Tender description

Dostawa produktów leczniczych - 6 pakietówProcedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 202-458454

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia

Warszawa

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www:uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Main CPV code 33600000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 3.2 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 1

Value

PLN Not specified

Pakiet 1 Produkt leczniczy Everolimus

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 2

Value

PLN Not specified

Pakiet 2 Produkt leczniczy Dimethylis

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 3

Value

PLN Not specified

Pakiet 3 Produkt leczniczy Videolizumabum

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 4

Value

PLN Not specified

Pakiet 4 Produkt leczniczy Bosentanum

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 5

Value

PLN Not specified

Pakiet 5 Produkt leczniczy Nelarabinum

Main site or place of performance

IPCZD

Pakiet 6

Value

PLN Not specified

Pakiet 6 Produkt leczniczy Temozolomidum

Main site or place of performance

IPCZD

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Londonderry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Warrington - Defibrillator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Oxygen-therapy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Medical consumables

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Biomedical equipment

Malta

Value: Not specified

Malta : Floriana - Vaccines

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Cardiovascular devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified