Tender description

„Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) oraz innych systemów Zamawiającego.” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji – Projekt umowy wraz z załącznikami (w tym Opis przedmiotu zamówienia zawierający Szczegółowy zakres usług objętych przedmiotem umowy).Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Przedmiotowe zamówienie stanowi zamówienie z wolnej ręki do postępowania WZP.270.121.2017, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego – nr umowy CSIOZ/98/2017 z dnia 2017-12-28, a możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 175-358530 w dniu 13.9.2017.

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17A

Warszawa

02-767

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17A

Warszawa

02-767

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Main CPV code 72000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 1.7 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 1.7 million

„Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) oraz innych systemów Zamawiającego.” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji – Projekt umowy wraz z załącznikami (w tym Opis przedmiotu zamówienia zawierający Szczegółowy zakres usług objętych przedmiotem umowy).

Yes

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Main site or place of performance

Warszawa

Description of options

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zakres opcji obejmuje:

Zadania wsparcia realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń składanych przez Zamawiającego, w łącznym maksymalnym wymiarze 15.980 Roboczogodzin. Zamawiający gwarantuje zlecenie Wykonawcy zadań mieszczących się w zakresie Wsparcia w wymiarze 6.680 Roboczogodzin oraz przewiduje, w ramach opcji, wykorzystać maksymalnie 9.300 Roboczogodzin.

Additional information

Przedmiotowe zamówienie stanowi zamówienie z wolnej ręki do postępowania WZP.270.121.2017, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego – nr umowy CSIOZ/98/2017 z dnia 28.12.2017, a możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 175-358530 w dniu 13.9.2017.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chicksands - Main road construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Rhyl - Social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified