Tender description

Dostawa środków antyseptycznych, dezynfekcyjnych oraz do pielęgnacji ciała.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy. Szczegółowe warunki umowy oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. z 22.2.2019 Dz.U. 2019 r. poz. 499 ze zm.), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (dotyczy produktów leczniczych).

W przypadku zaoferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie substancje psychotropowe i/lub prekursory – pozwolenie na obrót substancjami psychotropowymi.

Warunek udziału dotyczy Wykonawców, którzy składają ofertę na produkty lecznicze.Procedura

Data
2020-06-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-21
Warunki otwarcia ofert

2020-06-23

11:00

Za pośrednictwem platformy (https://e-ProPublico.pl/), na karcie oferty/ załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Czas lokalny
11:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-18
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

VI.4.3 Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

Dokończenie z pkt VI.3):

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

3) dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4) informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

6. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – rozdział 24 SIWZ.

Electonic ordering will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego określa załącznik nr 1 (formularz oferty) i 7 (Opis przedmiotu zamówienia) do SIWZ.

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

1) załącznik nr 1 do SIWZ wzór oferty;

2) załącznik nr 2 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia;

3) stosowne pełnomocnictwo(a) – zgodnie z rozdziałem 15 ust. 15.8 SIWZ.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert Wykonawcy składają załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub konsygnacyjnego, zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE. W przypadku zaoferowania produktów leczniczych posiadających w swoim składzie substancje psychotropowe i/lub prekursory – pozwolenie na obrót substancjami psychotropowymi;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

6) załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia;

7) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczy zadań od nr 1 do nr 17) o posiadaniu charakterystyki produktu leczniczego, certyfikatów, zgłoszeń do odpowiednich rejestrów i innych dokumentów dopuszczających zaoferowany przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP, zgodnie wymogami określonymi w:

— Ustawie z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.),

— Ustawy z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.),

— Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2231),

— rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych i Ustawie z 4.10.2018 o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227).

Wraz z aktami wykonawczymi mającymi zastosowanie przy stosowaniu ustawy.

W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny / produkt leczniczy / produkt biobójczy / kosmetyk i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dyrektywy, ustawy) nie jest objęty deklaracjami (zgodności) i nie podlega wymienionej procedurze Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia (z zaznaczeniem nr zadania i pozycji oferowanego asortymentu);

b) opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ (prospekt/katalog/folder/karta (formularz) danych technicznych, ulotka informacyjna) dotyczy zadania od nr 1 do nr 17;

c) badania potwierdzające spektrum działania dla poszczególnych drobnoustrojów w zakresie zadania nr: 1–3, 6–7, 9–14 i 16–17 dla pozycji asortymentowych wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ (w części formularza asortymentowo-cenowego);

d) w przypadku zaoferowania produktu równoważnego zestawienia oferowanego produktu z opisanym w SIWZ, w którym Wykonawca wykaże, że oferowany przez niego produkt ma parametry tożsame. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia spełnienia wymagań przez oferowany produkt poprzez wezwanie Wykonawcy do jego demonstracji.

Pkt 5 jest w sekcji VI.4.3.

Electronic payment will be used
tak Main CPV code 33631600

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

26 days remaining

Total estimated value

PLN 2.2 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dezynfekcja w myjniach – dezynfektorach (zadanie nr 1)

Value

PLN 10,640

Dezynfekcja w myjniach – dezynfektorach (zadanie nr 1) Dezynfekcja w myjniach – dezynfektorach.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 110,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja dużych powierzchni – kliniki, oddziały. Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organiczne – (zadanie nr 2)

Value

PLN 39,580

Dezynfekcja dużych powierzchni – kliniki, oddziały. Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organiczne – (zadanie nr 2) Dezynfekcja dużych powierzchni – kliniki, oddziały. Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych organiczne.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja skóry, błon śluzowych (bez zawartości jodu) (zadanie nr 3)

Value

PLN 41,690

Dezynfekcja skóry, błon śluzowych (bez zawartości jodu) (zadanie nr 3) Dezynfekcja skóry, błon śluzowych (bez zawartości jodu).

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 420,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja skóry, błon śluzowych (preparaty jodowe) (zadanie nr 4)

Value

PLN 10,983

Dezynfekcja skóry, błon śluzowych (preparaty jodowe) (zadanie nr 4) Dezynfekcja skóry, błon śluzowych (preparaty jodowe).

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 110,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Higiena rąk, preparat do odkażania rąk, preparat do celów szkoleniowych (zadanie nr 5)

Value

PLN 39,015

Higiena rąk, preparat do odkażania rąk, preparat do celów szkoleniowych (zadanie nr 5) Higiena rąk, preparat do odkażania rąk, preparat do celów szkoleniowych.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 395,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Manualne mycie i dezynfekcja endoskopów (zadanie nr 6)

Value

PLN 121,336

Manualne mycie i dezynfekcja endoskopów (zadanie nr 6) Manualne mycie i dezynfekcja endoskopów.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 215,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja narzędzi, urządzeń – blok operacyjny (zadanie nr 7).

Value

PLN 127,664

Dezynfekcja narzędzi, urządzeń – blok operacyjny (zadanie nr 7). Dezynfekcja narzędzi, urządzeń – blok operacyjny.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 280,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Środki do odkażania błon śluzowych i mycia pacjentów przed drobnymi zabiegami (zadanie nr 8)

Value

PLN 151,896

Środki do odkażania błon śluzowych i mycia pacjentów przed drobnymi zabiegami (zadanie nr 8) Środki do odkażania błon śluzowych i mycia pacjentów przed drobnymi zabiegami.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 520,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Chirurgiczna dezynfekcja i mycie rąk. Mycie pacjentów przed zabiegami (zadanie nr 9)

Value

PLN 383,740

Chirurgiczna dezynfekcja i mycie rąk. Mycie pacjentów przed zabiegami (zadanie nr 9) Chirurgiczna dezynfekcja i mycie rąk. Mycie pacjentów przed zabiegami.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 840,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja powierzchni – bloki operacyjne, intensywna terapia, kliniki, oddziały szpitalne (zadanie nr 10)

Value

PLN 757,455

Dezynfekcja powierzchni – bloki operacyjne, intensywna terapia, kliniki, oddziały szpitalne (zadanie nr 10) Dezynfekcja powierzchni – bloki operacyjne, intensywna terapia, kliniki, oddziały szpitalne.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 575,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja i mycie sprzętu w klinice intensywnej terapii kardiologicznej i poradni stomatologicznej (zadanie nr 11)

Value

PLN 87,675

Dezynfekcja i mycie sprzętu w klinice intensywnej terapii kardiologicznej i poradni stomatologicznej (zadanie nr 11) Dezynfekcja i mycie sprzętu w klinice intensywnej terapii kardiologicznej i poradni stomatologicznej.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 880,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja głowic, czyszczenie resztek kleju z narzędzi (zadanie nr 12)

Value

PLN 13,765

Dezynfekcja głowic, czyszczenie resztek kleju z narzędzi (zadanie nr 12) Dezynfekcja głowic, czyszczenie resztek kleju z narzędzi.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 140,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja rąk i powierzchni – transport (karetki) (zadanie nr 13)

Value

PLN 173,790

Dezynfekcja rąk i powierzchni – transport (karetki) (zadanie nr 13) Dezynfekcja rąk i powierzchni – transport (karetki).

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 740,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Mycie i dezynfekcja systemów ssących (zadanie nr 14)

Value

PLN 532

Mycie i dezynfekcja systemów ssących (zadanie nr 14) Mycie i dezynfekcja systemów ssących.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Mycie, pielęgnacja i odkażanie rąk (osoby uczulone). Mycie pacjentów. Toaleta rany (zadanie nr 15).

Value

PLN 159,900

Mycie, pielęgnacja i odkażanie rąk (osoby uczulone). Mycie pacjentów. Toaleta rany (zadanie nr 15). Mycie, pielęgnacja i odkażanie rąk (osoby uczulone). Mycie pacjentów. Toaleta rany.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 600,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja i mycie endoskopów – pracownia endoskopowa (zadanie nr 16)

Value

PLN 24,820

Dezynfekcja i mycie endoskopów – pracownia endoskopowa (zadanie nr 16) Dezynfekcja i mycie endoskopów – pracownia endoskopowa.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

Dezynfekcja narzędzi – oddział pooperacyjny (zadanie nr 17)

Value

PLN 20,940

Dezynfekcja narzędzi – oddział pooperacyjny (zadanie nr 17) Dezynfekcja narzędzi – oddział pooperacyjny.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 210,00 PLN.

Main site or place of performance

Narodowy Instytut Kardiologii, apteka szpitalna, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical consumables

Malta

Value: Not specified

Ireland : Castletroy - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medical equipments

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Orthopaedic services

Norway

Value: 4.9 billion Norwegian Krone

Iceland : Reykjavik - Medical equipments

Iceland

Value: Not specified