Tender description

Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 01 07* oraz 19 03 06* powstającymi w Zakładzie „Czajka”, w ilości maksymalnej 4 200 Mg, z podziałem na zadania (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów:

1) w zakresie zadania od 1 do 3:

a) posiadają aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach potwierdzający możliwość transportu odpadów o kodzie 19 01 07*;

b) posiadają aktualną przez cały okres realizacji umowy decyzję zezwalającą na:

— przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez odzysk procesem R1–R11 lub

— przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez unieszkodliwianie (z wyłączeniem składowania) procesem D1–D11 (poza D5) lub

— zbieranie odpadów o kodzie 19 01 07*;

c) posiadają kopię potwierdzenia przyjęcia przez organ wniosku o zmianę decyzji zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dotyczy tylko Wykonawców, którzy do upływu terminu składania ofert nie uzyskali zmiany decyzji zgodnie z zapisami ww. artykułu);

2) w zakresie zadania 4:

a) posiadają aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach potwierdzający możliwość transportu odpadów o kodzie 19 01 07* i 19 03 06*;

b) posiadają aktualną przez cały okres realizacji umowy decyzję zezwalającą na:

— przetwarzanie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 03 06* poprzez odzysk procesem R1–R11 lub

— przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez unieszkodliwianie (z wyłączeniem składowania) procesem D1–D11 (poza D5) lub

— zbieranie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 03 06*;

c) posiadają kopię potwierdzenia przyjęcia przez organ wniosku o zmianę decyzji zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dotyczy tylko Wykonawców, którzy do upływu terminu składania ofert nie uzyskali zmiany decyzji zgodnie z zapisami ww. artykułu);

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia – nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” – w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz

b) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1.a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, część I SIWZ;

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa na zasadach opisanych w IdW;

3.1.b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1b) i 6.1d) IDW;

3.1.c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.c) IDW;

3.1.d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1b) ppkt a) IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi:

1) w zakresie zadania od 1 do 3:

a) aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach potwierdzającego możliwość transportu odpadów o kodzie 19 01 07*;

b) aktualnej przez cały okres realizacji umowy decyzji zezwalającej na:

— przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez odzysk procesem R1 – R11 lub

— przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez unieszkodliwianie (z wyłączeniem składowania) procesem D1-D11 (poza D5) lub

— zbieranie odpadów o kodzie 19 01 07*;

c) kopii potwierdzenia przyjęcia przez organ wniosku o zmianę decyzji zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dotyczy tylko Wykonawców, którzy do upływu terminu składania ofert nie uzyskali zmiany decyzji zgodnie z zapisami ww. artykułu).

2) w zakresie zadania 4:

a) aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach potwierdzającego możliwość transportu odpadów o kodzie 19 01 07* i 19 03 06*.

b) aktualnej przez cały okres realizacji umowy decyzji zezwalającej na:

— przetwarzanie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 03 06* poprzez odzysk procesem R1 – R11 lub

— przetwarzanie odpadów o kodzie 19 01 07* poprzez unieszkodliwianie (z wyłączeniem składowania) procesem D1-D11 (poza D5) lub

— zbieranie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 03 06*;

c) kopii potwierdzenia przyjęcia przez organ wniosku o zmianę decyzji zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dotyczy tylko Wykonawców, którzy do upływu terminu składania ofert nie uzyskali zmiany decyzji zgodnie z zapisami ww. artykułu).

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy)

i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4-8 Ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.b) IDW.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań;

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1 Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: nie dotyczy.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2 Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia: nie dotyczy.

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącej część II SIWZ

Procedura

Czas lokalny
09:45
Warunki otwarcia ofert

2020-06-29

10:00

Na Platformie zakupowej Zamawiającego

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-06-29
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6 IDW.

4. Termin związania ofertą: 60 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Kod CPV: 90533000-2 – usługi gospodarki, 90512000-9 – usługi transportu odpadów.

9. Wymagany termin wykonania zamówienia (dla każdego z zadań): od daty podpisania umowy do 31.12.2021 lub do wyczerpania limitu ilościowego określonego dla danego zadania, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze.

10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 ustawy). Wartość szacunkowa części przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy. Środkami ochrony prawnej, są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198 g ustawy.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 90533000

Bidding information

Bidding deadline

29 Jun 2020

29 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie 1. Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 600 Mg w latach 2020–2021

Value

PLN Not specified

Zadanie 1. Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 600 Mg w latach 2020–2021 Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 600 Mg w latach 2020–2021 (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Additional information

Kryteria oceny ofert:

1. cena oferty (z podatkiem VAT) – 60 %;

2. sposób zagospodarowania odpadu – 40 %.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów zostały opisane w SIWZ.

Main site or place of performance

Warszawa

Zadanie 2. Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 700 Mg w latach 2020–2021

Value

PLN Not specified

Zadanie 2. Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 700 Mg w latach 2020–2021 Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 700 Mg w latach 2020–2021 (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Additional information

Kryteria oceny ofert:

1. cena oferty (z podatkiem VAT) – 60 %;

2. sposób zagospodarowania odpadu – 40 %.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów zostały opisane w SIWZ.

Main site or place of performance

Warszawa

Zadanie 3. Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 1 000 Mg w latach 2020–2021

Value

PLN Not specified

Zadanie 3. Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 1 000 Mg w latach 2020–2021 Gospodarowanie odpadem 19 01 07* w ilości 1 000 Mg w latach 2020–2021 (szczegółowy opis zawiera Część III SIWZ).

Additional information

Kryteria oceny ofert:

1. cena oferty (z podatkiem VAT) – 60 %;

2. sposób zagospodarowania odpadu – 40 %.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów zostały opisane w SIWZ

Main site or place of performance

Warszawa

Zadanie 4. Gospodarowanie odpadem 19 01 07* i 19 03 06* w ilości 1 900 Mg w latach 2020–2021

Value

PLN Not specified

Zadanie 4. Gospodarowanie odpadem 19 01 07* i 19 03 06* w ilości 1 900 Mg w latach 2020–2021 Gospodarowanie odpadem 19 01 07* i 19 03 06* w ilości 1 900 Mg w latach 2020–2021 (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Additional information

Kryteria oceny ofert:

1. cena oferty (z podatkiem VAT) – 60 %;

2. sposób zagospodarowania odpadu – 40 %.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów zostały opisane w SIWZ.

Main site or place of performance

Warszawa

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bristol - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Bodø - Snow-clearing services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Ås - Recruitment services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Waste analysis services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Moss - Snow-clearing services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Refuse and waste related services

Norway

Value: Not specified

Malta : Zabbar - Street-cleaning and sweeping services

Malta

Value: Not specified