This tender in no longer available.

Tender description

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki określone w istotnych postanowieniach umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r.:

1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— co najmniej 1 usługę, w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach zieleni oraz pielęgnacji zieleni o powierzchni min. 80 000 m

2

.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia będą posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie co najmniej:

a) kierownika ds. utrzymania terenów zieleni z zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Minimum jedna osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydają zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu w nadzorze nad utrzymaniem zieleni miejskiej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika ds. utrzymania terenów zieleni – inspektor nadzoru terenów zieleni;

b) 7 pracowników fizycznych do utrzymania terenów zieleni, ciągów pieszych – w tym jeden kierowca z uprawnieniami kat. B.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-03-19
An electronic auction will be used
tak
Additional information about electronic auction

1. Zamawiający przeprowadzi aukcję, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane droga elektroniczną na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w druku „Oferta”.2. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej wykonawcom, którym zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2020-03-19

10:30

Siedziba zamawiającego, Plac Czerwca 1976 Roku nr 1, 02-495 Warszawa, pokój 122.

Urszula Rychowiecka, e-mail: [email protected], tel. 22 443 62 16.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na platformie zakupowej zamawiającego i dokonywane jest przez zamawiającego.

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-12
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electonic ordering will be used
tak
Informacje dodatkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa).

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

• administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5,

• na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: [email protected]

Dlaczego moje dane są przetwarzane?:

• wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; Ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, Ustawy z dnia 27.8.2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Ustawy z dnia 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy.

Jak długo będą przechowywane moje dane?:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:

• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe,

• każdy zainteresowany odbiorca – informacje o wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,

• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?:

• Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;

• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

• nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Electronic payment will be used
tak
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587803

www.uzp.gov/kio

Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 90611000

Bidding information

Bidding deadline

19 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

PLN 779,858

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 779,858

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Additional information

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 zł). Szczegóły określono w S.I.W.Z.

Main site or place of performance

Dzielnica Ursus m. st. Warszawy, POLSKA

Award criteria

Czas koszenia trawników (T)

20.00

Okres gwarancji jakości na materiał roślinny (G)

20.00

60.00

End

2021-12-31

SIMILAR TENDERS

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Air quality management

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Malta : San Gwann - Cleaning and treatment of soil

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Belgium : Brussels - Pilot Project: Making the Iron Gates Dams Passable for Danube Sturgeon

Belgium

Value: 2.0 million Euro