This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „pośrednikami finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia instrumentu finansowego, polegające w szczególności na udzielaniu jednostkowych pożyczek w ramach utworzonego przez PF instrumentu finansowego „Pożyczka mała, w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa” (dalej: „PM”), do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy Województwa Mazowieckiego, a Wykonawca wkład pośrednika finansowego. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce instrumentu finansowego Pożyczka Mała, w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa” (dalej: „metryka PM”) stanowiącej załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy (dalej: „umowa operacyjna”, „umowa”).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegóły znajdują się w IPU (załącznik do 2 SIWZ).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I. Doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek: Wykonawca wykaże doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek dla przedsiębiorstw z segmentu MŚP, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, dla:

— części I zamówienia – minimalna średnioroczna liczba zawartych** z MŚP umów kredytu/pożyczki, na podstawie których dokonano wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu/pożyczki, wynosi 40, a minimalna średnioroczna wartość wypłaconych kwot z tytułu zawartych** z MŚP umów kredytu/pożyczki wynosi 5 000 000 PLN,

— części II zamówienia – minimalna średnioroczna liczba zawartych** z MŚP umów kredytu/pożyczki, na podstawie których dokonano wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu/pożyczki, wynosi 30, a minimalna średnioroczna wartość wypłaconych kwot z tytułu zawartych** z MŚP umów kredytu/pożyczki wynosi 3,750 000 PLN,

— części III zamówienia – minimalna średnioroczna liczba zawartych* z MŚP umów kredytu/pożyczki, na podstawie których dokonano wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu/pożyczki, wynosi 20, a min. średnioroczna wartość wypłaconych kwot z tytułu zawartych** z MŚP umów kredytu/pożyczki dla MŚP wynosi 2,500 000 PLN.

— części IV zamówienia – minimalna średnioroczna liczba zawartych** z MŚP umów kredytu/pożyczki, na podstawie których dokonano wypłaty jakiejkolwiek kwoty kredytu/pożyczki, wynosi 10, a min. średnioroczna wartość wypłaconych kwot z tytułu zawartych** z MŚP umów kredytu/pożyczki dla MŚP wynosi 1,250 000 mln PLN.

W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia Wykonawca powinien spełniać niniejszy warunek łącznie dla tych części zamówienia. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlega min. średnioroczna liczba i wartość kredytów/pożyczek udzielonych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną część zamówienia.[Przyjęty sposób ustalenia powyższych wskaźników: nie mniej, niż 50 % liczby udzielonych w okresie budowy portfela jednostkowych PM o wartości nie mniejszej niż 25 % wartości udziału środków wkładu Funduszu Funduszy (bez Prawa opcji)]. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dok., o których mowa w pkt 7.3 ust.1 pkt 3 części VII SIWZ.

II. Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym: Wykonawca wykaże, że posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji zamówienia, tj. w skład zespołu oddelegowanego do realizacji zamówienia będą wchodzić co najmniej 4 osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wykształcenie, tj.:

1. kierownik projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadająca wykształcenie wyższe;

2. osoba, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publ. (Dz.U. 2017 poz. 2077), posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

3. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego, rozumianej jako analiza zdolności kredytowej/pożyczkowej przedsiębiorstw, posiadająca wykształcenie wyższe;

4. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli, audytu, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

5. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze działań monitoringowych lub kontrolingowych, polegających m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

6. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla segmentu MŚP, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, została wykazana do realizacji zamówienia w nie więcej, niż dwóch obszarach pod warunkiem, że spełnia niezależnie każdy z ww. warunków w zakresie doświadczenia i wykształcenia oraz z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozdzielności funkcji związanych z pozyskiwaniem ostatecznych odbiorców funkcji, o której mowa w ppkt 2–6 powyż. Z uwagi ograniczoną ilość znaków szczeg. w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

3) oświadczenie dotyczące udzielonych kredytów/pożyczek w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia spełniania ww warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1) bilans, a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu;

2) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż jeden (1) miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca zapewni stabilność ekonomiczną oraz potencjał finansowy na poziomie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy poprzez spełnienie następujących warunków:

1. Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według innego dokumentu określającego wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych, np. bilansu otwarcia, w wysokości 20 % pierwotnego wkładu Funduszu Funduszy (tj. bez wkładu wniesionego na podstawie Prawa opcji), który zostanie wniesiony przez Zamawiającego do instrumentu finansowego w ramach danej części zamówienia, o realizację którego ubiega się Wykonawca, tj.

— dla części I zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 4 000 000,00 PLN,

— dla części II zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 3 000 000,00 PLN,

— dla części III zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 2 000 000,00 PLN,

— dla części IV zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 1 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane w pkt 1 powyżej, może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać posiadanie kapitałów (funduszy) własnych odpowiadających sumie wartości minimalnych kapitałów (funduszy) własnych określonych powyżej dla tych części zamówienia, o które Wykonawca się ubiega.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt 1 części VII SIWZ.

2. Wykonawca zapewni, aby w ramach całego wydatkowanego limitu pożyczki, wkład pośrednika finansowego był nie mniejszy, niż 26 % łącznej wartości wszystkich wypłaconych jednostkowych PM udzielanych w ramach realizacji zamówienia, zatem wkład pośrednika finansowego (bez Prawa opcji) wyniesie:

— dla części I zamówienia – nie mniej niż 7 027 027,03 PLN,

— dla części II zamówienia – nie mniej niż 5 270 270,27 PLN,

— dla części III zamówienia – nie mniej niż 3 513 513,51 PLN,

— dla części IV zamówienia – nie mniej niż 1 756 756,76 PLN.

Jednocześnie na etapie postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada w środkach pieniężnych, co najmniej 25 % wartości wkładu pośrednika finansowego dla danej części zamówienia (bez Prawa opcji) lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę, tj.:

— dla części I zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 1 756 756,76 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę,

— dla części II zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 1 317 567,57 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę,

— dla części III zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 878 378,38 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę,

— dla części IV zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 439 189,19 PLN lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunki opisane w pkt 2 powyżej, może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca powinien wykazać posiadanie środków pieniężnych łącznie dla obu części zamówienia lub wykazać, iż posiada zdolność kredytową odpowiadającą tej kwocie. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt 2 części VII SIWZ.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegóły w SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-27
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-07-27

11:30

Składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę zakupową BGK. Szczegóły sposobu składania ofert znajdują się w SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi w VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, POLSKA. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się do recepcji VARSO II.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest, w stosunku do każdego z podmiotów, z którym nawiązuje stosunki gospodarcze, do przeprowadzenia wewnętrznej procedury weryfikacji i identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z działalnością i strukturą właścicielską potencjalnego Wykonawcy. Powyższe działania, skutkujące negatywną oceną Wykonawcy, obligują Zamawiającego do nienawiązywania w takim przypadku relacji gospodarczych i będą stanowiły podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1–2, 4, 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu (art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp) określone w pkt 6.1 SIWZ. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę;

9) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ;

10) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach I opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) – zgodnie ze wzorem zał. nr 9 do SIWZ;

11) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ.

Wraz z ofertą, Wykonawca musi złożyć:

1) JEDZ;

2) w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp – zobowiązanie; 3) biznes plan (zał. nr 6 do SIWZ).

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczeg. w SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 66000000

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Wybór PF w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka mała, w tym ” – działanie 3.3 w ramach Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014–2020.

Value

PLN Not specified

Wybór PF w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka mała, w tym ” – działanie 3.3 w ramach Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014–2020. Część I (zwana „limitem A”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym, polegającym w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 80 jednostkowych PM o parametrach określonych w Metryce PM w łącznej wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pośrednika finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 26 % wartości jednostkowych PM).

Description of options

Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego zamówienia. Jednostkowe PM udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w metryce PM, stosowane odpowiednio do podstawowej części zamówienia. Środki w ramach Prawa opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej umowy operacyjnej poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie okresu realizacji Prawa opcji. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ.

End

2028-12-31

Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla I części zamówienia – 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100).

Yes

RPMA.03.03.00-14-8693/17

Award criteria

Jakość oferty – „J”, na którą składa się ocena zgodnie z poniższymi kryteriami:

50

długość okresu budowy portfela

30

wysokość wkładu własnego pośrednika finansowego

20

50

Description of renewals

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części, na zasadach i warunkach określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki i zakres, na jakich udzielone będzie przedmiotowe zamówienie na usługi podobne, zostały określone w OPZ.

Wybór PF w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka mała, w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa”– działanie 3.3 w ramach Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014–2020

Value

PLN Not specified

Wybór PF w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka mała, w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa”– działanie 3.3 w ramach Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014–2020 Część II (zwana „limitem B”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym, polegającym w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 60 jednostkowych PM o parametrach określonych w metryce PM w łącznej wysokości co najmniej 15 000 000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pośrednika finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 26 % wartości jednostkowych PM).

Description of options

Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego zamówienia. Jednostkowe PM udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w metryce PM, stosowane odpowiednio do podstawowej części zamówienia. Środki w ramach Prawa opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej umowy operacyjnej poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie okresu realizacji Prawa opcji. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ.

End

2028-12-31

Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla II części zamówienia – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych, 00/100).

Yes

RPMA.03.03.00-14-8693/17

Award criteria

Jakość oferty – „J”, na którą składa się ocena zgodnie z poniższymi kryteriami:

50

długość okresu budowy portfela

30

wysokość wkładu własnego pośrednika finansowego

20

50

Description of renewals

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części, na zasadach i warunkach określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki i zakres, na jakich udzielone będzie przedmiotowe zamówienie na usługi podobne, zostały określone w OPZ.

Wybór PF w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka mała,w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa” – działanie 3.3 w ramach Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014–2020.

Value

PLN Not specified

Wybór PF w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka mała,w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa” – działanie 3.3 w ramach Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014–2020. Część III (zwana „limitem C”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym, polegającym w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 40 jednostkowych PM o parametrach określonych w metryce PM w łącznej wysokości co najmniej 10 000 000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pośrednika finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 26 % wartości jednostkowych PM).

Description of options

Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego zamówienia. Jednostkowe PM udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w metryce PM, stosowane odpowiednio do podstawowej części zamówienia. Środki w ramach prawa opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej umowy operacyjnej poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie okresu realizacji prawa opcji. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ.

End

2028-12-31

Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla III części zamówienia – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych, 0/100).

Yes

RPMA.03.03.00-14-8693/17

Award criteria

Jakość oferty – „J”, na którą składa się ocena zgodnie z poniższymi kryteriami:

50

długość okresu budowy portfela

30

wysokość wkładu własnego pośrednika finansowego

20

50

Description of renewals

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części, na zasadach i warunkach określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki i zakres, na jakich udzielone będzie przedmiotowe zamówienie na usługi podobne, zostały określone w OPZ.

Wybór PF w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka mała, w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa”– działanie 3.3 w ramach Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014–2020.

Value

PLN Not specified

Wybór PF w celu wdrażania instrumentu finansowego „Pożyczka mała, w tym Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa”– działanie 3.3 w ramach Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014–2020. Część IV (zwana „limitem D”) – obejmuje świadczenie przez pośrednika finansowego usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym, polegającym w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 20 jednostkowych PM o parametrach określonych w metryce PM w łącznej wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny pośrednika finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 26 % wartości jednostkowych PM).

Description of options

Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego zamówienia. Jednostkowe PM udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w metryce PM, stosowane odpowiednio do podstawowej części zamówienia. Środki w ramach Prawa opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej umowy operacyjnej poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz wskaźników w zakresie okresu realizacji Prawa opcji. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ.

End

2028-12-31

Additional information

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla IV części zamówienia – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100).

Yes

RPMA.03.03.00-14-8693/17

Award criteria

Jakość oferty – „J”, na którą składa się ocena zgodnie z poniższymi kryteriami:

50

długość okresu budowy portfela

30

wysokość wkładu własnego pośrednika finansowego

20

50

Description of renewals

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części, na zasadach i warunkach określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki i zakres, na jakich udzielone będzie przedmiotowe zamówienie na usługi podobne, zostały określone w OPZ.

SIMILAR TENDERS

Norway : Haugesund - Energy and related services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Banking services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sale - Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Pension fund management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Bootle - Banking services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 2.8 million Euro