This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w szczególności badan profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. w placówkach zlokalizowanych na terenie miast: Częstochowa, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, oraz przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym Wojkowice, którzy będą zatrudniani do pracy w WER Zabrze.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 (część 1–4) i 6a (część nr 5) do SIWZ.


Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-11
Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

jw.

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-14
Informacje dodatkowe
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, złoży Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Main CPV code 85121000

Bidding information

Bidding deadline

11 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Częstochowa

Value

PLN Not specified

Częstochowa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w szczególności badan profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowa. Przewidywana ilość pracowników kierowanych na badania wynosi 2 407. Szczegółowy zakres badań został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Przeprowadzenie badań w placówce zlokalizowanej na terenie miasta Częstochowa.

End

2023-12-31

Rybnik

Value

PLN Not specified

Rybnik Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w szczególności badan profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika. Przewidywana ilość pracowników kierowanych na badania wynosi 2 345. Szczegółowy zakres badań został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Przeprowadzenie badań w placówce zlokalizowanej na terenie miasta Rybnika.

End

2023-12-31

Sosnowiec

Value

PLN Not specified

Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w szczególności badan profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca. Przewidywana ilość pracowników kierowanych na badania wynosi 2 309. Szczegółowy zakres badań został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Przeprowadzenie badań w placówce zlokalizowanej na terenie miasta Sosnowca.

End

2023-12-31

Tarnowskie Góry

Value

PLN Not specified

Tarnowskie Góry Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy w szczególności badan profilaktycznych, wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Poczty Polskiej S.A. w placówkach zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry. Przewidywana ilość pracowników kierowanych na badania wynosi 1 276. Szczegółowy zakres badań został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Przeprowadzenie badań w placówce zlokalizowanej na terenie miasta Tarnowskie Góry.

End

2023-12-31

ZK Wojkowice

Value

PLN Not specified

ZK Wojkowice Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich osadzonych odbywających karę w Zakładzie Karnym Wojkowice, którzy będą zatrudniani do pracy w WER Zabrze. Przewidywana ilość pracowników objętych badaniami wynosi 250. Szczegółowy zakres badań został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Przeprowadzenie badań w Zakładzie Karnym Wojkowice, ul. Sobieskiego 298, Wojkowice, POLSKA.

End

2023-12-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Health services

Norway

Value: 30.2 million Norwegian Krone

United Kingdom : Armagh - Community action programme

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Norway : Sandvika - Health and social work services

Norway

Value: 210.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Hertford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 375,000 Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Manchester - Guidance and counselling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

United Kingdom : Morpeth - Social work services with accommodation

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling