Tender description

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej 63”.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994roku Prawo budowlane, ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w SIWZ.

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedza i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowych o określonych poniżej parametrach

2) osób

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1) Wykonawcy

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB wraz z opracowaniem materiałów do Wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy lub rozbudowy drogi lub ulicy klasy min. GP o łącznej długości min. 6 km.

2) Osób

1. Projektant drogowy:

— wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

Wymóg doświadczenia przy opracowaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości 6 km na stanowisku projektanta drogowego lub sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.

2. Projektant Mostowy:

— wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia przy opracowaniu dokumentacji projektowej: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy, na stanowisku/stanowiskach projektanta mostowego lub sprawdzającego dokumentacji branży mostowej.

3. Sprawdzający dokumentacji branży drogowej:

Wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

Wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu 1 lub 2 dokumentacji projektowych: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości 6 km na stanowisku projektanta drogowego lub sprawdzającego dokumentacji branży drogowej.

4. Sprawdzający dokumentacji branży mostowej:

Wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

Wymóg doświadczenia przy opracowaniu lub sprawdzaniu dokumentacji projektowej: STEŚ, STEŚ-R lub KP lub PB, budowy co najmniej 4 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A w tym 1 o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m, na stanowisku/stanowiskach projektanta mostowego lub sprawdzającego mostowego/ branży mostowej

5. Ekspert ds. analiz ekonomicznych

Wymagana liczba osób: 1;

Doświadczenie zawodowe:

Wymóg doświadczenia przy wykonaniu minimum 2 opracowań w zakresie techniczno-ekonomicznym dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP (np. analizę ekonomiczną, analizę efektywności ekonomicznej, studium wykonalności, rezultaty studium wykonalności), w tym co najmniej jedno w oparciu o wytyczne zawarte w „Niebieskiej Księdze. Infrastruktura drogowa" opracowanej w ramach inicjatywy Jaspers oraz przyjęte przez stosowne instytucje kontrolne/zarządzające programów operacyjnych współfinansowanych z budżetu UE.

6. Geolog:

— wymagana liczba osób: 1.

Kwalifikacje:

— posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VI lub VII.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich ośmiu lat przy opracowaniu 2 dokumentacji geologiczno – inżynierskich ustalających warunki posadowienia dla dróg lub ulic klasy min. GP o długości min. 6 km każda, wraz z obiektami inżynierskimi.

7. Hydrogeolog:

— wymagana liczba osób: 1.

Kwalifikacje:

— posiada kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii V lub VI.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich ośmiu lat przy opracowaniu 2 Dokumentacji hydrogeologicznych określających warunki hydrogeologiczne w rejonie dróg lub ulic klasy min. GP o długości min. 6 km każda

8. Geofizyk:

— wymagana liczba osób: 1.

Doświadczenie zawodowe:

— wymóg doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich pięciu lat przy 2 opracowaniach obejmujących Dokumentacje geologiczno-inżynierskie zawierające wyniki badań geofizycznych lub raporty geofizyczne dla dróg lub ulic klasy min. GP o długości min. 6 km każda.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić w treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym Ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-04

12:00

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-04
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki". Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę" a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora".

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert doświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie części IV jednolitego dokumentu, Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów. W zakresie części IV Jednolitego dokumentu wypełniona winna być tylko sekcję „α".

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń o których mowa w § 5 pkt 1 oraz od 4-6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 Pzp.

10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, w tym Etap I w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

11. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt. IV.2.6) ogłoszenia, wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71320000

Bidding information

Bidding deadline

4 Sep 2020

29 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej 63”

Main site or place of performance

POLSKA, woj. mazowieckie

Award criteria

Zespół projektowy

18

Zespół środowiskowy

10

Zespół geologiczny

6

Ilość wizji lokalnych

6

60

Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Wykonawca zobow. jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wys. do 10 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezp. zaliczki

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro