This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:

1) część 1 – dostawa (12) dwunastu przełączników Gigabit Ethernet 48-portowych,

2) część 2 – dostawa (2) dwóch przełączników FC 16 GBit.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

— Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1–2,

— Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcą, zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

1.1. co najmniej jedną (1) dostawę przełączników sieciowych co najmniej Gigabit Ethernet, o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto – dotyczy części 1 zamówienia;

1.2. co najmniej jedną (1) dostawę przełączników FC, o wartości minimum 50 000,00 PLN brutto – dotyczy części 2 zamówienia.

W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie dostawy, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego były wykonywane również inne świadczenia (np. usługi wsparcia itp.) bądź też dostawa obejmowała szerszy zakres przedmiotu zamówienia niż wymagany przez Zamawiającego, wykazana musi zostać wyrażona w złotych wartość dotycząca tej części dostawy, która obejmowała dostawę sprzętu o którym mowa w ww. warunkach oraz łączna kwota zrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw (wykonywanych w ramach kilku umów dla jednego lub różnych podmiotów) w celu wykazania wymaganej wartości zamówienia, tj. wartość zamówienia w wykazie dostaw to wartość zrealizowana w ramach jednej umowy.

Wykonawca może wykazać się tym samym doświadczeniem w więcej niż jednej części postępowania, pod warunkiem, że wskazane dostawy spełniają warunki określone dla danej części zamówienia (pkt 7.2.1–7.2.2 SIWZ).

W przypadku gdy wartość została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”

1) Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

— zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

3. Spełnianie warunków udziału przez konsorcjum

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunki określone w pkt 7.2 SIWZ mogą zostać spełnione przez 1 Wykonawcę lub łącznie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

12:00

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, budynek A, pokój nr 230, POLSKA

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu potw. spełnienia warunków udziału w postęp. oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia w formie JEDZ – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ określone zostały w pkt 9 SIWZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni term., aktualnych na dzień złożenia nast. oświadczeń i dokumentów potw. okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

3.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których wyżej mowa, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadn. przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dok., o których wyżej mowa;

3.2. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skł. ofert;

3.3. odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W tym zakresie zastos. ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp;

3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potw. dokonanie płatności tych należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.5. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Zamawiający dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzyst., nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

5. Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu skł. ofert.

6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezent. pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

8. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dokumenty Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w pkt 11 SIWZ.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internet.j inf. o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postęp., zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ośw. o przynależn. lub braku przynależn. do tej samej gr. kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postęp.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postęp. na podst.e art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przezn. na sfinans. całości lub części zam., nie zostały mu przyznane.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom i innym osobom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587800

Main CPV code 32420000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa (12) dwunastu przełączników Gigabit Ethernet 48-portowych

Value

PLN Not specified

Dostawa (12) dwunastu przełączników Gigabit Ethernet 48-portowych

Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje dostawę następującego sprzętu: dostawa (12) dwunastu przełączników Gigabit Ethernet 48-portowych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

— Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1–2,

— Załączniku nr 1.1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla części 1,

— Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie części 1 zamówienia w wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Pozostałe informacje dotyczące wadium – zgodnie z pkt 13 SIWZ.

Main site or place of performance

ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, POLSKA

Dostawa (2) dwóch przełączników FC 16 GBit

Value

PLN Not specified

Dostawa (2) dwóch przełączników FC 16 GBit

Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje dostawę następującego sprzętu: dostawa (2) dwóch przełączników FC 16 GBit.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:

— Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1–2,

— Załączniku nr 1.2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna dla części 2,

— Załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w zakresie części 1 zamówienia w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Pozostałe informacje dotyczące wadium – zgodnie z pkt 13 SIWZ.

Main site or place of performance

ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Skien - Installation services of communications equipment

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bridgwater - Repair and maintenance services of security equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Norway : Tønsberg - Audio-visual equipment

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Information technology services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling

United Kingdom : Hove - Radio and television cable services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified