Tender description

30214000-2 Stacje robocze

30231300-0 Monitory ekranowe

30232110-1 Drukarki i plotery

30213100-6 Komputery przenośne

38652100-1 Projektory

48820000-2 Serwery

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej Sprzętem, na potrzeby Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Formularzu ofertowym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych i każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia). Wszelkie postanowienia SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.

3. Wszystkie elementy dostarczonego Sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej, które pozostają w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w Rozdziale V i VI, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

11. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale, winny spełniać wymagania określone w § 14 ust. 2,3,4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 z późn. zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24:

1) ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (informacja dotyczy: osób fizycznych, członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub prokurenta, wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym);

2) ust. 5 pkt 1 ustawy – odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) ust. 1 pkt 15 ustawy – oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (wzór oświadczenia zostanie udostępniony Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia oświadczeń i dokumentów) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) ust. 1 pkt 22 ustawy – oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia zostanie udostępniony Wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia oświadczeń i dokumentów;

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w powyższym punkcie, składa każdy z nich.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa ust. 4 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

A. Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa jednolity dokument, przy czym:

1) jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 05.01.2016 r. (DZ.U. UE L 3 z 06.01.2016 r. str. 16);

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający nie żąda złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.

4) Wykonawca wypełnia jednolity dokument, tworząc dokument elektroniczny. W tym celu może korzystać z serwisu eESPD http://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego.

5) w celu wypełnienia jednolitego dokumentu, korzystając z serwisu eESPD, należy wykonać kolejno następujące czynności:

a) pobrać na dysk lokalny plik jednolitego dokumentu w formacie XML stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;

b) w pytaniu „Kim jesteś?” zaznaczyć opcję „Jestem wykonawcą”;

c) w pytaniu „Co chcesz zrobić?” zaznaczyć opcję „zaimportować ESPD”;

d) załadować z dysku lokalnego pobrany plik jednolitego dokumentu;

e) w pytaniu „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?” wybrać państwo Wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania jednolitego dokumentu.

6) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę jednolitego dokumentu w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Instrukcja wypełniania JEDZ (pełna instrukcja wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia):

1) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu składa JEDZ tylko w swoim zakresie,

2) W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–III dla każdego z biorących udział Wykonawców,

3) Wykonawca w części II JEDZ:

a) w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy);

b) w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): Wykonawca nie podaje daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy,

4) Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 21-23 ustawy),

5) Wykonawca nie musi wypełniać części IV i V JEDZ.

B. Dokumenty składane po otwarciu ofert

1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór ww. oświadczenia zostanie udostępniony przez Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w powyższym ustępie, składa każdy z nich.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowny dokument (pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika);

4) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych.

2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie wskazać w jednolitym dokumencie, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w jednolitym dokumencie „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt jednolitego dokumentu nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1.

2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. W celu skorzystania z powyższej instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia stosownych rubryk na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, a następnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-03
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-03

11:00

Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Banacha 2. Informacja o sali, w której obędzie się otwarcie ofert, będzie podana przy wejściu do budynku.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]l

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Wykonawca składa ofertę (Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ) wyłącznie za pośrednictwem Formularza do Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla 1. Wykonawców na miniPortalu.

2. Ofertę składa się na adres ePUAP /uwedupl/WMIM.

3. W Formularzu oferty Wykonawca winien podać adres poczty elektronicznej oraz skrzynki ePUAP, na potrzeby korespondencji związanej z postępowaniem.

4. Sposób Złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę wraz z formularzem cenowym należy złożyć w oryginale.

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 30200000

Bidding information

Bidding deadline

3 Sep 2020

28 days remaining

Total estimated value

PLN 123,555

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część 1

Value

PLN 8,000

Część 1 STACJA ROBOCZA Z MONITOREM

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z oferty, nie później niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Część 2

Value

PLN 43,270

Część 2 LAPTOPY

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z oferty, nie później niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Część 3

Value

PLN 1,000

Część 3 MONITOR

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z oferty, nie później niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Część 4

Value

PLN 31,870

Część 4 SERWER

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z oferty, nie później niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Część 5

Value

PLN 27,855

Część 5 DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z oferty, nie później niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Część 6

Value

PLN 3,750

Część 6 TABLET

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z oferty, nie później niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Część 7

Value

PLN 7,810

Część 7 PROJEKTORY

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z oferty, nie później niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

2. Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

SIMILAR TENDERS

Malta : Malta - Learning Management System (LMS) Helpdesk and Maintenance

Malta

Value: 540,000 Euro

United Kingdom : Abingdon - Museum-exhibition services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 280,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Security software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Stationery

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Floriana - Boards

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Archive destruction services

Ireland

Value: 6.6 million Euro