Tender description

Dostawa produktów leczniczych - 6 pakietówProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 202-458454
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www:uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia

Warszawa

Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 3.2 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Produkt leczniczy Everolimus

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Produkt leczniczy Dimethylis

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 Produkt leczniczy Videolizumabum

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 4

Value

PLN Not specified

Pakiet 4 Produkt leczniczy Bosentanum

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 5

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 Produkt leczniczy Nelarabinum

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 6

Value

PLN Not specified

Pakiet 6 Produkt leczniczy Temozolomidum

Main site or place of performance

IPCZD

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Shtip - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 8.0 million Denar

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

Italy : Ispra - FWC in 2 Lots for Supply of Chemicals, Reagents and Consumables for Laboratory Use

Italy

Value: 1.6 million Euro

United Kingdom : Leicester - Educational equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling