Tender description

Modernizacja Kompleksowego systemu ochrony (KSO) w obiektach KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Uwaga: szczegółowe zapisy dotyczące ubezpieczenia obowiązujące Wykonawcę od dnia zawarcia umowy zawarte są w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 zamówienia o minimalnej wartości 1 000 000,00 PLN brutto (jeden milion złotych brutto) każda, z których każde polegało/polega na instalacji i uruchomieniu systemów technicznej ochrony mienia obejmujących systemy sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, stanowiska nadzoru nad systemami technicznej ochrony mienia łącznie

W przedsiębiorstwach wydobywczych lub energetycznych w Polsce lub za granicą. Przez przedsiębiorstwo energetyczne rozumiany jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi. Przez przedsiębiorstwo wydobywcze rozumiany jest podmiot prowadzący działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż kopalin (tj. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy metali);

b) zapewnią na każdą z lokalizacji minimum 3 (trzy) osoby znajdujące się na liście kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z Ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142), posiadające ukończony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego „Instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1–4”, np. kurs Pisa lub równoważny, prowadzony przez placówkę szkoleniową wpisaną do ewidencji działalności oświatowej, które zostaną skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji i uruchomienia systemów technicznej ochrony mienia

Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję MSWiA lub MSW (wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony technicznej wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142);

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I przynajmniej na poziomie klauzuli „Poufne”, wydane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742).

Na potwierdzenie spełniania wyżej wskazanych warunków Wykonawca przedstawi:

— Odpis/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnej koncesji MSWiA lub MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony technicznej, o której mowa w pkt 6.1.2.1 SIWZ,

— Odpis/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I przynajmniej na poziomie klauzuli „Poufne”, wydanego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742).

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach nr 5 do SIWZ – projekt umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem wszystkich informacji wymienionych w pkt 6.1.2.3 SIWZ, oraz odbiorców, dla których usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane – Wyżej wymieniony wykaz Wykonawca przygotuje we własnym zakresie.

2. Dowodów, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę usług wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 1. SIWZ, w przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 2. lit. a SIWZ;

Uwaga! Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

8.8.3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnień) określonych w pkt 6.1.2.3 lit. b SIWZ ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wyżej wymieniony wykaz Wykonawca przygotuje we własnym zakresie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

— Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności obejmującej przedmiot umowy nie niższej niż 2 000 000,00 PLN oraz dowodu wniesienia składki,

— Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej o wysokości wskazanej w pkt 6.1.2.2 b, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-27

11:30

Siedziba Zamawiającego, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA, w budynku C6, sala nr 030

Data
2020-03-27
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

https://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-12
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

https://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa (za pośrednictwem modułu elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa poprzez moduł elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA.

4. Zawartość oferty stanowią dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ.

5. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się pisemnie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z zachowaniem terminów i innych wymogów formalnych określonych szczegółowo w dziale VI ustawy Pzp.
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

https://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 35120000

Bidding information

Bidding deadline

27 Mar 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Modernizacja Kompleksowego systemu ochrony (KSO) w obiektach KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo

Award criteria

Cena brutto w PLN

80

Okres gwarancji

20

SIMILAR TENDERS

Spain : Barcelona - Provision of CAD Design Support Services

Spain

Value: 3.0 million Euro

United Kingdom : Bristol - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Sligo - Engineering services

Ireland

Value: 110,000 Euro

Hungary : Budapest - Provision of Mobile Voice and Data Communication Services for CEPOL

Hungary

Value: 240,000 Euro

United Kingdom : Derby - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

Norway : Rong - Construction work for art and cultural buildings

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Denmark : Fredericia - Construction supervision services

Denmark

Value: 8.0 million Danish Krone