This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa papierów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. jednolity europejski dokument zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania przez Wykonawcę kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez osoby reprezentujące te podmioty, wówczas podmioty te będą zobowiązane brać udział w realizacji zamówienia.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a zobowiązany jest także przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt 10.2–10.5 SIWZ;

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-24

11:00

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-24
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

Warszawa

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587777

uzp@uzp.gov.pl

+48 224587777

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga, wraz z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia, złożenia oświadczeń lub dokumentów innych niż wymienione w pkt 10.1–10.6 SIWZ:

1. wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

2. wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wypełniony i podpisany załącznik nr 5A – termin dostawy, załącznik nr 5B – termin płatności, odpowiednio na część na którą składana jest oferta;

3. dowód wniesienia wadium. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 1 800,00 PLN. Sposób i forma wniesienia wadium określona w pkt 12 SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Określone w ustawie Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587777

uzp@uzp.gov.pl

+48 224587777

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

24 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Dostawa papierów medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling