Tender description

Zamówienie polega na przygotowaniu składu, opracowaniu graficznym, technicznym i językowym publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz przygotowaniu do druku, druku, dostawie i wysyłce publikacji PARP, a także zapisie elektronicznym publikacji. Szczegółowe parametry techniczne poszczególnych publikacji, format, nakład, liczby stron „maszynopisu”, itd. określa tabela „Plan Wydawniczy PARP 2020–2021”, stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ. Szczegółowy harmonogram prac i czynności zawiera załącznik nr 2 do OPZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 3 usługi, o łącznej wartości zamówień co najmniej 150 000,00 PLN brutto (w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, Wykonawca dokona przeliczenia wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi), z których każda polegała na składzie i wydrukowaniu, co najmniej 5 publikacji (broszur, książek), przy czym każda z publikacji posiadała:

a) min. 10 % jej objętości stanowiły wykresy lub tabele lub mapy lub symbole graficzne/infografiki lub zdjęcia;

b) objętość minimum 50 stron;

c) nakład co najmniej 500 egzemplarzy;

2) dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. co najmniej 3 osobami w tym:

• koordynatorem umowy po stronie Wykonawcy – osobą spełniającą, co najmniej następujące warunki:

— wykształcenie, co najmniej średnie,

— biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

— dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2),

— w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert koordynowała i nadzorowała realizację co najmniej 5 zamówień polegających między innymi na: składzie elektronicznym publikacji, składzie i przygotowaniu publikacji do druku, drukowaniu oraz dostawie publikacji,

— doświadczenie w nadzorowaniu prac poligraficznych, przy pełno kolorowych wydrukach przynajmniej 5 różnych publikacji (tj. o różnych tytułach) każda o objętości co najmniej 50 stron i każda o nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,

— obsługa co najmniej jednego programu graficznego, spośród takich jak: Adobe InDesign lub Adobe Ilustrator, lub Adobe Photoshop, lub Adobe Acrobat Pro, lub równoważne;

• jedną osobą odpowiedzialną za redakcję i korektę publikacji w języku polskim, która spełnia co najmniej następujące warunki:

— wykształcenie co najmniej wyższe,

— w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert wykonanie redakcji językowej i korekty stylistycznej w języku polskim co najmniej 15 różnych publikacji o różnych tytułach o objętości co najmniej 15 stron każda,

— biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

• jedną osoby odpowiedzialną za skład techniczny i opracowanie graficzne publikacji oraz zapisanie jej odzwierciedlenia na DVD w formacie .pdf, która spełnia co najmniej następujące warunki:

— wykształcenie co najmniej średnie,

— biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; znajomość aplikacji graficznych np.: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator oraz CorelDRAW, lub równoważne,

— w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na technicznym i graficznym przygotowaniu co najmniej 15 publikacji o objętości co najmniej 15 stron każda.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w rozdz. VIII ust. 4 SIWZ, tj.: dokumenty z § 2 ust. 4 pkt 2 i 10 i § 5 pkt 1, 4, 5 i 6 oraz odpowiednio dokumentów od Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 i § 8 rozporządzenia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, poz. 1126).
Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

Procedura

Data
2020-06-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-21
Warunki otwarcia ofert

2020-06-23

13:00

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy w siedzibie Zamawiającego PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, POLSKA

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Czas lokalny
12:30
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-18
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zpowodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust.5 pkt 1–2 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane jednolitym europejskim dokumentem zamówienia(JEDZ), https://espd.uzp.gov.pl, zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 13–22 i ust.5 pkt 1–2 uPzp;

3) o innych podmiotach, na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia,w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN przed upływem terminu składania ofert określonego w SIWZ.

5. Zamawiający przewidział zmiany umowy w §10 wzoru umowy.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

7. Wykonawca składający ofertę załączy:

— Wymóg fakultatywny dwa różne egzemplarze próbek zrealizowanych przez Wykonawcę publikacji (oba w języku polskim) złożonych elektronicznie w formacie .pdf, każda minimum 40 str (liczba stron maszynopisu uznając, że 1 str to 1 800 znaków ze spacjami). Każda z tych publikacji musi zawierać co najmniej tekst, tabele, wykresy, przypisy, infografiki,

— Wymóg fakultatywny propozycje rozwiązań proekologicznych możliwych do zastosowania podczas realizacji zamówienia,

— Wymóg fakultatywny Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę 1 os. niepełnosprawnej złożone w form. ofertowym.

Elementy oferty wskazane w pkt 7) powinny zostać przedstawione w sposób umożliwiający ocenę oferty zgodnie z kryteriami oceny opisanymi w Roz. XV.

Elementy oferty wskazane w pkt 7) należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem

8. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

9. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania.

Main CPV code 79800000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

26 days remaining

Total estimated value

PLN 463,961

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 463,961

1. Zamówienie polega na przygotowaniu składu, opracowaniu graficznym, technicznym i językowym publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz przygotowaniu do druku, druku, dostawie i wysyłce publikacji PARP, a także zapisie elektronicznym publikacji. Szczegółowe parametry techniczne poszczególnych publikacji, format, nakład, liczby stron „maszynopisu”, itd. określa tabela „Plan Wydawniczy PARP 2020–2021”, stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ. Szczegółowy harmonogram prac i czynności zawiera załącznik nr 2 do OPZ.

End

2021-09-30

Award criteria

Ocena techniczna publikacji w wersji elektronicznej

35

Rozwiązania proekologiczne

3

Kryterium społeczne - Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby z niepełnosprawnością

2

60

Yes

POIR, POWER, Horyzont 2020

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Accounting services

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Bergen - Architectural and related services

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

France : Paris - Interim Agents Services

France

Value: 1.8 million Euro

Norway : Oslo - Project-management services other than for construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Telecommunications services

Norway

Value: Not specified

Norway : Trondheim - Management training services

Norway

Value: 1 Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Training programme services

Ireland

Value: 250,000 Euro