This tender in no longer available.

Tender description

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlu przy ul. Godebskiego 10, 12 i 14 oraz ul. Czwartaków 1 i 3 w Gdyni.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie skonkretyzował warunku.
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

12:00

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

1. Otwarcie ofert jest jawne – część XX SIWZ.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej w zakładce „Załączniki” informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
III kwartał 2022 r.
Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 2 250,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane w części XXVIII SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części XX i formie określonej w części XIX SIWZ, ofertę składającą się z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

b) wypełnionego formularza cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ;

Uwaga! Formularz oferty i formularz cenowy (załącznik nr 1A do SIWZ) są dokumentami powiązanymi. Ceny zastosowane w obu dokumentach powinny być tożsame;

c) wypełnionego dokumentu JEDZ (lub dokumentów JEDZ o ile mają zastosowanie postanowienia części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub części XV pkt 3 – w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego);

d) wykazu prac, powierzonych podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;

e) pełnomocnictwa – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie;

f) zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w części XV pkt 3.3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego;

g) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie oferty w inny sposób pod rygorem jej nieważności.

4. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6 „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (dwa) miesiące należy przyjąć 60 dni.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 50000000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie usług konserwacji w zakresie utrzymania sprawności technicznej i eksploatacyjnej budynków mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlu przy ul. Godebskiego 10, 12 i 14 oraz ul. Czwartaków 1 i 3 w Gdyni.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Start

2021-03-02

Main site or place of performance

ul. Godebskiego 10, 12 i 14 oraz ul. Czwartaków 1 i 3 w Gdyni, POLSKA.

End

2023-03-02

Description of renewals

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. Szczegółowe informacje w zakresie wznowień zostały opisane w pkt 1 w części VIII SIWZ.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone