Tender description

Dostawa wyrobów medycznych do przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dzierżawą mieszalników w podziale na 2 pakiety.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa tego warunku.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa tego warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa tego warunku.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-03

12:00

Siedziba Zamawiającego, budynek K, I piętro, pokój 104.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-03
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2020-11-01
Czas lokalny
11:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www:uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

2.1. oświadczenie Wykonawcy – jednolity europejski dokument zamówienia – wg zał. nr 4 do SIWZ. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy złożyć zgodnie z rozdziałem X SIWZ;

2.2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SIWZ – zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 SIWZ.

3. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia w trybie art. 26.1 ustawy Pzp przez Wykonawcę ocenionego najwyżej:

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

3.1. próbki – po 1 sztuce z pozycji nr 5 i 12 pakietu nr 1;

3.2. próbka – 1 sztuka z pozycji nr 3 pakietu nr 2;

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

3.3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 3.3, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

4. Oferta musi zawierać:

4.1. formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

4.2. JEDZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;

4.3. formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg zał. nr 5 do SIWZ.

5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamawiający (Marketplanet): https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList lub https://ipczd.ezamawiajacy.pl i zakładka Lista przetargów Pzp – Aktualne – nr sprawy ZP/CZD/0129/20.

6. Zamawiający wymaga wadium w wysokości: pakiet 1 – 8 000 PLN, pakiet 2 – 5 500 PLN, w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia

Warszawa

Main CPV code 33692200

Bidding information

Bidding deadline

3 Sep 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling