Tender description

1. Przedmiot konkursu

1.1. Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w ramach projektu pn. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych.

1.2. Budynek musi zawierać:

Pomieszczenia laboratoryjne, administracyjne i biurowe, salę konferencyjną, magazyny wraz z funkcjami technicznymi (m.in. serwerownia, rozdzielnia elektryczna, węzeł sieci T-K, BMS, wentylatornie, maszynownie, inne specjalistyczne pomieszczenia techniczne z zakresu IT i telekomunikacji) oraz pomieszczenia sanitarne, socjalne i komunikację, w tym windę osobowo-towarową. Przewidywane wymiary budynku: wysokość do 11 m, szerokość 10 m długość 29 m.

Dane powierzchniowo-kubaturowe nowego budynku:

— całkowita kubatura planowanego budynku to ok. 4 994,06 m

3

, w tym część podziemna ok. 1 531,25 m

3

i część nadziemna ok. 3 462,81 m

3

,

— powierzchnia działki 160 905 m

2

,

— planowana powierzchnia zabudowy ok. 318,84 m

2

.

W obszarze planowanej inwestycji, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną należy zaprojektować powierzchnię zieloną ok. 388,21 m

2

oraz powierzchnia utwardzona ok. 1 501,39 m

2

.

Działka posiada tyko częściową infrastrukturę techniczną: drogi pożarowe z wjazdami i wyjazdami, parkingi z dojazdami, oświetleniem, ogrodzeniem, zielenią (trawniki, niska i wysoka zieleń). W ramach planowanej inwestycji zaprojektowane muszą zostać: nowa droga przeciwpożarowa, powierzchnie utwardzone i zieleń wokół planowanego budynku.

1.3. Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Mikołajkach w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim przy Leśnej 13, działka nr 106. Powierzchnia terenu wynosi 0,181 ha (mapa zasadnicza w załączeniu).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu
tak

Procedura

Czas lokalny
16:00
liczba i wartość przyznawanych nagród

Nagroda – jedna.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przedmiot zaproszenia wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w oparciu o istotne postanowienia umowy – Zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej, zawarty w Załączniku Z1.2 do regulaminu.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu
tak
Data
2020-03-04
Kryteria oceny projektów

Kryteria oceny pracy konkursowej; waga procentowa:

Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań architektonicznych; 50 %

Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego; 30 %

Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań (koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność); 20 %

Rodzaj procedury konkursu
Open
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego
tak
Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
Nie dotyczy.
Zostaną przyznane nagrody
tak
Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
Dariusz Walaszczyk

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-10
Informacje dodatkowe

Warunki i wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu

1. Warunki dopuszczenia uczestników do udziału w konkursie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę – miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z uczestników indywidualnie.

— spełniają warunki udziału w konkursie.

2. Warunki udziału w konkursie.

2.1. Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.

2.2. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może być spełniony łącznie.

2.3. Oceny spełnienia warunków dokona organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.

2.3. Uczestnik konkursu przedstawi organizatorowi konkursu kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1 000 000 PLN.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane od uczestników konkursu oraz ich forma.

3.1. Wniosek:

Oryginał formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Z 1.1 i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Uczestnika zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

3.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie przekazuje się na adres e-mail wskazany w pkt. 1.7 1.8, w terminie wskazanym w pkt. 4.1 rozdziału I regulaminu.

4. Termin składania prac konkursowych: 18.3.2020 r. godz. 16:00.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (ustawa Pzp), przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Pzp.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania bezpośrednio Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

4. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp, m.in.:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej (faksem lub pocztą elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej (ppkt 1 i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

1) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w postępowaniu toczonym wskutek ich wniesienia określa dział VI ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

[email protected]

+48 224587700

https://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 4587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

4 Mar 2020

10 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiot konkursu

1.1. Konkurs polega na opracowaniu koncepcji architektonicznej dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku naukowo-badawczego Krajowego Centrum Zaawansowanych Analiz Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych w Mikołajkach w ramach projektu pn. „NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych” wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyznaczeniem miejsc parkingowych.

1.2. Budynek musi zawierać:

Pomieszczenia laboratoryjne, administracyjne i biurowe, salę konferencyjną, magazyny wraz z funkcjami technicznymi (m.in. serwerownia, rozdzielnia elektryczna, węzeł sieci T-K, BMS, wentylatornie, maszynownie, inne specjalistyczne pomieszczenia techniczne z zakresu IT i telekomunikacji) oraz pomieszczenia sanitarne, socjalne i komunikację, w tym windę osobowo-towarową. Przewidywane wymiary budynku: wysokość do 11 m, szerokość 10 m długość 29 m.

Dane powierzchniowo-kubaturowe nowego budynku:

— całkowita kubatura planowanego budynku to ok. 4 994,06 m

3

, w tym część podziemna ok. 1 531,25 m

3

i część nadziemna ok. 3 462,81 m

3

,

— powierzchnia działki 160 905 m

2

,

— planowana powierzchnia zabudowy ok. 318,84 m

2

.

W obszarze planowanej inwestycji, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną należy zaprojektować powierzchnię zieloną ok. 388,21 m

2

oraz powierzchnia utwardzona ok. 1 501,39 m

2

.

Działka posiada tyko częściową infrastrukturę techniczną: drogi pożarowe z wjazdami i wyjazdami, parkingi z dojazdami, oświetleniem, ogrodzeniem, zielenią (trawniki, niska i wysoka zieleń). W ramach planowanej inwestycji zaprojektowane muszą zostać: nowa droga przeciwpożarowa, powierzchnie utwardzone i zieleń wokół planowanego budynku.

1.3. Teren objęty opracowaniem konkursowym położony jest w Mikołajkach w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim przy Leśnej 13, działka nr 106. Powierzchnia terenu wynosi 0,181 ha (mapa zasadnicza w załączeniu).

Yes

POIR.04.02.00-00-C004/19

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ilford - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 940,000 Pound Sterling

United Kingdom : Southampton - Installation of doors

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 630,000 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Electricity

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 162,601 Euro

Malta : Sliema - Building installation work

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Bolton - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Narvik - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified