This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest świadczenie zewnętrznej obsługi kasowej na rzecz Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i ul. Marszałkowskiej 82 w Warszawie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi (realizowane na podstawie jednego zamówienia lub odrębnej umowy/zlecenia), których przedmiotem jest/była obsługa kasowa w szczególności w zakresie przyjmowania wpłat, realizowania wypłat i sprzedaży znaków opłaty sądowej na rzecz sądów powszechnych przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy każda. W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji wymagane jest wykonywanie usługi przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy przed terminem składania ofert,

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę (realizowaną na podstawie jednego zamówienia lub odrębnej umowy/zlecenia), której przedmiotem jest/było przyjmowanie opłat poprzez opłatomat przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji wymagane jest wykonywanie usługi przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy przed terminem składania ofert,

— dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia – koordynatorem projektu / konsultantem posiadającym min. 3 lata doświadczenia zawodowego przy obsłudze księgowej podmiotu gospodarczego.

Wykaz i krótki opis warunków

— w przypadku banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych lub instytucji kredytowych, posiada aktualne zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wymagane i wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku instytucji kredytowych lub oddziałów instytucji kredytowych aktualne zezwolenia właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego oraz spełnia dodatkowe wymogi, określone w powołanej wyżej ustawie,

— w przypadku krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, agentów oraz oddziałów tych podmiotów, posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wymagane i wydane na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.), które obejmuje co najmniej możliwość świadczenia usługi przekazu pieniężnego oraz jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego,

— w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, wymagane i wydane na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2412 z późn. zm.) oraz jest wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego,

— w przypadku biur usług płatniczych, małych instytucji płatniczych, krajowych instytucji płatniczych lub kas oszczędnościowo-kredytowych, od których nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na mocy obowiązujących przepisów prawa, posiada aktualny wpis do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm.).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-27
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-27

10:10

ul. Marszałkowska 82, pok. 525, Warszawa, POLSKA.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-13
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 22458701

[email protected]

+48 22458770

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 22458701

[email protected]

+48 22458770

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 22458701

[email protected]

+48 22458770

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 66110000

Bidding information

Bidding deadline

27 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Świadczenie zewnętrznej obsługi kasowej na rzecz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie gwarantującą zgodną z obowiązującymi przepisami sprawną obsługę kasową sądu.

Main site or place of performance

ul. Czerniakowska 100, ul. Marszałkowska 82

Description of options

Rozbudowanie funkcjonalności opłatomatu o moduł biura podawczego, za pomocą którego klienci Sądu będą mieli możliwość składania dokumentów do Sądu i jednoczesne dokonanie opłaty.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone