This tender in no longer available.

Tender description

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału tłocznego z przepompowni P18 do węzła W1 lub do kolektora DN 0,8/1,0 m doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków „Dębe”, z podziałem na etapy:

— etap 1 – opracowanie koncepcji trzy wariantowej dla trasowania i technologii wykonania robot,

— etap 2 – pozyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych,

— etap 3 – pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu Zamawiającego,

— etap 4 – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

— etap 5 – pełnienie nadzoru autorskiego w okresie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej w etapie 4, w okresie trwania tych robot i w terminach ich odbiorów

(szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w Projekcie umowy, stanowiącym część II SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), tj.:

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali, co najmniej:

a) 1 (jedną) usługę (umowę) polegającą na wykonaniu prac projektowych dotyczących budowy lub modernizacji lub przebudowy lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 1 kilometra, obejmującą przejście przez rzekę;

oraz

b) 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla infrastruktury systemu kanalizacyjnego na podstawie, której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną;

oraz

c) 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury systemu kanalizacyjnego, na podstawie której uzyskano ostateczną decyzję administracyjną o wartości (tj. usługi) równej lub większej od wartości stanowiącej równowartość 200 000,00 PLN bez podatku VAT;

Zamawiający wymaga, aby ww. prace projektowe dotyczyły sieci w rozumieniu definicji określonej w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.).

Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie kilku odrębnych umów w jedną usługę w celu osiągnięcia wartości, o której mowa w opisie wymagań.

1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej (osoby), tj.:

Wykonawcy, którzy skierują zespół kluczowych specjalistów odpowiedzialnych za świadczenie usług, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. pełnić następujące funkcje:

a) Kierownik zespołu – projektant branży wodociągowo-kanalizacyjnej (1 osoba), spełniający następujące wymagania oraz posiadająca:

• uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

• co najmniej 60-miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert) na stanowisku kierowniczym (główny projektant, kierownik zespołu projektowego lub podobne) w projektowaniu sieci kanalizacyjnych i/lub wodociągowych.

b) Projektant nr 1, hydrolog (1 osoba), spełniająca następujące wymagania, tj:

• posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia)

lub

• posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia)

oraz

• posiadać co najmniej 60-miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert) w projektowaniu obiektów hydrotechnicznych

oraz

• wykazać się co najmniej jednym opracowaniem (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego wymieniony w treści projektu) dokumentacji projektowej budowy lub modernizacji lub przebudowy lub remontu sieci kanalizacyjnej o długości, co najmniej 1 kilometra, obejmującą przejście przez rzekę.

c) Projektant nr 2, konstruktor (1 osoba), spełniająca następujące wymagania, tj:

• posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania

wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia),

• posiadać co najmniej 60-mieięczne doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert)

w projektowaniu obiektów infrastrukturalnych i/lub przemysłowych.

d) Kosztorysant (1 osoba), spełniająca następujące wymagania, tj:

• posiadać co najmniej 60-miesięczne doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania

ofert) w kosztorysowaniu.

Wymagania wobec tych osób (nie stanowiące ocenianego warunku udziału w postępowaniu) zostały opisane w

części III SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji poszczególnych specjalistów w Zespole Wykonawcy.

W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z

uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.1. Wykonawca, którego oferta zostanie

oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie

oceniona jako najkorzystniejsza przedstawia wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach,

Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany

uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania

bieżących kursów walutowych (Dz.U. NBP nr 14, poz. 39 z późn. zm.).

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje w ww. zakresie żadnych wymagań;

1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” (z zastrz. art. 133 ust. 4 Pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 Pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg formuły „spełnia – nie spełnia”) i braku podstaw wykluczenia zostanie dokonana, na podstawie:

a) wstępnego oświadczenia Wykonawcy zawartego w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia „JEDZ” – w stosunku do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty; oraz

b) dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dot. Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający żąda złożenia:

3.1 a) Na etapie składania ofert od wszystkich Wykonawców:

a) ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, część I SIWZ;

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa na zasadach opisanych w IDW;

d) opis doświadczenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy – zgodnie z pkt 10.19 IDW), zgodnie z załącznikiem nr 4 do IDW;

3.1 b) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. dokumentów, o których mowa w pkt 6.1, lit. b i 6.1, lit. d IDW.

3.1 c) Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie www Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1 lit. c IDW.

3.1 d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, których dotyczy dokument określony w pkt 6.1 lit. b ppkt a IDW, składa odpowiednie dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w IDW.

4. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1.1 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza przedstawi: nie dotyczy.

5. Zamawiający oceni (jeżeli dotyczy), czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy) i art. 24 ust. 5 pkt 1, 4–8 ustawy. Zamawiający zażąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt 6.1, lit. b IDW.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-20

10:15

Na platformie zakupowej Zamawiającego

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-20
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

x

x

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w pkt III.1.3 ppkt 2 ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III 1.3 ppkt 1.1 ogłoszenia.

2. Dotyczy odpowiednio pkt III.1.3: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w IDW (pkt 6.5 IDW, z uwzględnieniem obowiązku złożenia dokumentów tam wskazanych).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.6 IDW.

4. Termin związania ofertą: 60 dni.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu, IDW oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz Pzp.

8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy Pzp.

9. Wymagany termin realizacji umowy:

Strony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy (zwanego łącznie także „pracami”):

a) etap 1 – opracowanie i przekazanie Zamawiającemu koncepcji w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

b) etap 2 – przygotowanie materiałów oraz uzyskanie LICP, decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych w terminie 9 miesięcy od dnia odbioru etapu 1 i podpisania przez strony protokołu odbioru koncepcji;

c) etap 3 – przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

d) etap 4 – przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru etapu 1 i podpisania przez strony protokołu odbioru koncepcji;

e) etap 5 – w okresie trwania robót i terminach odbioru tych robót.

10. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Każda część stanowi przedmiot odrębnego postępowania w ramach zamówienia udzielanego w częściach (art. 32 ust. 4 ustawy). Wartość szacunkowa części nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartość szacunkowa całości zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy.

Środkami ochrony prawnej, są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71320000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kanału ogólnospławnego w ul. Huculskiej na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).

Main site or place of performance

Warszawa

Additional information

Kryterium i waga:

— cena oferty (z podatkiem vat) /c/ – 80 %,

— doświadczenie projektanta nr 1 – hydrologa – 20 %.

Szczegółowe informację dotyczące kryteriów i ich wag zawiera IDW.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Wakefield - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Shepton Mallet - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Ireland : Dublin - Geotechnical engineering services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Drug detection apparatus

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Swindon - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Building consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Odda - Advisory and consultative engineering services

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone