This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych oraz cystern przyczep paliwowych z podziałem na 5 części (zadań).

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

3. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl); (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog)

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr: 6, 6A do SIWZ – wzory umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Do potwierdzenia wykaz usług (załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: Jeżeli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp o ich zasobów; Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy określającego:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Uwaga:

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań)jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia warunku posiada jedną usługę (oraz np. poświadczenia), wartość tej usługi winna być nie mniejsza niż łączna kwota, wykonanych usług wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej usługi do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełniania warunku udziału. W przypadku składania oferty na wiele zadań mają zastosowanie zapisy akapitu powyżej. W przypadku wartości usług wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia w. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c= /ascx/archa.ascx.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 860 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o wybrane części (zadania), wykazana wartość winna dotyczyć kwoty określonej dla danej części (zadania), w tym:

— dla zadania nr 1 – 500 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 500 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 500 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 180 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 180 000,00 PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.

Zamawiający na potwierdzenie warunku żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1.

W wymienionych przypadkach, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2).

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:

1) w przypadku warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokumentu, o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 2) oświadczenia Wykonawcy określającego:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Uwaga

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wartość każdej (pojedynczej) usługi winna być nie mniejsza niż:

— dla zadania nr 1 – 500 000,00 PLN,

— dla zadania nr 2 – 500 000,00 PLN,

— dla zadania nr 3 – 500 000,00 PLN,

— dla zadania nr 4 – 180 000,00 PLN,

— dla zadania nr 5 – 180 000,00 PLN.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający wymaga na potwierdzenie tego warunku, aby Wykonawca:

1. Posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT)

do naprawy: (w zakresie zadań nr 1–3):

a) zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych;

b) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

c) urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

d) zbiorników stałych.

2. Posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) posiadał uprawnienia Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) do wytwarzania, naprawy: (w zakresie zadań nr 4–5):

a) zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych;

b) urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

c) urządzeń do napełniania uzbrojenia i sprzętu wojskowego.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-17

09:00

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, budynek nr 1, POLSKA

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-17
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-15
Czas lokalny
08:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.1, III.1.2 i III.1.3 niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt 1.1 SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.4.1–2.4.8 SIWZ (zgodnie z § 5 pkt 1–6, 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

4. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 2.4.8 SIWZ tj. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego (Platformie zakupowej) https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ.

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

8. Zamawiający informuje, iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XV SIWZ.

9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XVII SIWZ.

10. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XIX SIWZ oraz w załączniku nr 6, i 6A do SIWZ(wzory umowy).

11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

12. Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego:

1. Wykonawca powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015;

2. Wykonawca powinien posiadać system zarządzania jakością spełniający wymagania zawarte w AQAP 2131 (wydanie C, wersja 1);

Na potwierdzenie, Zamawiający wymaga złożenia:

kompletnego certyfikatu ISO 9001:2015; oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2131 (wydanie C, wersja 1).

13. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:https:// platformazakupowa.pl/pn/2rblog. Informacje dotyczące złożenia oferty z pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni.

2. Na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni.

3. Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni.

4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postepu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 50000000

Bidding information

Bidding deadline

17 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Value

PLN Not specified

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl) oraz (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog)

Description of options

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 3 szt.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

End

2020-11-30

Additional information

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do 30.11.2020 (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN.

Main site or place of performance

Siedziba Wykonawcy

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Value

PLN Not specified

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl) oraz (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog)

Description of options

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 3 szt.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

End

2020-11-30

Additional information

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do 30.11.2020 (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 2 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN.

Main site or place of performance

Siedziba Wykonawcy

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Value

PLN Not specified

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl) oraz (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog)

Description of options

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 3 szt.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

End

2020-11-30

Additional information

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 3 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN.

Main site or place of performance

Siedziba Wykonawcy

Naprawa cystern paliwowych CP-11/CP-11B

Value

PLN Not specified

Naprawa cystern paliwowych CP-11/CP-11B

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern przyczep paliwowych CP-11/CP-11B w ilości 4 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 1 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Description of options

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern przyczep paliwowych CP-11/CP-11B w ilości 4 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 1 szt.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

End

2020-11-30

Additional information

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 4 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 500,00 PLN.

Main site or place of performance

Siedziba Wykonawcy

Naprawa cystern paliwowych CP-11/CP-11B

Value

PLN Not specified

Naprawa cystern paliwowych CP-11/CP-11B

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern przyczep paliwowych CP-11/CP-11B w ilości 4 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 1 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl.oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

Description of options

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern przyczep paliwowych CP-11/CP-11B w ilości 4 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt. zamówienie opcjonalne – 1 szt.

Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

End

2020-11-30

Additional information

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 5 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 500,00 PLN.

Main site or place of performance

Siedziba Wykonawcy

SIMILAR TENDERS

Denmark : Taastrup - Repair and maintenance services of rolling stock

Denmark

Value: 7.0 million Danish Krone

Norway : Drammen - Construction work

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Electrical services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Livingston - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Construction work for highways, roads

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 530.0 million Pound Sterling