Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w podziale na części.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zastały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował:

— dla oferty częściowej nr 1 – 2 dostawy, odpowiadającym swym rodzajem

przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto min. 4 000,00 PLN,

— dla oferty częściowej nr 2 – 2 dostawy, odpowiadającym swym rodzajem

przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto min. 5 000,00 PLN,

— dla oferty częściowej nr 3 – 2 dostawy, odpowiadającym swym rodzajem

przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto min. 4 000,00 PLN,

— dla oferty częściowej nr 4 – 2 dostawy, odpowiadającym swym rodzajem

przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości brutto min. 30 000,00 PLN.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-01
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-01

10:15

Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31, POLSKA.

Osoby, które chcą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert zobowiązane są stawić się w siedzibie Zamawiającego, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31, POLSKA, 10 minut przed terminem otwarcia ofert.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587780

[email protected]

+48 224587780

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli posiadają lub posiadali interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej, o których mowa powyżej przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni do dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krakowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587780

[email protected]

+48 224587780

Main CPV code 42652000

Bidding information

Bidding deadline

1 Sep 2020

22 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby PGW WP – RZGW w Krakowie – Gospodarstwo Rybackie w Świnnej Porębie 258, 34-106 Mucharz

Value

PLN Not specified

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby PGW WP – RZGW w Krakowie – Gospodarstwo Rybackie w Świnnej Porębie 258, 34-106 Mucharz Szczegółowy wykaz asortymentu dla każdej z ww. części, stanowiącego przedmiot zamówienia znajduje się w załącznikach nr 3A do SIWZ – „Zestawienie kosztów”.

End

2020-12-07

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

— dla części 1 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— dla części 2 – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),

— dla części 3 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— dla części 4 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Main site or place of performance

Gospodarstwo Rybackie w Świnnej Porębie Świnna Poręba 258, 34-106 Mucharz, POLSKA

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby PGW WP – RZGW w Krakowie – Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

Value

PLN Not specified

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby PGW WP – RZGW w Krakowie – Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków Szczegółowy wykaz asortymentu dla każdej z ww. części, stanowiącego przedmiot zamówienia znajduje się w załącznikach nr 3B do SIWZ – „Zestawienie kosztów”.

End

2020-12-07

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

— dla części 1 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— dla części 2 – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),

— dla części 3 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— dla części 4 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Main site or place of performance

Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, POLSKA

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby PGW WP – RZGW w Krakowie – Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

Value

PLN Not specified

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby PGW WP – RZGW w Krakowie – Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz Szczegółowy wykaz asortymentu dla każdej z ww. części, stanowiącego przedmiot zamówienia znajduje się w załącznikach nr 3C do SIWZ – „Zestawienie kosztów”.

End

2020-12-07

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

— dla części 1 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— dla części 2 – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),

— dla części 3 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— dla części 4 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Main site or place of performance

Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, POLSKA

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby PGW WP – RZGW w Krakowie – Zarząd Zlewni w Żywcu, Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10

Value

PLN Not specified

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi z akcesoriami na potrzeby PGW WP – RZGW w Krakowie – Zarząd Zlewni w Żywcu, Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10 Szczegółowy wykaz asortymentu dla każdej z ww. części, stanowiącego przedmiot zamówienia znajduje się w załącznikach nr 3D do SIWZ – „Zestawienie kosztów”.

End

2020-12-07

Additional information

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

— dla części 1 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— dla części 2 – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych),

— dla części 3 – 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych),

— dla części 4 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

Main site or place of performance

Zarząd Zlewni w Żywcu, Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Norway : Ski - Pebbles and gravel

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Piping

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Ballymena - Access ramps

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 333,000 Pound Sterling

United Kingdom : St Austell - Industrial drill bits

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Transport equipment and auxiliary products to transportation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 38.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Paisley - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified