Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nici chirurgicznych oraz zestawów do zabiegów operacyjnych, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”) – zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego;

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 9 do SIWZ.

Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy rodzajowo odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. minimum 2 dostawy nici chirurgicznych (pakiety 1–16) oraz minimum 2 dostawy narzędzi do zabiegów operacyjnych (pakiet 17) o łącznej wartości brutto minimum określonej dla każdego z pakietów poniżej:

— pakiet nr 1 – 350 000,00 PLN,

— pakiet nr 2 – 6 000,00 PLN,

— pakiet nr 3 – 20 000,00 PLN,

— pakiet nr 4 – 20 000,00 PLN,

— pakiet nr 5 – 5 000,00 PLN,

— pakiet nr 6 – 700,00 PLN,

— pakiet nr 7 – 80 000,00 PLN,

— pakiet nr 8 – 190 000,00 PLN,

— pakiet nr 9 – 25 000,00 PLN,

— pakiet nr 10 – 90 000,00 PLN,

— pakiet nr 11 – 60 000,00 PLN,

— pakiet nr 12 – 20 000,00 PLN,

— pakiet nr 13 – 17 000,00 PLN,

— pakiet nr 14 – 20 000,00 PLN,

— pakiet nr 15 – 25 000,00 PLN,

— pakiet nr 16 – 5 000,00 PLN,

— pakiet nr 17 – 200 000,00 PLN.

Wykaz i krótki opis warunków

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: oświadczenia na formularzu „jednolitego dokumentu” – załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli Wykonawca nie wskazał w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1.

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13-14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

e) Oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 8 do SIWZ) tj.

— że wobec ww. Wykonawcy/firmy nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 22 ust. 1 pkt 22 uPzp),

— że ww. Wykonawca/firma w rozumieniu Ustawy z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (Ustawa z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych),

— że wobec ww. Wykonawcy/firmy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (art. 22 ust. 1 pkt 15 uPzp).

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 upzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. (załącznik nr 4) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ, z uwzględnieniem treści ofert.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
09:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-18

10:00

02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B, Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 008, POLSKA.

Data
2020-03-18
Oferta musi zachować ważność do
2020-05-16
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) Świadectwa dopuszczającego przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski – zgodnie z aktualnymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE musi być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

b) Deklaracji Zgodności z aktualnymi normami Wspólnoty Europejskiej.

c) Materiałów producenta lub dystrybutora dotyczących przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta lub dystrybutora, wyciągi z katalogów itp.) – z wskazaniem pakietu i pozycji, której dotyczą – potwierdzające wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 2 do SIWZ.

d) W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożył najwyżej ocenioną ofertę do złożenia nieodpłatnych próbek w zakresie pakietów nr 2 i 5 w ilości określonej w Formularzu cenowym.

W zakresie wymogu dostarczenia próbek stosowane są regulacje zawarte w art. 10c ust. 1 uPzp.

2. Ponadto Wykonawca powinien złożyć w ofercie:

a) Upoważnienie (oryginał) do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

b) Wypełniony formularz ofertowy – wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ.

c) Wypełniony formularz cenowy – wypełniony odpowiednio do wybranego pakietu załącznik nr 2 do SIWZ.

d) JEDZ – wypełniony załącznik nr 3.

e) Potwierdzenie wniesienia wadium.

f) Wykaz złożonych próbek – wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ.

W zakresie pakietów 1, 3, 4, 6 – 16 – Zamawiający dokona oceny jakości w oparciu o dostarczone nieodpłatne próbki wyrobów, w ilościach określonych w Formularzu cenowym, które nie są traktowane jako dokument w rozumieniu art. 25 ust. 1 uPzp, a tym samym art. 26 ust. 3 uPzp nie będzie miał zastosowania. Ww. próbki nie będą podlegały uzupełnieniu.

3. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty zagraniczne – zostały określone w rozdz. XIII SIWZ.

4. Klauzula informacyjna, dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) została określona w rozdz. XXVI SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. w dziale VI, art.179–198.
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

nie dotyczy

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33141121

Bidding information

Bidding deadline

18 Mar 2020

18 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Vehicle conversion and reconditioning services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Ruislip - Navigation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Swindon - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : MIddlewich - Earthmoving machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Bristol - Coaches

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 345,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Janitorial services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

Norway : Stokke - Street-lighting maintenance services

Norway

Value: 160.0 million Norwegian Krone