Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2020-2022, położonych na terenie:

1) AN-1 (część 1),

2) AN-5 (część 2),

3) AN- 6 (część 3),

4) AN- 7 (część 4).

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania (dla części 1,2,3 i 4), stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zakres prac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa pkt 10 SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte we wzorze umowy (odpowiednio dla części 1,2,3 i 4), stanowiącym załącznik nr 11 d o SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Wykaz usług - szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt. 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/29/20 zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

2. Wykaz osób - szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt. 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/29/20 zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

3. Wykaz narzędzi - szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt. 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/29/20 zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision
Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje (odpowiednio dla części 1,2,3 i 4) wymienione w pkt. 16 SIWZ (nr postępowania ZP/PN/U/29/20 zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż:

a) na 1 część: 600.000,00 zł,

b) na 2 część: 400.000,00 zł,

c) na 3 część: 450.000,00 zł.

d) na 4 część: 550.000,00 zł

W przypadku złożenia oferty na kilka części, minimalną sumę gwarancyjną należy zsumować (minimalna suma gwarancyjna powinna odpowiadać sumie poszczególnych części, na którą Wykonawca składa ofertę).

Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu
tak

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-08
Additional information about electronic auction

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną (cz.1,2,3 i 4), jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu,

2. Wykonawcy chcąc wziąć udział w aukcji muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej (http://aukcje.um.warszawa.pl) wpisując kod dostępu,

3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-08

12:00

W siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Walewskiej 4 (Świetlica)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00
An electronic auction will be used
tak

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
2022 rok
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-28
Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i opisane poniżej;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 24 ust.1 pkt 12–23 ustawy,

b) art. 24 ust.5 pkt 1,2,3,4,8 ustawy.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa („procedura odwrócona”) ustawy z 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z:

a) wypełnionego formularza oferty wraz z kalkulacją cenową (dla części 1,2,3 i 4),

b) dowodu wniesienia wadium: Część 1: 29.000 zł, Część 2: 20.000 zł, Część 3: 27.000 zł, Część 4: 28.000 zł,

c) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

W części IV Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” tj. „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”, nie wypełnia sekcji A–D w części IV;

e) dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa;

f) oświadczenie czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.);

g) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;

h) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni:

a) dokumentu ubezpieczenia od OC;

b) wykaz osób;

c) wykaz usług;

d) wykaz narzędzi;

e) informacja z KRK;

f) zaświadczenia właściwego naczelnika US;

g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS

h) informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;

i) oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego i oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

j) Zamawiający wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.

6. Zasady składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski zostały opisane w pkt 26 SIWZ.

7. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymagany w postępowaniu znajduje się w SIWZ (nr sprawy ZP/PN/U/29/20) zamieszczonej na stronie internetowej (http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje pisemność postępowania przy czym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie ofert w postępowaniu, oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, wezwania, zawiadomienia oraz informacje.

9. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt 9 za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty umieszczonego na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl/) Złożenie ww. dokumentów wymaga założenia konta na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl/)

11. Instrukcja założenia konta znajduje się na stronie (https://www.zgnpragapld.waw.pl)

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 90910000

Bidding information

Bidding deadline

8 Sep 2020

33 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-1

Value

PLN Not specified

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-1

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2020-2022, położonych na terenie AN-1 (część 1),

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową - realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia,

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1) i 2) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności - realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

3. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a i ust. 4 ustawy:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

a) sprzątanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń z terenów zewnętrznych i terenów zielonych,

b) codzienne opróżnianie koszy na śmieci będących własnością ZGN usytuowanych na terenie ZGN,

c) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki,

d) bieżące informowanie zamawiającego o zauważonych zagrożeniach (np. wiatrołomach, przechylonych drzewach, wiszących gałęziach), również informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki).

4) Pozostałe zapisy dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zostały szczegółowo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

End

2022-08-31

Start

2020-12-01

Main site or place of performance

Teren AN-1 administrowany przez ZGN Praga Południe

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 200 % całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorach umów z uwzględnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów, minimalnego wynagrodzenia.

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-5.

Value

PLN Not specified

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-5.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2020-2022, położonych na terenie AN-5 (część 2),

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową - realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia,

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1) i 2) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności - realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

3. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a i ust. 4 ustawy:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

a) sprzątanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń z terenów zewnętrznych i terenów zielonych,

b) codzienne opróżnianie koszy na śmieci będących własnością ZGN usytuowanych na terenie ZGN,

c) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki,

d) bieżące informowanie zamawiającego o zauważonych zagrożeniach (np. wiatrołomach, przechylonych drzewach, wiszących gałęziach), również informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki).

4) Pozostałe zapisy dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zostały szczegółowo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

End

2022-08-31

Start

2020-12-01

Main site or place of performance

Teren AN-5 administrowany przez ZGN Praga - Południe

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 200 % całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorach umów z uwzględnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów, minimalnego wynagrodzenia.

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-6.

Value

PLN Not specified

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 na terenie AN-6.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2020-2022, położonych na terenie AN-6 (część 3),

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców (wraz ze sprzątaniem i czyszczeniem obiektu sportowego przy ul. Majdańskiej - w zakresie części nr 3 (AN 6), realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową - realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia,

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1) i 2) (nie dotyczy obiektu przy ul. Majdańskiej) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności - realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

3. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a i ust. 4 ustawy:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

a) sprzątanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń z terenów zewnętrznych i terenów zielonych,

b) codzienne opróżnianie koszy na śmieci będących własnością ZGN usytuowanych na terenie ZGN,

c) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki,

d) bieżące informowanie zamawiającego o zauważonych zagrożeniach (np. wiatrołomach, przechylonych drzewach, wiszących gałęziach), również informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki).

4) Pozostałe zapisy dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zostały szczegółowo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

End

2022-08-31

Start

2020-12-01

Main site or place of performance

Teren AN-6 administrowany przez ZGN Praga - Południe

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 200 % całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorach umów z uwzględnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów, minimalnego wynagrodzenia.

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 ne terenie AN-7.

Value

PLN Not specified

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy w latach 2020-2022 ne terenie AN-7.

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy stanowiących własność m.st. Warszawy w latach 2020-2022, położonych na terenie AN-7 (część 4),

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zielonych na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową - realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia,

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1) i 2) na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności - realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

4) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej z częstotliwością od 2-ch do 8-miu razy w okresie obowiązywania umowy (sporadyczne sprzątanie), realizowane każdorazowo na odrębne pisemne zlecenia.

3. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a i ust. 4 ustawy:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

a) sprzątanie, zamiatanie i usuwanie zanieczyszczeń z terenów zewnętrznych i terenów zielonych,

b) codzienne opróżnianie koszy na śmieci będących własnością ZGN usytuowanych na terenie ZGN,

c) grabienie terenów zielonych, wyrywanie chwastów, zgrabianie i pakowanie w worki,

d) bieżące informowanie zamawiającego o zauważonych zagrożeniach (np. wiatrołomach, przechylonych drzewach, wiszących gałęziach), również informacja o stanie placów zabaw (widoczne uszkodzenia, braki).

4) Pozostałe zapisy dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o prace zostały szczegółowo opisane w pkt 10 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ.

End

2022-08-31

Start

2020-12-01

Main site or place of performance

Teren AN-7 administrowany przez ZGN Praga Południe

Description of renewals

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 200 % całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorach umów z uwzględnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów, minimalnego wynagrodzenia.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Derby - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling

Ireland : Limerick - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 5.0 million Euro

United Kingdom : Dartford - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Archive destruction services

Ireland

Value: 6.6 million Euro

Malta : Valetta - Office, school and office equipment cleaning services

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Newtown St Boswells - Snow-clearing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Bosnia and Herzegovina : Sarajevo - Cleaning Services for the Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina and the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Value: 660,000 Euro