Tender description

Przedmiotem zamówienia jest budowa portalu e-usług m.st. Warszawy oraz umieszczonych na nim funkcjonalności umożliwiających mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 180-407611
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

patrz pkt VI.4.1)

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 30211300

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 16.5 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1 – Platforma Usług Bazodanowych i Infrastrukturalnych – IaaS, Platforma Mikrousługowa – PaaS, CKM, Moduł uwierzytelniania

Value

PLN Not specified

Część 1 – Platforma Usług Bazodanowych i Infrastrukturalnych – IaaS, Platforma Mikrousługowa – PaaS, CKM, Moduł uwierzytelniania

Przedmiotem zamówienia jest budowa docelowego środowiska – bezpiecznego i skalowalnego – przedprodukcyjnego, testowego i produkcyjnego, na którym będą uruchamiane usługi aplikacyjne i e-usługi opisane w Częściach 2,3 i 4 oraz w niniejszej części, w tym utworzenie Centralnej Kartoteki Mieszkańca i usług uwierzytelniania kolokowanego w Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy. Punktem wyjścia jest modernizacja środowiska bazodanowego Zamawiającego i świadczenie usług bazodanowych oraz infrastrukturalnych przez okres 48 miesięcy – opisane szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OZP), stanowiącym załącznik do Wzoru umowy (Załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Świadczenie przez okres 48 miesięcy usług bazodanowych Oracle Corp. lub równoważnych o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż zdefiniowanej w OPZ, Rozdziale 1 pkt 1 – Platformy Usług Bazodanowych o parametrach zdefiniowanych w Rozdziale 1 pkt 2 ulokowanej w Centrum Przetwarzania Danych (dalej zwany CPD) Wykonawcy zapewniającego parametry bezpieczeństwa i łącz zdefiniowane w OPZ, w Rozdziale 3.

2. Świadczenie przez okres 48 miesięcy usług infrastrukturalnych o funkcjonalności zdefiniowanej w Rozdziale 2 pkt 1 z Platformy Usług Infrastrukturalnych o parametrach zdefiniowanych w OPZ, Rozdziale 2 pkt 2 ulokowanej w CPD Wykonawcy zapewniającego parametry bezpieczeństwa i łącz zdefiniowane w OPZ, w Rozdziale 3.

3. Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług utrzymania i wsparcia posiadanego środowiska ExaData3-2 dla środowiska Disaster Recovery (DR) zdefiniowanych w OPZ, w Rozdziale 4.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa, zestawienie łączy ciemnych włókien światłowodowych i połączenie z Infrastrukturą Zamawiającego opisane w OPZ, w Rozdziale 5.

5. OPZ, Rozdział 6 – Budowa Platformy Mikrousługowej udostępniającej e-usługi Klientom Miasta oraz jej utrzymanie i rozwój przez okres 36 miesięcy.

Yes

RPMA.02.01.01-14-2163/15

Award criteria

Kompetencje osób skierowanych do realizacji zamówienia

40

60

Część 2 – Moduł ePodatki

Value

PLN Not specified

Część 2 – Moduł ePodatki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła w postaci opracowania i wdrożenia modułu e-Podatki.

Wymagania biznesowe

System musi spełniać następujące wymagania biznesowe:

1. umożliwić podatnikom samodzielne wypełnienie i wysłanie formularzy, wniosków i innych dokumentów związanych z koniecznością opłaty podatków oraz otrzymanie stosownych potwierdzeń,

2. umożliwienie podatnikom samodzielne sprawdzenie lub otrzymanie powiadomienia o stanie realizacji spraw lub koniecznych działaniach w sprawach podatkowych
,

3. zautomatyzowanie wszystkich czynności, które nie wymagają działania ze strony podatnika lub urzędnika

Zakres prac

W ramach prac należy wykonać:

1. analiza biznesowa i systemowa zgodnie z wytycznymi opisanym w rozdziale „Wymagania dotyczące analizy i projektowania”
,

2. zaprojektowanie i wdrożenie metodami zwinnymi e-usług na podstawie rejestru wymagań opisanych poniżej funkcjonalności
,

3.zaprojektowanie i wdrożenie modułu płatności, który będzie wykorzystywany jako reużywalna usługa przy płatności za usługi miejskie obejmujące integrację z operatorami płatności, z którymi Zamawiający ma podpisane umowy (KIR, eCard) oraz innymi
,

4. testy rozwiązania
,

5. wdrożenie rozwiązania i uruchomienie produkcyjne
,

6. przekazanie kodów źródłowych i dokumentacji e-usługi
,

7. wykonywanie czynności gwarancyjnych przez 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego
.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami.

