This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa czynników krwiotwórczych dla pacjentów dializowanych w podziale na leki krótko i długo działające do podawania dożylnie i podskórnie w podziale na 2 zadania w ilościach i asortymencie wykazanych szczegółowo w załączonych formularzach cenowych stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych w zakresie zadania 1:

— wariant a: erytropoetyna alfa do podawania dożylnego i podskórnego,

— wariant b: darbapoetyna alfa do podawania dożylnego i podskórnego.

Wykonawca może przystąpić tylko do jednego z przedstawionych wariantów.

Zadanie 2:

Glikol metoksypolietylenowy erytropoetyny beta do podawania podskórnego i dożylnego.

3. Termin dostawy do magazynu Zamawiającego – nie dłuższy niż 2 dni.

4. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia ważnej umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki umowy szczegółowo zostały określone w projekcie umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków posiadania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca wykaże minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedstawionego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

Dostawy należy przedstawić dla każdego zadania osobno. Jeśli Wykonawca przystępuje do więcej niż jednego zadania możliwe jest przedstawienie dostaw łącznie dla oferowanych zadań, pod warunkiem, że dostawy zostały zrealizowane zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz łączna wartość tych dostaw odpowiada łącznej wartości dla oferowanych zadań.

Spełnienie warunków posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający będzie oceniał:

— minimum 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedmiotu zamówienia – spełnia,

— mniej niż 2 dostawy odpowiadające wielkością i wartością przedmiotu zamówienia – nie spełnia.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda dokumentów: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

— świadectwa i atesty: deklaracja zgodności lub świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości, świadectwo dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dotyczy wszystkich zadań (dokumenty należy opisać, którego zadania i której pozycji dotyczą).

Wykaz i krótki opis warunków

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę aktualnego, wymaganego prawem zezwolenia właściwego organu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Spełnienie warunków posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający będzie oceniał:

— posiada aktualne, wymagane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – spełnia,

— nie posiada aktualnego, wymaganego prawem zezwolenia właściwego organu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – nie spełnia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na „platformie zakupowej” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp nie jest obowiązany do złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli:

— Zamawiający posiada ww. dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub – może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych CEIDG, KRS (adres internetowy należy wskazać w JEDZ).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:

1.1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z formularzami cenowymi;

1.2. dowód wniesienia/wpłacenia wadium;

1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dalej (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ:

a) w przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia,

b) podmiot trzeci oraz podwykonawcy wypełniają i podpisują formularz JEDZ samodzielnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca jedynie go składa wraz z ofertą,

c) w przypadku konsorcjum, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS;

1.5. w celu dokonania oceny kryterium „parametry użytkowe” Wykonawca złoży wraz ofertą charakterystykę produktu leczniczego zaoferowanego leku.

Warunki wpłaty i zwrotu wadium:

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Zadania – kwota (słownie złotych):

— zadanie 1 – 1 012,00 (jeden tysiąc dwanaście 00/100),

— zadanie 2 – 8 666,00 (osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 00/100).Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

11:30

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, POLSKA.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587803

www.uzp.gov/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Ochrona danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, POLSKA. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy o współpracy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@mssw.pl

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcie umowy.

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacja usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

7. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:

a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

d) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału specyfikacji wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Szczegółowe zasady dotyczące stosowania odwołań oraz skarg do sądu określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie 1

Value

PLN Not specified

Zadanie 1 Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SIWZ.

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Parametry użytkowe

40

60

Zadanie 2

Value

PLN Not specified

Zadanie 2 Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik do SIWZ.

Main site or place of performance

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Parametry użytkowe

40

60

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Hand sanitizer

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

Malta : Floriana - Pharmaceutical products

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 32.0 million Denar

United Kingdom : Ballymena - Hand and nails care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Merseyside - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Pharmaceutical products

Malta

Value: Not specified