Tender description

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

2. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (rozbudowa) i świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez NIK systemu klasy ATP.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp.

5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 24 500 PLN.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zdolność zawodowa / osoby:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi:

a) aktualny certyfikat co najmniej na poziomie specjalisty lub wyższym w zakresie oferowanych usług asysty technicznej ATP Fidelis lub dokument równoważny (np. zaświadczenia o zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu producenta) oraz

b) doświadczenie w postaci przeprowadzenia dwóch wdrożeń w zakresie ww. systemu.

Zdolność zawodowa / doświadczenie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówienia polegające na wdrożeniu i/lub świadczeniu usług wsparcia technicznego dla systemu klasy ATP, o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto każde.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III.1.3) ogłoszenia (zdolność zawodowa / osoby), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór wg załącznika nr 6 do SIWZ);

2. wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wg załącznika nr 7 do SIWZ).

Uwaga: W wykazie zamówień należy wskazać tylko te zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.1.3) ogłoszenia (zdolność zawodowa / doświadczenie);

3. załączone do wykazu zamówień dowody określające czy te zamówienia [sekcja III.1.3) ogłoszenia (zdolność zawodowa / doświadczenie)] zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami – załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Informacje dodatkowe dotyczące spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: (opcjonalnie jeżeli dotyczy kryterium „przepustowość urządzenia wraz z wymaganymi licencjami do analizy ruchu IP na poziomie 1 Gbps”, tj. w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przepustowości urządzenia wraz z wymaganymi licencjami do analizy ruchu IP na poziomie 1 Gbps) dokumentacja techniczna producenta oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, tj. przepustowości/wydajności oferowanego urządzenia na poziomie 1 Gbps.

Uwaga: Dopuszcza się złożenie takiej dokumentacji w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu:

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:

1.1. Wykonawca:

Do upływu terminu składania ofert każdy Wykonawca musi złożyć:

1) ofertę – formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

2) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór wg załącznika nr 4 do SIWZ),

3) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument potwierdzający wniesienie wadium w gwarancji lub poręczeniu,

4) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo,

5) (opcjonalnie jeżeli dotyczy) dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

6) oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, we wskazanym zakresie, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanym dalej również „JEDZ” (załącznik nr 5 do SIWZ).

Informacje zawarte w JEDZ, będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że opracował wzór JEDZ w formie elektronicznej (z użyciem narzędzia ESPD). Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ;

1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku;

1.3. inne podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej.

Każdy podmiot składa odrębny formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy JEDZ należy złożyć w postaci osobnego pliku.

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

1) dokumenty, wymienione w sekcji III.1.2), III.1.3) i w sekcji VI.3 ogłoszenia oraz w pkt VI.2 SIWZ.

3. Forma dokumentów:

Szczegółowe informacje znajdują się w pkt XI SIWZ.Procedura

Data
2020-07-01
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-07-01

11:00

Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, POLSKA, pok. nr 3.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Czas lokalny
08:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Inne podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby:

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3) pkt I.

Podmioty zagraniczne:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt I.1 i VI.3) pkt I.4, składa dokumenty właściwe w zakresie uregulowanym w § 7 oraz 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, ze zm.).

II. Dokumenty składane bez dodatkowego wezwania Zamawiającego:

Grupa kapitałowa:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór wg załącznika nr 8 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III. Przed umową:

Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest, pod rygorem utraty wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, do:

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XVI SIWZ;

2) dostarczenia Zamawiającemu kopii dokumentów, tj.:

a) polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu jej opłacenia (jeśli z polisy nie wynika, że została ona opłacona), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN,

b) ważnych certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane dla osób wskazanych w sekcji III.1.3) ogłoszenia w części zdolność zawodowa / osoby.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

Main CPV code 32420000

Bidding information

Bidding deadline

1 Jul 2020

34 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (rozbudowa) i świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanego przez NIK systemu klasy ATP, w tym:

1.1. dostawa fizycznego urządzenia typu Appliance umożliwiającego analizę ruchu IP na poziomie minimum 750 Mbps, wytworzonego przez producenta systemu ATP utrzymywanego w NIK, wraz z wymaganymi licencjami, subskrypcjami oraz trzy letnim wsparciem technicznym producenta;

1.2. zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta, dla wszystkich komponentów wchodzących w skład utrzymywanego systemu ATP;

1.3. przeprowadzenie wdrożenia urządzenia, o którym mowa w pkt 1.1;

1.4. opracowanie dokumentacji powykonawczej;

1.5. przeprowadzenie przez Wykonawcę dwudniowego technicznego warsztatu powdrożeniowego modernizowanego systemu;

1.6. świadczenie asysty technicznej Wykonawcy w ramach puli minimum 100 godzin;

1.7. udzielenie gwarancji na prawidłowe, w pełni zgodne z jego przeznaczeniem, funkcjonowanie systemu;

1.8. przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w:

2.1. załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ);

2.2. załącznik nr 2 do SIWZ – wzór formularza oferty;

2.3. załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

Ww. dokumenty zawierają wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia.

3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, POLSKA. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zdalne świadczenie wsparcia technicznego producenta oraz asysty technicznej Wykonawcy.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1. dostawa urządzenia oraz dokumentów, w których producent potwierdza możliwość korzystania przez Zamawiającego z usług wsparcia technicznego producenta i wymaganych licencji/subskrypcji na dostarczone przez Wykonawcę rozwiązanie w terminie do 18.10.2020 lub w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, jeżeli umowa zostanie podpisana po 18.9.2020;

4.2. zapewnienie świadczenia wsparcia technicznego producenta, dla wszystkich komponentów wchodzących w skład utrzymywanego systemu ATP, przez 36 miesięcy licząc od dnia realizacji dostawy, o której mowa w pkt 1;

4.3. przeprowadzenie wdrożenia w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy, o której mowa w pkt 1;

4.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wdrożonego rozwiązania w terminie do 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia o którym mowa w pkt 3;

4.5. przeprowadzenie przez Wykonawcę jednego technicznego warsztatu powdrożeniowego wdrożonego systemu, w terminie do 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia o którym mowa w pkt 3;

4.6. świadczenie asysty technicznej Wykonawcy w ramach puli minimum 100 godzin do wykorzystania od momentu podpisania protokołu odbioru wdrożenia, o którym mowa w pkt 3, do terminu upływu wsparcia technicznego producenta, oraz udzielenie gwarancji dla dostarczonego rozwiązania na ten sam okres;

4.7. przeprowadzenie przez Wykonawcę certyfikowanego szkolenia może się odbyć w dowolnym momencie realizacji umowy, na warunkach określonych w pkt 13 OPZ – załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę).

Award criteria

Przepustowość urządzenia wraz z wymaganymi licencjami do analizy ruchu IP na poziomie 1 Gbps

25

Dodatkowe godziny asysty technicznej Wykonawcy

5

Certyfikowane szkolenie

10

60

Main site or place of performance

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, POLSKA. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zdalne świadczenie wsparcia technicznego.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Accounting services

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : London - Hardware integration consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Software package and information systems

Norway

Value: 600.0 million Norwegian Krone

Norway : Hamar - Gambling and betting services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bergen - Tracing system services

Norway

Value: Not specified

Germany : Frankfurt am Main - ECB - Provision of Consultancy Works and Services for the Enhancement and Update of the SSM Wide Data Collection Database

Germany

Value: 600,000 Euro

Ireland : Dublin - Video-conferencing equipment

Ireland

Value: 750,000 Euro