Tender description

Przedmiotem Zamówienia jest budowa Bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów wodnych typu KRS dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Niniejsze zamówienie polega na budowie nowego układu kogeneracyjnego w oparciu o turbozespół gazowy z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowie dwóch szczytowych kotłów wodnych gazowych (KRS) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Zamawiający przewiduje również zawarcie umowy na świadczenie usługi długoterminowego serwisowania turbozespołu gazowego przez okres od uruchomienia turbozespołu, do czasu wykonania planowego przeglądu ścieżki gorących gazów HGPI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty będzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast informacje dotyczące prowadzonego postępowania i wymagania Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: https://swpp2.gkpge.pl

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu dotyczące: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

a)posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę pozwalającą na wykonanie Zamówienia w wysokości co najmniej 80 000 000 PLN;

b)posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

3.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją Ogłoszenia o Zamówieniu.

4.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp składa wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poniższe dokumenty:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

II. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz kompleksowe wykonanie i uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji bloku gazowego z turbiną gazową o mocy nominalnej elektrycznej brutto minimum 3 MWe i kotłem odzysknicowym o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt;

b)w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował kompleksowe wykonanie lub dostawę oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji gazowych kotłów wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt;

c)wykonywali należycie przez okres co najmniej kolejnych 24 miesięcy przypadających w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, polegające na świadczeniu długoterminowego serwisu turbozespołu gazowego z turbiną gazową lub turbiny gazowej, której moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosiła nie mniej niż 3 MWe, w tym wykonali w ramach tego serwisu remont kapitalny polegający w szczególności na wymianie łopatek w części gorącej turbiny.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawcy legitymowali się doświadczeniem nabytym podczas wykonywania zamówień w ramach konsorcjum.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wystarczy, że Wykonawcy warunek, określony w pkt I i II spełnią wspólnie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Cd. 4. innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

6.Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

7. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8.Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy Wykonawca.

W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a Ustawy PZP, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów.

IV. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1. W pkt III ppkt 1-2 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp.

2. W pkt III ppkt 3- 5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

2.1.Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.2.Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.Dokumenty, o których mowa w pkt IV ppkt 1 i 2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków. Dokument, o którym mowa w pkt 2.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IV ppkt 1- 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III ppkt 1-2, składa dokument, o którym mowa w pkt IV ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 zdanie pierwsze stosuje się.

W terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp składa wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poniższe dokumenty: a) Wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt. 12.3.2. litera a) i b) Instrukcji (pkt II.1 lit. a) i b) Ogłoszenia powyżej), wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, o których mowa w pkt. 12.3.2. litera c) Instrukcji (pkt II.1 lit. c) Ogłoszenia powyżej), wykonywanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków.

III. Na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca, zobowiązany jest do złożenia wraz z Wnioskiem poniższych dokumentów:

1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków).

2.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.

3.Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków lub (cd.)

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcom zakwalifikowanym do dalszego etapu postępowania.

Zamawiający planuje ubieganie się o zewnętrzne finansowanie niniejszej inwestycji w ramach wsparcia przewidzianego ustawą z dnia 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 250). W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ww. środki nie zostaną mu przyznane.

Wykaz i krótki opis warunków

1.W niniejszym Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Ustawy Pzp.

1.2 Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, zgodnie z pkt 12.3 Instrukcji, tj. III 1.2) Ogłoszenia.

2.Wykonawca na potwierdzenie wymagań, o których mowa w pkt 1. zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem Portalu Zakupowego wraz z Wnioskiem następujących dokumentów: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 20 Instrukcji. W zakresie Części II, III, IV sekcja α (Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz Część V - VI. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, zobowiązuje te podmioty do złożenia JEDZ w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją złożenia JEDZ (pkt 20 Instrukcji). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu o których mowa w pkt III 1.2) Ogłoszenia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z Wnioskiem zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 4 do Instrukcji.

4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu trzeciego. Jeżeli uprawnienie osoby / osób podpisującej / podpisujących Zobowiązanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane podpisem kwalifikowanym mocodawców lub jego kopię poświadczoną podpisem kwalifikowanym notariusza.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-10-28
Rodzaj procedury
tak
Data
2020-06-29

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7. i 8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

11. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

12. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Informacje dodatkowe

1. Każdy Wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jeden wniosek.

2. Wniosek składa się z;

a) wypełnionego formularza wniosku (wzór wniosku został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego);

b) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

c) dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji osób podpisujących wniosek (w przypadku, gdy wniosek podpisuje osoba/y wymieniona/e w odpowiednim rejestrze, Wykonawca wskaże adres internetowy rejestru. Jeżeli rejestr nie zawiera informacji o osobach uprawnionych, Wykonawca złoży oświadczenie w tym zakresie, zaś w przypadku, gdy umocowanie wynika z pełnomocnictw należy dołączyć także te pełnomocnictwa w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii);

d) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo;

e) dokumentów potwierdzających udostępnienie przez inny podmiot zasobów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca polega na takich zasobach;

f) oświadczenie/-a i JEDZ, podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp, Jeśli Wykonawca korzysta ze zdolności tego podmiotu w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w dokumencie pn.: „Instrukcja dotycząca prowadzonego postępowania";

g) oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy (i podmioty udostępniające zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp) są zobowiązani złożyć wraz z wnioskiem w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego w dokumencie pn.:„Instrukcja dotycząca prowadzonego postępowania".

3. Informacje na temat dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w dokumencie pn.: „Instrukcja dotycząca prowadzonego postępowania".

4. Na stronie internetowej Zamawiającego (https://swpp2.gkpge.pl) znajdują się:

a) wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) dokument „Instrukcja dotycząca prowadzonego postępowania" dotyczący wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów; w tym dokumentów, które są wymagane przez Zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji.

5. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana wykonawcom po dialogu.

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie Wniosków oraz oświadczeń, w tym oświadczenia wstępnego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego SWPP2: https://swpp2.gkpge.pl (dalej zwany Portalem Zakupowym).

7. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne do pracy na Portalu Zakupowym: Komputer PC lub MAC ze stałym dostępem do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, zainstalowana dowolna przeglądarką internetowa, w najnowszej wersji.

8. Zamawiający wymaga przedłożenia wszelkich informacji, oświadczeń wraz z wnioskiem w postaci katalogu elektronicznego, zgodnie ze strukturą przyjętą na Portalu Zakupowym.

9. Wykonawca jest zobligowany do zarejestrowania się na Portalu Zakupowym, co umożliwia mu uzyskanie statusu użytkownika posiadającego unikalny login i hasło dostępowe do Platformy Zakupowej. Czynność rejestracji jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich otwartych postępowań przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego.

10. Korzystanie z Platformy Zakupowej dla Wykonawców jest bezpłatne.

11.Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Main CPV code 45251000

Bidding information

Bidding deadline

29 Jun 2020

26 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kompletnej Instalacji zawierającej:

• Turbozespół gazowy wraz z wodnym kotłem odzysknicowym

• Dwa Kotły Rezerwowo Szczytowe opalane gazem ziemnym (należy zastosować palniki dwupaliwowe olejowo-gazowe)

• Przyłącza: gazowe, elektryczne, wodne, kanalizacyjne

• Wyprowadzenie mocy elektrycznej do GPZ

• Wyprowadzenie mocy cieplnej do istniejących kolektorów ECK

• Stację przygotowania gazu

• Budynki, drogi, chodniki, zagospodarowanie terenu

Prace projektowe

W ramach prac projektowych Wykonawca przygotuje:

• Projekt podstawowy

• Projekt budowlany zamienny (jeśli wymagany)

• Zagospodarowanie terenu zaplecza budowy z drogami dojazdowymi do zaplecza

• Plan Zapewnienia Jakości (PZJ)

• Plan BIOZ

• Projekty wykonawcze we wszystkich branżach

• Dokumentację powykonawczą, w tym projekt powykonawczy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego oraz dokumentację powykonawczą technologiczną (w tym dokumentację jakościową)

• Materiały do szkolenia załogi

• Instrukcje rozruchu

• Instrukcje eksploatacji

• Spis części zamiennych, części szybkozużywających się, wykaz przeglądów serwisowych dostarczonych urządzeń

• Ocenę zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem

• Dokumenty do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

• Harmonogram Realizacji Umowy

• Wykaz środków trwałych powstałych w ramach realizacji zadania

• Zestawienie kodów KKS wraz z nazwą instalacji/urządzenia, w formie tabelarycznej

• Pozostałe dokumenty wymagane przy realizacji robót

Nadzory

Na czas realizacji Inwestycji Wykonawca ma zapewnić poniższe nadzory:

• Nadzór autorski nad projektami

• Nadzór geotechniczny na czas realizacji robót ziemnych, fundamentowych i drogowych

• Nadzór geodezyjny na czas trwania kontraktu

• Nadzór Inspektora BHP

• Nadzór producencki nad montażem głównych urządzeń, takich jak turbozespół, kocioł odzysknicowy, kotły KRS – jeżeli jest wymagany

Przygotowanie terenu prac

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy zgodnie z własnymi wymaganiami w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca wykona przekładki sieci wg projektu budowlanego opracowanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się wykonanie przekładek wg projektu budowlanego zamiennego opracowanego przez Wykonawcę.

