This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk policyjnych pojazdów oznakowanych w wersji kombi z napędem hybrydowym typu plug-in (typ łączności w pojazdach zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ: zał. nr 1Ł – 5 pojazdów, zał. nr 2Ł – 11 pojazdów, zał. nr 3Ł – 4 pojazdów).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy Wykonawców, podmiotów trzecich) będzie wymagał złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunek udziału, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

10:05

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Warunki udziału oraz wymagane dokumenty określa rozdział VI i VII SIWZ.

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wypełnienia jedynie sekcji „α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” (cześć IV: Kryteria kwalifikacji JEDZ). W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wymaga wypełnienia JEDZ w zakresie części III „Podstawy wykluczenia”.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: składa JEDZ dotyczący podwykonawców.

W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego – Wykonawca składa wraz z ofertą:

1. potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, w formie szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego;

2. kopię świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego (zob. rozdział V pkt 1.3.2 – opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ);

3. wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obsługi pojazdów. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. W przypadku województwa mazowieckiego wymagane jest wskazanie, co najmniej jednej stacji obsługi na terenie Warszawy lub powiatów ościennych, zgodnie z postanowieniami rozdziału VI Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ).

Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wypełniony Formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą zał. nr 1 do SIWZ).

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez platformę) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (złożenie oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 7 „Wymagana forma składanych dokumentów”). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Main CPV code 34110000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk policyjnych pojazdów oznakowanych w wersji kombi z napędem hybrydowym typu plug-in (typ łączności w pojazdach zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ: zał. nr 1Ł – 6 pojazdów, zał. nr 2Ł – 9 pojazdów, zał. nr 3Ł – 5 pojazdów).

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ).

Additional information

Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 50 000,00 PLN.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto.

Award criteria

K2 – Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika

20

K3 – Prędkość maksymalna pojazdu

10

K4 – Emisja CO2

2

K5 – Okres gwarancji na akumulatory napędu hybrydowego

8

60

End

2020-12-18

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Repair and maintenance services of ships

Norway

Value: Not specified

Norway : Korgen - Fire engines

Norway

Value: 8.9 million Norwegian Krone

Norway : Gardermoen - Signs and related items

Norway

Value: Not specified

Norway : Kopervik - Road signs

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Solihull - Fleet management, repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone