Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania;

2. subskrypcji usług standardowych i oprogramowania standardowego;

3. standardowych usług hostowanych;

4. standardowych pakietów usług wsparcia technicznego,

dalej łącznie nazywanych „Produktami”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy oraz możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty zostały określone w rozdziale III SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w realizacji co najmniej 3 dostaw oprogramowania (subskrypcji oprogramowania) komputerowego o wartości dostawy nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN netto każda.

2. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”, z uwzględnieniem wytycznych zawartych rozdziale I SIWZ;

2) dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie z rozdziałem I SIWZ;

3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;

4) w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

4.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dowody na to, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny określać w szczególności:

4.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

4.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem zapisów rozdziału I SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń zostały opisane w rozdziale I SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

10:00

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, POLSKA, budynek nr 2, pokój nr 105. Otwarcie ofert jest jawne – odbywa się za pomocą transmisji on-line, która będzie dostępna na stronie internetowej: https://youtu.be/AP32F_uRwtI

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
II kwartał 2023 r.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Electronic payment will be used
tak
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, tj.:

1.1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1.1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

1.2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:

1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);

1.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 1.2.1–1.2.4 w odniesieniu do tych podmiotów;

1.2.6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1.2.6.1. pkt 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);

1.2.6.2. pkt 1.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.7. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w ppkt 1.2.6.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia:

2.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

2.3. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie;

2.4. dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych szczegółowo w rozdziale I SIWZ.

4. Wartość zamówienia wskazana w sekcji II.2.6 dotyczy przedmiotowego zamówienia i obejmuje wartość zamówienia podstawowego i zamówienia z prawa opcji.

5. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni i został określony w ww. miejscu w miesiącach jedynie z uwagi na ograniczenia formularza ogłoszenia.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 48900000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

24 days remaining

Total estimated value

PLN 7.1 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 7.1 million

Przedmiot zamówienia określono szczegółowo w rozdziale II SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podstawowy oraz zakres w ramach prawa opcji – zgodnie z rozdziałem II SIWZ.

Description of options

Zamawiający informuje, że wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym gwarantuje dokonanie zakupu Produktów w liczbie określonej w tabeli określonej w rozdziale II SIWZ i zastrzega, o ile zaistnieje taka potrzeba, możliwość zakupów Produktów wymienionych w tabeli określonej w rozdziale II SIWZ w okresie obowiązywania umowy po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w części lub pełnym zakresie. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie od dnia zawarcia umowy w terminie kolejnych 36 miesięcy.

Additional information

Termin realizacji obejmuje okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zostały określone w rozdziale II SIWZ.

Main site or place of performance

Warszawa

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified