Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, która będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”.

2. Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektowanie i wybudowanie dworców typowych IDS „A” IDS „B” w jednej z dwóch wersji (w zależności od lokalizacji), na 20 lokalizacjach: Chałupy (IDS „B”), Żelistrzewo (IDS „A”), Biskupice Wielkopolskie. (IDS „B”), Janikowo (IDS „B”), Pobiedziska Letnisko (IDS „B”), Gorzkowice (IDS „A”), Rogów (IDS „B”), Wilkoszewice (IDS „A”), Barchów (IDS „A”), Chrzęsne (IDS „B”), Dobczyn (IDS „B”), Przetycz (IDS „A”), Ząbki (IDS „B”), Biadoliny (IDS „A”), Czarna Tarnowska (IDS „B”), Sterkowiec (IDS „B”), Kanie (IDS „B”), Kraśnik (IDS „B”), Sadurki (IDS „B”), Świdnik Miasto (IDS „B”).

3.Zamawiający informuje, że w ramach postępowania będą zawierane w jednym terminie oddzielne Umowy na każdą lokalizację wchodzącą w skład przedmiotowego zamówienia.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 158-361040

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-11
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587840

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587840

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego postępowania zostało zawartych 20 umów (1 umowa = 1 lokalizacja) Main CPV code 45000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 72.4 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 72.4 million

1. Przedmiotem zamówienia jest „zaprojektowanie i wybudowanie dworców typowych IDS „A” IDS „B” w jednej z dwóch wersji (w zależności od lokalizacji), na 20 lokalizacjach: Chałupy (IDS „B”), Żelistrzewo (IDS „A”), Biskupice Wielkopolskie. (IDS „B”), Janikowo (IDS „B”), Pobiedziska Letnisko (IDS „B”), Gorzkowice (IDS „A”), Rogów (IDS „B”), Wilkoszewice (IDS „A”), Barchów (IDS „A”), Chrzęsne (IDS „B”), Dobczyn (IDS „B”), Przetycz (IDS „A”), Ząbki (IDS „B”), Biadoliny (IDS „A”), Czarna Tarnowska (IDS „B”), Sterkowiec (IDS „B”), Kanie (IDS „B”), Kraśnik (IDS „B”), Sadurki (IDS „B”), Świdnik Miasto (IDS „B”).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumencie JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy. Suma wartości powyższych zamówień nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w Rozdz. VII SIWZ.

4. Okres realizacji w dniach 490=70 tygodni.

5. Określenie w Sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Minimalny okres w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 2 miesiące = 60 dni.

6. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadził, zgodnie z art. 31a Pzp Dialog techniczny. W celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji, zgodnie z art. 31d Pzp Zamawiający zamieszcza razem z SIWZ wszystkie informacje, które uzyskał i przekazał podczas prowadzonego dialogu na etapie przygotowywania postępowania.

7. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666; ze. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach Umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie robót:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza,

2) monterskich w zakresie instalacji sanitarnych,

3) monterskich w zakresie instalacji elektrycznych,

4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

8. Szczegółowe zasady, warunki oraz sankcje dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zostały określone w Rozdziale III SIWZ.

9. Opis przedmiotu zamówienia (dalej zwany „OPZ”), stanowi Zał. nr 2 do SIWZ (który zawiera: książkę materiałów i wyposażenia, dokumentację poświadczającą prawo do dysponowania, kopie mapy zasadniczej w podziale na lokalizacje, wykaz gestorów sieci w podziale na lokalizacje, koncepcję zagospodarowania terenu, część rysunkowa.) oraz Zał nr 2A do SIWZ (który zawiera, Program Funkcjonalno-Użytkowy), dalej zwany „PFU”. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy - Zał nr 9 do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia OPZ) – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Załącznik nr 2A (PFU) do SIWZ.

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem. Zaleca się dokonanie oględzin obiektów budowlanych we własnym zakresie.

11. Wartość szacunkowa podana w sekcji II.2.6) ogłoszenia jest wartością zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1pkt. 6) ustawy Pzp.

12. Zamawiający przewidział wysokość wadium w wysokości: 500 000,00 PLN.

13. Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostępnionej na Platformie Zakupowej - „Platforma” lub „System” pod adresem: www.pkp.eb2b.com.pl oraz stronie internetowej: www.pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html

Yes

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Main site or place of performance

POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Valldal - Construction work

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Ohrid - Surface work for streets

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 22.0 million Denar

United Kingdom : Sheffield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling