Tender description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i wdrożenie wersji produkcyjnej Systemu ISOKProcedura

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Uzasadnieni prawne:

Art 67 ust. 1 pkt 4.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

1. Prowadzenie uprzednio postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W 2017 r. Zamawiający (ówcześnie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej) wszczął postępowanie przetargowe pn. „Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK”. Termin składania ofert, po jego wielokrotnych zmianach, został ostatecznie ustalony i upłynął w dniu 12.9.2018 r.

2. Nie zostały złożone żadne oferty. W związku z faktem, iż postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z treścią SIWZ, zobowiązani byli do złożenia ofert w terminie do dnia 12.9.2018 r., do godziny 14:00, w wyznaczonym miejscu w siedzibie Zamawiającego. Do upływy wyznaczonego terminu składania ofert, do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

3. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający wszczynając postępowanie w trybie przytoczonego przepisu, ustalił warunki zamówienia dokładnie w takim zakresie w jakim ustalił je dla postępowania prowadzonego uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z tym warunki nie uległy zmianie w stosunku do warunków ustalonych uprzednio. Warunki finansowania oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia pozostają bez zmian. Przedmiotem zamówienia wszczętego uprzednio było wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK. System ma stanowić wsparcie służb zarządzania kryzysowego oraz obywateli w momencie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń występujących w atmosferze, w szczególności ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem tych zagrożeń.

Budowana platforma informatyczna Systemu ISOK – poprzez udostępnianie narzędzi pomagających w rozpoznawaniu oraz ostrzeganiu przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, hydrologicznymi oraz zdarzeniami technologicznymi (synergicznymi) – będzie narzędziem wsparcia systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. System będzie również zestawem narzędzi (aplikacji) wspomagających zarówno działania związane z szeroko pojętym zarządzaniem gospodarką wodną – w szczególności poprzez udostępnienie narzędzi do realizacji rutynowych i incydentalnych zadań związanych z zarządzaniem, aktualizacją, przetwarzaniem czy udostępnianiem danych. Żaden z celów uruchomienia platformy ISOK nie uległy zmianie w stosunku do uprzednio wszczętego postępowania. Także zakres oraz sposób realizacji prac potrzebnych do realizacji zamówienia, tj. wdrożenia Systemu ISOK nie uległ zmianie w przypadku nowego postępowania. Termin realizacji zamówienia nie uległ zmianie w stosunku do uprzednio wszczętego postępowania. Zamawiający jak uprzednio wymaga wykonania zamówienia w terminie do dnia 15.2.2019 r. Wszczynając zamówienie uprzednio, Zamawiający określił, iż Wykonawca będzie zobowiązany spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, które w przypadku niniejszego postępowania także nie uległy zmianie.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71313000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 23.1 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 23.1 million

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i wdrożenie wersji produkcyjnej Systemu ISOK

Description of options

Zamawiający może zlecić Wykonawcy świadczenie usług gwarancyjnych na kolejne okresy, nie przekraczające łącznie 4 lat od zakończenia pierwszego roku gwarancji. Łączny maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.

SIMILAR TENDERS

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Architectural, construction, engineering and inspection services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

France : Paris La Défense - Engineering services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Bridgwater - Mechanical and electrical engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Swansea - Electricity, heating, solar and nuclear energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hamar - Geological, geophysical and other scientific prospecting services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Co Meath - Architectural and related services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Milton Keynes - Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling