Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż: budowlanej w tym architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej, dalej zwana „Dokumentacją”. Wykonawca zobowiązany jest przygotować pełną dokumentację wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Dokumentację odrębnie dla każdej z niżej wymienionych lokalizacji, dla realizacji zadania pod nazwą:

Zadanie nr 1 „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Poznań Główny (Stary)”,

Zadanie nr 2: „Przebudowa dworca kolejowego Kielce”,

Zadanie nr 4: „Przebudowa dworca kolejowego Skierniewice”,

Zadanie nr 7: „Przebudowa dworca kolejowego Chełm"

2. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy wykonawczej, realizowanej w oparciu o umowę ramową.Procedura

Notice number in the OJ S
2017/S 193-396305
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

1. Postępowanie prowadzone było w celu zawarcia umowy wykonawczej, realizowanej w oparciu o umowę ramową nr KIZ02.022.ZU.27514.2017 zawartą w dniu 31.8.2018 r. na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

2. Zamawiający zapraszał każdorazowo do składania ofert na realizację zamówień szczegółowych wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową. Zamówienia szczegółowe będą realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego, udzielane sukcesywnie Wykonawcy wyłonionemu, zgodnie z art. 101a ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp.

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587840

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587840

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 26.8 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 26.8 million

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż: budowlanej w tym architektonicznej i konstrukcyjnej, drogowej oraz instalacyjnej w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej, dalej zwana „Dokumentacją”. Wykonawca zobowiązany jest przygotować pełną dokumentację wraz z pełnieniem nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Dokumentację odrębnie dla każdej z niżej wymienionych lokalizacji, dla realizacji zadania pod nazwą:

Zadanie nr 1 „Rozbiórka i budowa nowego dworca kolejowego Poznań Główny (Stary)”,

Zadanie nr 2: „Przebudowa dworca kolejowego Kielce”,

Zadanie nr 4: „Przebudowa dworca kolejowego Skierniewice”,

Zadanie nr 7: „Przebudowa dworca kolejowego Chełm"

2. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy wykonawczej, realizowanej w oparciu

O umowę ramową nr KIZ02.022.ZU.27514.2017 zawartą w dniu 31.8.2018 r. na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

3. Nadzory Autorskie będą wykonywane od momentu przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy do zakończenia i odbioru inwestycji, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, jednak nie krócej niż do zakończenia prac komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego. O planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę w formie pisemnej, natomiast przewidywany okres realizacji robót budowlanych wynosi dla:

1) Zadania nr 1: - 30 miesięcy od momentu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych,

2) Zadania nr 2: - 20 miesięcy od momentu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych,

3) Zadania nr 4: - 21 miesięcy od momentu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych,

4) Zadania nr 7: - 20 miesięcy od momentu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.

4. Opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy wykonawczej (Załącznik nr 3 do SIWZ), stanowiącej załącznik do umowy ramowej oraz w opisie przedmiotu zamówienia OPZ) – Załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w opisie przedmiotowego zamówienia na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Main site or place of performance

1. Poznan Stary,

2. Kielce.

3. Chełm

4. Skierniewice

Yes

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Project management consultancy services

Ireland

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Bristol - Harbour equipment maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 520,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Secondary school construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Poulton-Le-Fylde - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750.0 million Pound Sterling

Ireland : Cork - Pipeline-inspection services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Paisley - Asbestos-removal work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 48.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Building consultancy services

Norway

Value: Not specified