This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczo – projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania „remont – wymiana na windę

Z napędem elektrycznym, przebudowa szybu z możliwością zjazdu do piwnicy i zatrzymania się na I piętrze” z pełnieniem nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowiązany jest:

1) wykonać dokumentację wykonawczo-projektową;

2) uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne pozwalające na rozpoczęcie prac budowlanych;

3) sprawować nadzór autorski podczas wykonywania robót budowlanych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;

2) zmiana sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

3) zmiana ceny wykonywanych usług projektowych w przypadku, jeżeli jest to konieczne i spowodowane zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: Wykonawca składający ofertę wykaże że dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniższej tabeli, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Stanowisko - Projektant w branży architektonicznej, liczba wymaganych osób - 1, Praktyka przy realizacji podobnych projektów (ilość projektów) - 1, Uprawnienia budowlane - Uprawnienia budowlane

W specjalności architektonicznej, inne dokumenty - Zaświadczenie Okręgowej Izby Architektów

Stanowisko - Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej, liczba wymaganych osób - 1, Praktyka przy realizacji podobnych projektów (ilość projektów) - 1, Uprawnienia budowlane -Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inne dokumenty - Zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Stanowisko - Projektant w branży elektrycznej, liczba wymaganych osób - 1, Praktyka przy realizacji podobnych projektów (ilość projektów) - 1, Uprawnienia budowlane -Uprawnienia budowlane

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, inne dokumenty - Zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Stanowisko - Projektant w branży elektrycznej, liczba wymaganych osób - 1, Praktyka przy realizacji podobnych projektów (ilość projektów) - 1, Uprawnienia budowlane -Uprawnienia budowlane

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, inne dokumenty - Zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ciąg dalszy z Sekcji VI.3)

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,

8) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem dotyczącym posiadania wymaganego doświadczenia - w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3b SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ.

9) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; (jeżeli dotyczy).

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 3 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) ust. 3 pkt 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

— wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

Zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50 % wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

10.Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 8 i 9, wyznacza datę negocjacji w celu ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia.

11. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

12. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach określonych w ust. 7, może wystąpić Zamawiający.

14. Wszystkie postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2)

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu

Do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 3

Pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów

— zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Podmioty inne.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

O których mowa w ust. 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

Do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5

Do SIWZ.

3) Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca

W terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

5) ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wykaz i krótki opis warunków

Ciąg dalszy z sekcji III.2.2)

4) zmiana zakresu wykonania umowy poprzez zwiększenie zakresu wykonywanej dokumentacji projektowej, gdy wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy, zmiana nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie.

4. Zmiana terminu umowy nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkową zapłatę.

5. Zmiana osoby projektanta możliwa jest tylko na osobę posiadającą co najmniej takie same doświadczenie jak osoba o której mowa w § 2 ust. 10 pkt. 2 umowy.

6. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania prac budowlanych w następujących okolicznościach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym cena netto przedmiotu umowy pozostaje bez zmian, a stosownej zmianie ulega cena brutto określona w § 7 ust. 1 umowy;

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 847),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne

I prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do umowy jednak o kwotę nie większą niż 50 % wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez wykonawcę, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-20

10:30

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 20.08.2020 r. o godz. 10:30 – budynek nr 4 – pokój nr 125 (I piętro).

Komisja Przetargowa

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-20
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-767

+48 224587801

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” lub „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga numeracja przeniesiona z SIWZ:

Oferta powinna składać się z:

1) wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego przez Platformę;

2) formularza ofertowego (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

3) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ,

4) Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ) – zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SIWZ.

5) pełnomocnictwa złożonego w formie opisanej w pkt. 5 (jeżeli dotyczy);

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt 2) i 5) SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – załącznik nr 5 do SIWZ.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

Z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu

Do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane

W inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

W trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni

Od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia

O wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

O udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni

Od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes

W uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-767

+48 224587801

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71240000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Uwaga:

Teren inwestycji objęty jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Działka stanowi własność Akademii sztuki Wojennej, Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Obiekt jest elementem zespołu budowlanego stanowiącego historyczne założenia urbanistyczne Akademii w Rembertowie wpisanym d rejestru zabytków pod nr A-1005 Decyzja nr 52/2010 z dnia 26.01.02020 w sprawie wpisania zabytków do rejestru zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

Dokumentacja projektowa, której aktualizacja dotyczy objęta jest klauzulą „Zastrzeżone”. Dokumentacja jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, dostęp do dokumentacji jest możliwy jedynie po przedstawieniu Zamawiającemu aktualnych dokumentów uprawniających do dostępu do informacji niejawnych, tj. poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 742) oraz aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 742).

W sprawie terminu jej udostępnienia należy kontaktować się z Szefem Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych – Pełnomocnikiem Rektora – Komendanta ds. Ochrony Informacji Niejawnych ppłk Łukaszem Chudym, tel. 261-813-159, kom. 602-371-207.

Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Założenia ogólne dotyczące dokumentacji projektowej:

Dokumentacja projektowa winna posiadać wszystkie wymagane przepisami decyzje i uzgodnienia pozwalające na wykonanie zaprojektowanych robót.

Opracowanie musi spełniać zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn.: Dz. U. 2013, 1129 z późn. zm.) oraz z dnia 2 grudnia 2015 r.

W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2019 r. poz. 1129).

Main site or place of performance

Akademia Sztuki Wojennej

Additional information

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł).

Kryteria oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Doświadczenie (D) – 40 % doświadczenie zawodowe projektantów wyznaczonych do realizacji zamówienia

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone