This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego centrali ZUS (lokalizacja: ul. Szamocka 3, 5 i ul. Podskarbińska 25a Warszawa oraz COS w Osuchowie).

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części:

2.1. część A: usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego – (lokalizacja: ul. Szamocka 3, 5 oraz Podskarbińska 25a Warszawa);

2.2. część B: usługa sprzątania w budynkach oraz terenu zewnętrznego – COS ZUS w Osuchowie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

I.

1. dla części A – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń o powierzchni minimum 20 000 m

2

w budynkach użyteczności publicznej i terenów zewnętrznych o powierzchni minimum 8 000 m

2

należących do posesji. Każda usługa powinna być świadczona przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.

1.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz usług (minimum dwie), wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. Dla części A – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum dwoma osobami na stanowisku koordynatora w zakresie organizacji procesów sprzątania, posiadających 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z nadzorem osób sprzątających, których skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w części A.

2.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz osób (minimum dwie osoby), zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 8a do SIWZ.

II.

1. Dla części B – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń o powierzchni minimum 3 000 m

2

w budynkach użyteczności publicznej i terenów zewnętrznych o powierzchni minimum 10 000 m

2

należących do posesji, przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy.

1.1.Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz usług (minimum dwie), wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. dla części B – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą na stanowisku koordynatora w zakresie organizacji procesów sprzątania, posiadającą 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z nadzorem, którego skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia określonego w części B.

2.1. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca składa wykaz osób (minimum jedna osoba), zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik nr 9a do SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-03

13:30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, POLSKA, ul. Szamocka 3, 5, skrzydło „C", piętro I, sala narad – pok. 135.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-03
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2020/S 076-179950
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02 - 676

+48 224587801

+48 224587800

Informacje dodatkowe

I. Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę:

1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2. W stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (...) – zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...) – zgodnie z § 5 pkt 2 ww. rozporządzenia.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (...) – zgodnie z § 5 pkt 3 ww. rozporządzenia.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...) – zgodnie z § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków (...) – zgodnie z § 5 pkt 5 ww. rozporządzenia.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – zgodnie z § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia.

7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – zgodnie z § 5 pkt 10 ww. rozporządzenia.

8. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – zgodnie z § 5 pkt 9 ww. rozporządzenia.

9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt 4.4.1.1 SIWZ.

III. Inne informacje dodatkowe

1. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzorem umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. W części A i B zamówienia definicja budynku użyteczności publicznej znajduje się w SIWZ.

V. 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

1.1. Zakres usług i warunki zgodne z zamówieniem podstawowym.

1.2. Maksymalna, całkowita wartość zamówienia uzupełniającego wynosi: 1 272 424,17 PLN brutto (z podatkiem VAT).

1.2.1. dla części A (brutto, z podatkiem VAT) – 986 825,34 PLN;

1.2.2. dla części B (brutto, z podatkiem VAT) – 285 598,82 PLN.

VI. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia, szczegółowe zasady dotyczące warunków udziału w postępowaniu w części A i B zamówienia (w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej) zostały opisane w SIWZ.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-13 Main CPV code 90919200

Bidding information

Bidding deadline

3 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling