This tender in no longer available.

Tender description

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

— Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez MZDW w Warszawie,

— ST – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

— ST – Odśnieżanie drogi

Zamawiający przewiduje udzielenie zamów., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej dla wszystkich części netto 14 216 245,38 zł

W ramach zamów. podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przyp. o których mowa w ar. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

1 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2 Wykonawca, na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r. - zawrze umowę. ubezpieczenia o.c.. Suma gwarancyjna wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

3 Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisywania umowy. Koordynatorowi prac w danym Ob. D. MZDW po podpisaniu umowy.

4 Zmiany warunków ubezpiecz. mogą być dokonywane za zgodą koordynatora prac lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.

5. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2 Na okoliczność wstępnego potwierdzenia, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu wykonawcy przesyłają w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym oświadczenie w formie jednolitego dokumentu.

3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu przesyła w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przesyła w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument przesyła w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

UWAGA:

Wykonawca w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia „Kryteria Kwalifikacji” może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α. Zamawiający nie wymaga wypełniania żadnej z pozostałych sekcji części IV.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż: 100 000,00 zł brutto każda. Do każdej części zamówienia Wykonawca może wykazać te same usługi

2) dysponują urządzeniami technicznymi, dla każdej części, do której przystępuje w ilościach i charakterystykach określonych w dokumentacji przetargowej.

Przykładowy wymagany sprzęt:

Samochód ciężarowy

Piaskarko - solarka

Piaskarko - solarka ze zbiornikami na solankę

Pług odśnieżny samochodowy

Pług odśnieżny wirnikowy

Równiarka + pług czołowy

Koparko - ładowarka

Ciągnik rolniczy.

Pług odśnieżny – ciągnikowy

Odśnieżarka mechaniczna

Mini ciągnik z pługiem

Szczegółowy sprzęt dla części 1-29 w SIWZ. Należy dysponować osobnym sprzętem dla każdej Części, do której Wykonawca przystępuje.

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty określające:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, po wezwaniu Zamawiającego ma dostarczyć Zamawiającemu:

1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

11:00

W siedzibie Zamawiającego 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, pok. nr 102 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści informację z otwarcia ofert na platformie zakupowej w zakładce "Komunikaty"

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-16
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Lipiec 2021
Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

Zamawiający na podstawie art. 24aa Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza będzie podlegał wykluczeniu lub nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Ciąg dalszy sekcji III.1.3.

Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, po wezwaniu Zamawiającego ma dostarczyć Zamawiającemu:

3. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy dla podmiotu zbiorowego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

6. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 14.3 ppkt 3 i 4 SIWZ składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustaw Pzp; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) o których mowa w pkt 14.3 ppkt 5, SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 14.3 ppkt 3-5 SIWZ nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90620000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 42.6 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

CZĘŚĆ 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265, 573, 574, 577, 581, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.

Value

PLN 1.6 million

CZĘŚĆ 1 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265, 573, 574, 577, 581, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.

1.Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 265, 573, 574, 577, 581, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie.

A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 536 079,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 1: 21 443,00 zł słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 2 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575, 577, 583, 584, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.

Value

PLN 1.9 million

CZĘŚĆ 2 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575, 577, 583, 584, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 575, 577, 583, 584, na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach..A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 643 657,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 2: 25 746,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568 na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.

Value

PLN 2.4 million

CZĘŚĆ 3 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568 na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 539, 540, 541, 555, 559, 560, 562, 567, 568 na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy Nr 3 w Bielsku..A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 801 270.00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 3: 32 050,00 zł słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.

Value

PLN 1.1 million

CZĘŚĆ 4 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 616, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 366 406,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 4: 14 656,00 zł słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (razem z drogą serwisową), 561, 563, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.

Value

PLN 1.8 million

CZĘŚĆ 5 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (razem z drogą serwisową), 561, 563, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 541 (razem z drogą serwisową), 561, 563, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 599 904,75 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 5: 23 996,00 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615, 616, 617, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.

Value

PLN 1.1 million

CZĘŚĆ 6 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615, 616, 617, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 615, 616, 617, na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów, Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 359 331,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 6: 14 373,00 zł słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 575, 579, 580, 639, 705, 718, 888, 898, 899 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.

Value

PLN 2.2 million

CZĘŚĆ 7 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 575, 579, 580, 639, 705, 718, 888, 898, 899 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 575, 579, 580, 639, 705, 718, 888, 898, 899 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Łazach. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 744 969,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 7: 29 798,00 zł słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 8 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579, 700, 701, 718, 719, 720, 760, 779, 876 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Maz.

Value

PLN 2.6 million

CZĘŚĆ 8 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579, 700, 701, 718, 719, 720, 760, 779, 876 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Maz.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 579, 700, 701, 718, 719, 720, 760, 779, 876 na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki, Obwód Drogowy w Grodzisku Maz.A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 872 945,18 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 8: 34 917,00 zł słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemnaście złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614, 645, 647 na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.

Value

PLN 832,665

CZĘŚĆ 9 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614, 645, 647 na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 614, 645, 647 na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Myszyńcu. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 277 555,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 9: 11 102,00 zł słownie: jedenaście tysięcy sto dwa złote i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.

Value

PLN 1.0 million

CZĘŚĆ 10 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 544, 626, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Krasnosielcu. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo- rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 349 137,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 10: 13 965,00 zł słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.

Value

PLN 751,771

CZĘŚĆ 11 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 677, na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka, Obwód Drogowy w Czerwinie. A także odśnieżanie przejść dla pieszych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 250 590,50 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 11: 10 023,00 zł słownie: dziesięć tysięcy dwadzieścia trzy złote i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 570, 571, 620, 632, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.

Value

PLN 815,370

CZĘŚĆ 12 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 570, 571, 620, 632, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.

1 świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 565, 570, 571, 620, 632, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 2 w Nasielsku.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 271 790,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 12: 10 871,00 zł słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571, 622, 630, 631, 632, 639 na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.

Value

PLN 1.6 million

CZĘŚĆ 13 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571, 622, 630, 631, 632, 639 na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 571, 622, 630, 631, 632, 639 na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 1 w Nowym Dworze Maz.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 522 286,50 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 13: 20 891,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636, 637, 638, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Value

PLN 735,735

CZĘŚĆ 14 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636, 637, 638, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 636, 637, 638, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 245 245,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 14: 9 809,00 zł słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 628, 634, 635, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

Value

PLN 1.1 million

CZĘŚĆ 15 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 628, 634, 635, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 628, 634, 635, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 3 w Wołominie. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 362 561,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 15: 14 502,00 zł słownie: czternaście tysięcy pięćset dwa złote i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 16 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 618, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Value

PLN 824,955

CZĘŚĆ 16 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 618, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 618, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 274 985,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 16: 10 999,00 zł słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

Część 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624, 629, 631, 632, 633, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

Value

PLN 1.2 million

Część 17 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624, 629, 631, 632, 633, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 624, 629, 631, 632, 633, na terenie Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Maz., Obwód Drogowy nr 4 w Wołominie.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 405 056,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 17: 16 202,00 zł słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwa złote i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.

Value

PLN 1.4 million

CZĘŚĆ 18 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 637, 696, 697, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Węgrowie.A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 480 260,50 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 18: 19 210,00 zł słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 690, 694, 695, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.

Value

PLN 2.1 million

CZĘŚĆ 19 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 690, 694, 695, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 627, 690, 694, 695, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Kosowie Lackim. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 708 939,50 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 19: 28 357,00 zł słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802, 803 na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Value

PLN 1.4 million

CZĘŚĆ 20 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802, 803 na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 802, 803 na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo- rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 466 602,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 20: 18 664,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

Value

PLN 1.0 million

CZĘŚĆ 21 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 698, 811, na terenie Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce, Obwód Drogowy w Siedlcach., Obwód Drogowy w Siedlcach. A także odśnieżanie przejść dla pieszych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 346 887,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 21: 13 875,00 zł słownie: trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 699, 727, 733, 737, 744, 787, dawna DK7, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.

Value

PLN 2.0 million

CZĘŚĆ 22 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 699, 727, 733, 737, 744, 787, dawna DK7, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 699, 727, 733, 737, 744, 787, dawna DK7, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Radomiu.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 683 282,50 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 22: 27 331,00 zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691, 738, 747, 754, 788, 823, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Lipsku.

Value

PLN 1.4 million

CZĘŚĆ 23 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691, 738, 747, 754, 788, 823, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Lipsku.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 691, 738, 747, 754, 788, 823, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Lipsku., Obwód Drogowy w Radomiu. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 467 913,75 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 23: 18 716,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy siedemset szesnaście złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727, 729, 732, 740, 749, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.

Value

PLN 1.4 million

CZĘŚĆ 24 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727, 729, 732, 740, 749, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 727, 729, 732, 740, 749, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Potworowie.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 473 882,25 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 24: 18 955,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707, 725, 728, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.

Value

PLN 1.2 million

CZĘŚĆ 25 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707, 725, 728, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 707, 725, 728, na terenie Rejonu Drogowego Radom, Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą.. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 401 547,50 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 25: 16 061,00 zł słownie: szesnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879, na terenie R. D. Otwock - Piaseczno, O.D. 1 Otwock

Value

PLN 2.4 million

CZĘŚĆ 26 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879, na terenie R. D. Otwock - Piaseczno, O.D. 1 Otwock

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879, na terenie R. D. Otwock - Piaseczno, O.D. 1 Otwock. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo- rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 815 825,00 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 26: 32 633,00 zł słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści trzy złote i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736, 801, 807, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.

Value

PLN 981,532

CZĘŚĆ 27 – świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736, 801, 807, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 736, 801, 807, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach.A także odśnieżanie przejść dla pieszych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 327 177,50 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 27: 13 087,00 zł słownie: trzynaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876, na terenie RD Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie

Value

PLN 1.8 million

CZĘŚĆ 28 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876, na terenie RD Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie

1.świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876, na terenie RD Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo- rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 588 943,70 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 28: 23 557,00 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.

Value

PLN 1.7 million

CZĘŚĆ 29 - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce.

1. świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich nr 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769, na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno, Obwód Drogowy nr 4 w Warce. A także odśnieżanie przejść dla pieszych i ciągów pieszo- rowerowych przy wyżej wymienionych drogach.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

— osób wykonujących czynności zimowego utrzymania dróg.

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasadyodśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wWarszawie,

A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych) użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na ww. odcinkach dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, o łącznej wartości maksymalnej netto 571 216,25 zł

W ramach zamówienia podobnego przewiduje się wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich objętych przedmiotem zamówienia oraz na drogach które mogą zostać przekazane w zarządzanie Zamawiającego w trybie art. 10 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

End

2021-04-30

Additional information

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 29: 22 848,00 zł słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i zero groszy

Main site or place of performance

Drogi wojewódzkie województwa mazowieckiego.

Award criteria

czas rozpoczęcia akcji zimowej

40

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Software consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Norwich - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Aquaculture services

Germany

Value: Not specified