Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Mobilnego Centrum Łączności (dalej: „MCŁ”), rozumianego jako pojazdu specjalnego w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym (według klasyfikacji Instytutu Transportu Samochodowego – samochód specjalny „Inny”), wyposażony w środki łączności i inne wyposażenie techniczne.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 na dostawę i wdrożenie MCŁ składają się następujące czynności:

2.1. Etap I – Sporządzenie według założeń wskazanych w Załączniku nr 7 do Wzoru umowy Projektu funkcjonalno-technicznego MCŁ (dalej: PF-T lub Projekt) i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do PF–T,

2.2. Etap II – Dostawa MCŁ do miejsca dostawy wraz z szczegółowo opisanymi w OPZ.

3. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega, że wykonanie przez Wykonawcę Etapu II, uzależnione jest od wyłącznej decyzji Zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące:

a) dostawę i wyposażenie co najmniej 1 (słownie: jeden) pojazdu ciężarowego o zabudowie specjalnej – „Pojazd Łączności” o wartości netto nie mniejszej niż 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) PLN netto.

Zamawiający „pojazd łączności” definiuje jako samochód o DMC nie mniejszej niż 7,5 t wyposażony co najmniej w wewnętrzną siec LAN dla transmisji danych i wideokonferencji połączoną z siecią korporacyjną Zamawiającego przez GSM/LTE, instalacje antenowe wraz z wbudowanymi masztami dla łączności GSM/LTE oraz dla przemiennikowej, cyfrowej łączności VHF oraz miejsce do pracy w przedziale managerskim dla co najmniej 6 osób.

2. Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy:

3. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 2 powyżej.

4. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dowody określające czy te zamówienie zostało wykonane należycie.

5. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wykaz i krótki opis warunków

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 —pkt 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1. powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 ustawy.

Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty wstępne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Zamawiający wskazuje, że w zakresie części IV jednolitego dokumentu wymaga wypełnienia wyłącznie sekcji α (alfa).

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Ze względu na ograniczenia techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w VI.3 ogłoszenia.Procedura

Czas lokalny
12:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-03-30

12:30

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, POLSKA

Data
2020-03-30
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Uwaga do sekcji IV.2.6 ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Kontynuacja treści sekcji III.1.1 ogłoszenia:

5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).

8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 2:

a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy;

b) pkt 2 – pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9) Dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a i lit. b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9 powyżej stosuje się odpowiednio.

Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy sekcji III.1.1, III.1.3 znajduje się w dokumentacji postępowania, dostępnej na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 ogłoszenia.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-12
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

http://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 34114000

Bidding information

Bidding deadline

30 Mar 2020

36 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Mobilnego Centrum Łączności (dalej: „MCŁ”), rozumianego jako pojazdu specjalnego w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym (według klasyfikacji Instytutu Transportu Samochodowego – samochód specjalny „Inny”), wyposażony w środki łączności i inne wyposażenie techniczne.

2. Na dostawę i wdrożenie MCŁ składają się następujące czynności:

2.1. Etap I – Sporządzenie według założeń wskazanych w Załączniku nr 7 do Wzoru umowy Projektu funkcjonalno-technicznego MCŁ (dalej: PF-T lub Projekt) i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do PF–T,

2.2. Etap II – Dostawa MCŁ do miejsca dostawy wraz z szczegółowo opisanymi w OPZ:

a) zabudową i wyposażeniem, w tym wyposażeniem telekomunikacyjnym i sieciowym oraz wyposażeniem łącza satelitarnego,

b) świadczeniem usług telekomunikacyjnych niezbędnych do działania,

c) systemami informatycznymi wraz z oprogramowaniem oraz udzieleniem niezbędnych licencji na oprogramowanie wraz z wszelkimi aktualizacjami i modyfikacjami,

d) przeprowadzeniem szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego,

e) Świadczenie usług gwarancyjnych („Usługi gwarancyjne”) i wsparcia technicznego („Wsparcie techniczne”).

Additional information

Wyjaśnienia do ust. II 2.7 (Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów).

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:

Etap I – w terminie 42 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

Etap II – w terminie 240 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia Projektu funkcjonalno-technicznego.

Description of options

Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega, że wykonanie przez Wykonawcę Etapu II, uzależnione jest od wyłącznej decyzji Zamawiającego przekazanej Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Etapu I bez zastrzeżeń. W przypadku, gdy Zamawiający w powyższym terminie nie przekaże Wykonawcy swojej decyzji w zakresie wykonania lub zaniechania Etapu II – uznaje się, że wykonaniu podlega umowa tylko w zakresie Etapu I.

SIMILAR TENDERS

Netherlands : Amsterdam - Access control system

Netherlands

Value: Not specified

Norway : Fiskå - Vehicles for refuse

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Parts and accessories for vehicles and their engines

Ireland

Value: 1.2 million Euro

United Kingdom : Wakefield - Special-purpose motor vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

Ireland : Castletroy - Hire of passenger transport vehicles with driver

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Norway : Oslo - Boats

Norway

Value: 1.3 million Norwegian Krone

Norway : Hamar - Motor vehicles

Norway

Value: Not specified