Yes

RPMA.02.01.01-14-2163/15

Award criteria

Kompetencje osób skierowanych do realizacji zamówienia

40

60

Część 3 – Moduł Kreator Wniosków (eWnioski)

Value

PLN Not specified

Część 3 – Moduł Kreator Wniosków (eWnioski)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła w postaci opracowania i wdrożenia modułu Kreator Wniosków.

Wymagania biznesowe

Zamawiający realizuje ok. 300 procesów biznesowych polegających na zaspokajaniu potrzeb życiowych i urzędowych mieszkańców i przedsiębiorców – wydawaniu zezwoleń, licencji mających formę decyzji. Zamiarem Zamawiającego jest stworzenie elastycznego narzędzia, które umożliwi obsługę procesów objętych projektem oraz – w przyszłości – dołączanie kolejnych procesów obsługiwanych w formie e-usług.

Zakres prac

W ramach prac należy wykonać:

1. analiza biznesowa i systemowa zgodnie z wytycznymi opisanym w rozdziale „Wymagania dotyczące analizy i projektowania”
,

2. zaprojektowanie i wdrożenie metodami zwinnymi e-usług na podstawie rejestru wymagań opisanych poniżej
,

3. testy rozwiązania
,

4. wdrożenie rozwiązania i uruchomienie produkcyjne
,

5. przekazanie kodów źródłowych i dokumentacji e-usługi
,

6. wykonywanie czynności gwarancyjnych przez 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego
.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami.

Yes

RPMA.02.01.01-14-2163/15

Award criteria

Kompetencje osób skierowanych do realizacji zamówienia

40

60

Część 4 – Moduł eFaktura

Value

PLN Not specified

Część 4 – Moduł eFaktura

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła w postaci opracowania i wdrożenia modułu eFaktura.

Wymagania biznesowe

System musi spełniać następujące wymagania biznesowe:

1. spełniać wymagania dotyczące integracji z rządową „Platforma pośredniczącą elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (PeF) w sposób zapewniający pełną interoperacyjność na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technicznym, w zakresie:

1.1. obsługiwanych dokumentów
,

1.2. standardów
,

1.3. wymogów prawnych
.

Dokumentacja rządowego projektu jest dostępna na stronie: http://efaktura.gov.pl/strona-glowna.php

Wzorce dokumentów są dostępne na stronie http://efaktura.gov.pl/dokumentacja-techniczna

Opis rządowych e-usług i opis PeF, z którą e-usługi Zamawiającego będą współpracować dostępne na stronie: https://mpit.bip.gov.pl/publiccontracts/view/11902

2. umożliwić wszystkim jednostkom Zamawiającego obsługę dokumentów związanych z fakturowaniem w ramach kilku zaprojektowanych procesów biznesowych, związanych z łączeniem faktur z realizacją umów,

3. opracowanie i implementacja standardu integracji systemów F-K używanych w jednostkach Zamawiającego z eFakturą, który zlikwiduje konieczność obiegu papierowego – tam gdzie to możliwe.

Zakres prac

W ramach prac należy wykonać:

1. analiza biznesowa i systemowa zgodnie z wytycznymi opisanym w rozdziale „Wymagania dotyczące analizy i projektowania”
,

2. zaprojektowanie i wdrożenie metodami zwinnymi e-usług na podstawie rejestru wymagań opisanych poniżej
,

3. testy rozwiązania
,

4. wdrożenie rozwiązania i uruchomienie produkcyjne
,

5. przekazanie kodów źródłowych i dokumentacji e-usługi
,

6. wykonywanie czynności gwarancyjnych przez 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami.

Yes

RPMA.02.01.01-14-2163/15

Award criteria

Kompetencje osób skierowanych do realizacji zamówienia

40

60

Część 5 – Architekt PeUM

Value

PLN Not specified

Część 5 – Architekt PeUM

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Architekta Systemów IT, Architekta Biznesowego i Integracji Aplikacji przy budowie PeUM.

Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego ww. usługi z zakresu zapewnienia zasobów, w wymiarze do 168 godzin miesięcznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami.

Yes

RPMA.02.01.01-14-2163/15

Award criteria

Kompetencje osób skierowanych do realizacji zamówienia (doświadczenie +prezentacja)

60

40

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 70.0 million Norwegian Krone

Finland : Helsinki - IT services: consulting, software development, Internet and support

Finland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Ashton-under-Lyne - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Industry specific software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Belgium : Bruxelles - Acquisition of Equipment, Appliances, Hardware, Software Licences and related Services for the Video Post-Production Platform (VPPP) Infrastructure of the General Secretariat of the Council of the EU

Belgium

Value: Not specified

Norway : Oslo - Telecommunications services

Norway

Value: 220.0 million Norwegian Krone