Roboty budowlane i konstrukcyjne

Zakres robót budowlanych i konstrukcyjnych:

• roboty ziemne, posadowienia budynków i budowli

• roboty żelbetowe, izolacje

• roboty konstrukcyjno-budowlane

• roboty rozbiórkowe

Roboty montażowe

Zakres robót montażowych:

• dostawa i montaż urządzeń technologicznych

• dostawa i montaż automatyki

• dostawa i montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych

• dostawa i montaż instalacji obiektowych elektrycznych

• dostawa i montaż instalacji obiektowych teletechnicznych

• dostawa i montaż elementów konstrukcyjnych prefabrykowanych

• dostawa i montaż wszystkich rurociągów i kanałów wraz z podparciami, zawiesiami, itp.

Roboty pozostałe:

Zakres pozostałych robót:

• roboty drogowe

• zagospodarowanie terenu

• szkolenia pracowników Zamawiającego

• przeprowadzenie rozruchu

• przeprowadzenie ruchu regulacyjnego

• przeprowadzenie ruchu próbnego

• przywrócenie terenu i innych obiektów do stanu nie gorszego niż przed realizacją Instalacji

• opracowanie szczegółowego Harmonogramu Realizacji Robót

• uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami, które niezbędne są do przekazania do eksploatacji

• uzgodnienia z PSG w zakresie budowy stacji gazowej na etapie projektowania i realizacji

• dokonanie podziału na środki trwałe w celu sporządzenia odpisów amortyzacyjnych

Serwis gwarancyjny

Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu fabrycznego w okresie Gwarancji dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w ramach realizacji Inwestycji. Serwis Gwarancyjny musi zapewnić wymagania techniczne dostawców urządzeń w okresie trwania Gwarancji.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia będzie zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

1.Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego tych Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, w liczbie nie większej niż 6 (sześć).

2.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie większa niż 6 (sześć), Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji opisanych poniżej, przy czym zostaną przyjęte następujące zasady:

2.1.Zamawiający przyzna 1 pkt za każde dodatkowe zamówienie (ponad 1 zamówienie wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.3.2. lit. a) Instrukcji zrealizowane przez Wykonawcę, obejmujące: zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji bloku gazowego z turbiną gazową o mocy nominalnej elektrycznej minimum 3 MWe i kotłem odzysknicowym o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt;

2.2.Zamawiający przyzna 1 pkt za każde dodatkowe zamówienie (ponad 1 zamówienie wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.3.2 lit. b) Instrukcji zrealizowane przez Wykonawcę, obejmujące: kompleksowe wykonanie lub dostawę oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji gazowych kotłów wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt.

UWAGA: Zamawiający uwzględni nie więcej niż 10 referencji potwierdzających spełnienie każdego z w/w warunków.

3.Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji, na ostatnim 6 (szóstym) miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu Postępowania będzie więcej niż 1 (jeden) Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu Postępowania Wykonawcę, który wykaże się posiadaniem własnych środków finansowanych lub zdolnością kredytową w największej wysokości spośród wykazanych przez Wykonawców.

4.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza lub równa liczbie określonej w pkt 1 Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców spełniających te warunki.

5.Wykonawcę niezaproszonego do dialogu konkurencyjnego traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

End

2022-12-31

Envisaged number of candidates

6

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach, ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce.

Start

2021-03-31

Additional information

Cd.II 2.7. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na świadczenie usługi długoterminowego serwisowania turbozespołu gazowego przez okres od uruchomienia turbozespołu, do czasu wykonania planowego przeglądu ścieżki gorących gazów HGPI.

Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji budowy bloku: do 31.12.2022 r., a usługi serwisowania po wykonaniu planowego przeglądu ścieżki gorących gazów HGPI.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vennesla - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Nottingham - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 17.0 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Tools

Norway

Value: 6.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Printed matter and related products

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Bristol - Parts and accessories for vehicles and their engines

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Cooling and ventilation equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Warrington - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling