Tender description

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej doświadczenia;

Dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) Wykonawca przekazuje jako aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca sporządza po rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Inne dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć:

1) Formularz oferty wraz z formularzem cenowym i OPZ (wypełniony i podpisany) – wzór załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy Pzp: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ – Zamawiający żąda:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ (odpowiednio do części).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów (wg. Rozporządzenia w sprawie dokumentów Dz.U. 2016 poz. 1126 ze zm.):

1) informacji z KRK zgodnie z par. 5 ust. 1;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zgodnie z par. 5 ust. 2;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zgodnie z par. 5 ust. 3;

4) odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, zgodnie z par. 5 ust. 4;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1) dodatkowy opis przedmiotu zam. potwierdzający zgodność parametrów oferowanego sprzętu (np. kopie kart katalogowych, oświadczenia producenta, itp.) lub zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowany sprzęt odpowiada określonym specyfikacjom technicznym. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w/w dokumentów lub ich kopii w języku angielskim i/lub niemieckim (bez konieczności tłumaczenia na język polski).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dla potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ (odpowiednio do części).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wyposażenia pomiarowo-badawczego o wartości – odpowiednio dla części:

— część nr 1. Mikroskop stacjonarny 100 000 PLN,

— część nr 2. Wyposażenie do badań nieniszczących 200 000 PLN,

— część nr 3. Mikroskop przenośny 50 000 PLN,

— część nr 4. Miernik zawartości ferrytu 50 000 PLN,

— część nr 5. Grubościomierze ultradźwiękowe 300 000 PLN.

Przez wyposażenie pomiarowo-badawcze Zamawiający rozumie co najmniej jedną dostawę:

— urządzeń pomiarowych lub

— urządzeń badawczych lub

— wzorców pomiarowych (wg PKN-ISO/IEC Guide 99:2010) lub

— elektronicznych urządzeń służących do przygotowania obiektów do badań i/lub wzorcowań.

Warunki realizacji umowy
Należność będzie płatna przelewem na rachunek wskazany w fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, do której dołączono dokumenty, o których mowa we wzorze umowy. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

Procedura

Data
2020-03-23
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-03-23

11:30

Ofertę należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Otwarcie ofert nastąpi również za pośrednictwem platformy zakupowej w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 36 w pok. 13, 10, 208 lub sali A, B, C.

Czas lokalny
11:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1) Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. Zamawiający w stosunku do najwyżej ocenionego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2) Wykonawcy związani są wszystkimi zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego: www.udt.gov.pl, zakładka: Kim Jesteśmy -> zamówienia publiczne i sprzedaż majątku -> zamówienia publiczne.

3) Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą.

4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody – dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

5) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości w zależności od części na którą składa ofertę: Wysokość wadium: Mikroskop stacjonarny – 5 000,00 PLN, Wyposażenie do badań nieniszczących – 10 000,00 PLN, Mikroskop przenośny – 2 500,00 PLN, Miernik zawartości ferrytu – 2 900,00 PLN, Grubościomierze ultradźwiękowe –16 000,00 PLN. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert.

6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, a który polega na zdolnościach zawodowych lub technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów

Dokumenty wymienione w rozdz. VII w pkt 1 lit. b ppkt 1–5 SIWZ; Ofertę wraz z zał. należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym Wykonawcy

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań UZP

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 38410000

Bidding information

Bidding deadline

23 Mar 2020

25 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Mikroskop stacjonarny

Value

PLN Not specified

Mikroskop stacjonarny

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Podane w Opisach przedmiotu zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia, zwanego również urządzeniami. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.

Award criteria

okres gwarancji

20

termin dostawy

10

parametry dodatkowe

15

55

Main site or place of performance

W część nr 1: Urząd Dozoru Technicznego – Dział Badań Laboratoryjnych w Warszawie, ul. Narbutta 86.

Additional information

Termin dostawy:

W częściach nr 1–5: maksymalny termin dostawy 12 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy (dopuszczalne skrócenie maksymalnego terminu dostawy – zgodnie z kryterium oceny ofert).

Wyposażenie do badań nieniszczących

Value

PLN Not specified

Wyposażenie do badań nieniszczących

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Podane w Opisach przedmiotu zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia, zwanego również urządzeniami. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.

Award criteria

okres gwarancji

30

termin dostawy

10

60

Main site or place of performance

W częściach nr 2–5: Urząd Dozoru Technicznego-Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Ostrowska 388 w Poznaniu lub ul. Małeckiego 29 w Poznaniu.

Additional information

Termin dostawy:

W częściach nr 1–5: maksymalny termin dostawy 12 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy (dopuszczalne skrócenie maksymalnego terminu dostawy – zgodnie z kryterium oceny ofert).

Mikroskop przenośny

Value

PLN Not specified

Mikroskop przenośny

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Podane w Opisach przedmiotu zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia, zwanego również urządzeniami. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.

Award criteria

okres gwarancji

30

termin dostawy

10

60

Main site or place of performance

W częściach nr 2-5: Urząd Dozoru Technicznego – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Ostrowska 388 w Poznaniu lub ul. Małeckiego 29 w Poznaniu.

Additional information

Termin dostawy:

W częściach nr 1–5: maksymalny termin dostawy 12 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy (dopuszczalne skrócenie maksymalnego terminu dostawy – zgodnie z kryterium oceny ofert).

Miernik zawartości ferrytu

Value

PLN Not specified

Miernik zawartości ferrytu

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Podane w Opisach przedmiotu zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia, zwanego również urządzeniami. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.

Award criteria

okres gwarancji

30

termin dostawy

10

60

Main site or place of performance

W częściach nr 2–5: Urząd Dozoru Technicznego – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Ostrowska 388 w Poznaniu lub ul. Małeckiego 29 w Poznaniu.

Additional information

Termin dostawy:

W częściach nr 1–5: maksymalny termin dostawy 12 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy (dopuszczalne skrócenie maksymalnego terminu dostawy – zgodnie z kryterium oceny ofert).

Grubościomierze ultradźwiękowe

Value

PLN Not specified

Grubościomierze ultradźwiękowe

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia oraz we wzorze umowy – stanowiącym załącznik do SIWZ.

Podane w Opisach przedmiotu zamówienia parametry (załącznik nr 1 do wzoru umowy) należy traktować jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposażenia, zwanego również urządzeniami. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia o parametrach lepszych niż żądane.

Award criteria

okres gwarancji

10

termin dostawy

5

85

Main site or place of performance

W częściach nr 2-5: Urząd Dozoru Technicznego – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego, ul. Ostrowska 388 w Poznaniu lub ul. Małeckiego 29 w Poznaniu.

Additional information

Termin dostawy:

W częściach nr 1–5: maksymalny termin dostawy 12 tygodni, licząc od dnia podpisania umowy (dopuszczalne skrócenie maksymalnego terminu dostawy – zgodnie z kryterium oceny ofert).

SIMILAR TENDERS

Finland : Jyväskylä - Mass spectrometer

Finland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : Glasgow - Bicycles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800,000 Pound Sterling

Denmark : Kgs. Lyngby - Nuclear evaluation instruments

Denmark

Value: 5.0 million Danish Krone

Norway : Bergen - Geological and geophysical instruments

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Geological and geophysical instruments

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Meteorological instruments

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Industrial process control equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling