This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa produktów farmaceutycznych do Apteki Zakładowo-Okręgowej Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce – szczegółowy opis wraz z asortymentem znajduje się w SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, o którym mowa w art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499 z późn. zm.).

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-20
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-20
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

11:30

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.1.2020 r. o godz. 11:30 w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, w budynku administracji B.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Czas lokalny
11:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Najdalej 18 m-cy od terminu podpisania umowy.
Precise information on deadline(s) for review procedures
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały dokładnie określone w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (nie później niż do godz. 11:00 dnia 20.1.2020 r.). W chwili upływu terminu do składania ofert, wadium musi być w dyspozycji Zamawiającego.

3. Wykonawca może wnieść wadium w następujących formach:

— pieniądzach,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019, poz. 310 z późn. zm.).

4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego:

NBP O/O W-wa 42 1010 1010 0401 0713 9120 0000 – w tytule przelewu wpisać „Wadium – nr sprawy DKw.2230.2.2019 – przetarg na produkty farmaceutyczne oraz nazwę firmy”.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej (przelewem), za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. W ofercie należy podać nr konta – w zakresie zwrotu wadium.

6. Uwaga! W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokument wadium należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

8. Z treści złożonego dokumentu musi wynikać, iż kwota wynikająca z gwarancji lub poręczeń zostanie wypłacona bezwarunkowo na wezwanie Zamawiającego:

1) jeśli Wykonawca, którego ofertę wybrano:

— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) jeżeli Wykonawca:

— w odpowiedzi na wezwanie uzupełnienia wymaganych oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw, nie złoży tych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw i nie udowodni, że nie wynika to z przyczyn leżących po jego stronie.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Zatrzymanie wadium:

1) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

2) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.7 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 1.7 million

1. Przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są sukcesywne (według zamówień) dostawy produktów farmaceutycznych do Apteki Zakładowo-Okręgowej Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku nr 1 (formularz ofertowo-cenowy zamówienia).

2. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania tylko takiego asortymentu, który posiada świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.1. Oferowane leki muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499 z późn. zm.).

2.2. Oferowane wyroby medyczne muszą posiadać ważne w terminach dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019, poz. 175 z późn. zm.).

2.3. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wezwania) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednich atestów i świadectw dopuszczających do obrotu dany produkt. Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przekaże kopie dokumentów dopuszczających do obrotu.

3. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.

4. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. Przez stwierdzenie „faktycznie nowy” należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

5. Wykonawca może oferować równoważny pod względem chemicznym produkt farmaceutyczny (generyk), o innej wielkości opakowania niż podana w załącznikach, zachowując całkowitą wymaganą ilość jednostkowych pozycji (tabletek, ampułek itp.), należy wówczas przeliczyć ilość opakowań i zaokrąglić je w górę do pełnego opakowania.

6. Proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takim samym zastosowaniu leku, jego dawki, postaci, drogi podawania itp. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

8. Zamawiający wymaga podania ostatniej ceny i informacji w formularzu cenowym w przypadku zaprzestania, braku produkcji, wycofania danego preparatu, jeżeli nie jest możliwe zastąpienie go lekiem równoważnym.

9. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy (licząc od daty dostawy) do końca okresu przydatności, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przyjęcie produktu z krótszą datą ważności.

10. Zamawiający może przyjąć generyki (odpowiedniki) produktów farmaceutycznych pozostające w dyspozycji Wykonawcy, w ramach oferowanego asortymentu. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za dostarczone generyki (odpowiedniki) cenę nie wyższą, niż cena produktu z podpisanej umowy.

11. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania suplementów diety.

12. Zamawiający nie dopuszcza zmiany insulin.

13. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wielkości opakowań maści i kremów.

14. Zamawiający wymaga dostarczania igieł do insulin.

Main site or place of performance

Apteka Zakładowo-Okręgowa mieszcząca się przy Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone