This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia w zakresie wdrażanych standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym:

a) przeprowadzenie warsztatów dla kadry zarządczej z nowego modelu komunikacji i zarządzania w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,

b) przeprowadzenie warsztatów dla pracowników obsługujących interesantów z nowego modelu komunikacji i zarządzania w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,

c) przeprowadzenie warsztatów dla kadry kierowniczej sądów powszechnych z nowego modelu komunikacji i zarządzania w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,

d) opracowanie szkoleń e-learningowych,

e) przeprowadzenie pilotażu superwizji indywidualnej,

f) opracowanie portalu internetowego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

9) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm).

2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio informacji dot. przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Warunki realizacji umowy

5.12 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 5.6.1. ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.8. ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

2.2.3. Rola: Trener/ka ds. osób z niepełnosprawnościami. Minimalna liczba personelu: 9. Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki lub psychologii lub psychoterapii lub wykształcenie podyplomowe z zakresu pedagogiki lub psychologii lub psychoterapii oraz posiada dyplom lub świadectwo ukończenia w trybie stacjonarnym lub zaocznym Szkoły Trenerów lub kursu trenerskiego lub kursu pedagogicznego. Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadził/a osobiście co najmniej 500 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) warsztatów lub szkoleń z zakresu obsługi interesanta z niepełnosprawnościami.

2.2.4. Rola: Osoba wskazana na stanowisko Superwizor. Minimalna liczba personelu: 4. Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki lub psychologii lub psychoterapii lub terapii lub wykształcenie podyplomowe z zakresu pedagogiki lub psychologii lub psychoterapii lub terapii oraz posiada certyfikat superwizora lub ukończone studia podyplomowe w zakresie superwizji. Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadził/a osobiście co najmniej 400 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) superwizji w tym co najmniej 300 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) superwizji indywidualnej.

2.2.5. Rola: Osoba wskazana na stanowisko Front End Developer. Minimalna liczba personelu: 1. Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: Posiada certyfikat

MCSD The Microsoft Certified Solutions Developer lub równoważny lub Microsoft Certified Application Developer (MCAD) lub równoważny. Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zaprojektował/a minimum 2 portale internetowe w ramach dwóch odrębnych umów, przy czym minimalna wartość każdej z tych umów wynosiła co najmniej 60 000 PLN brutto.

2.2.6. Rola: Osoba wskazana na stanowisko Programista/Programista baz danych. Minimalna liczba personelu: 1. Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: Posiada certyfikat

(MCDBA) Microsoft Certified Database Administrator lub równoważny lub Microsoft Certified Application Developer (MCAD) lub równoważny. Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał/a oprogramowanie dla minimum 2 portali internetowych w ramach dwóch odrębnych umów, przy czym minimalna wartość każdej z tych umów wynosiła co najmniej 60 000 PLN brutto.

2.2.7. Rola: Osoba wskazana na stanowisko Grafik komputerowy/webmaster. Minimalna liczba personelu; 1. Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał/a projekty graficzne witryn internetowych minimum dla 2 portali internetowych w ramach dwóch odrębnych umów, przy czym minimalna wartość każdej z tych umów wynosiła co najmniej 60 000 PLN brutto.

2.2.8 Za warsztaty lub treningi lub szkolenia miękkie Zamawiający uzna warsztaty lub treningi lub szkolenia związane z kompetencjami oraz umiejętnościami psychospołecznymi pozwalającymi na uzyskanie łatwości i swobody funkcjonowania w życiu zawodowym jak i prywatnym. W zakres wchodzą m.in. umiejętności osobiste, pomagające w przezwyciężaniu stresu, wspierające automotywację, autoprezentację, komunikację, rozwiązywanie konfliktów, kreatywne myślenie jak i umiejętności interpersonalne.

2.2.9 Zamawiający nie dopuszcza Szkoły Trenerów lub kursu trenerskiego lub kursu pedagogicznego realizowanych w trybie e-learningowym.

Ciąg dalszy w „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:”

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym dokumencie.

5.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.6.1.:

1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,

2) ppkt. 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

5.9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5.8. ppkt 1 i pkt. 5.8. ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 5.8. ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

5.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.8., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 5.9. stosuje się.

5.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Ciąg dalszy w sekcji III.2.2)

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli:

2.1. Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (świadczonych, realizowanych), tj. aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej 2 usługi (zrealizowane na podstawie odrębnych umów), z których w ramach każdej usługi zorganizowano i przeprowadzono warsztaty lub szkolenia lub kursy w lokalizacjach rozproszonych geograficznie na terenie co najmniej 8 województw (lub odpowiedników województw w przypadku realizacji usługi poza granicami Polski), gdzie w ramach każdej z tych usług wzięło udział co najmniej 1 000 osób, w tym dla jednej z tych usług w jej zakres dodatkowo wchodziło wykonanie usługi restauracyjnej oraz usługi hotelarskiej z noclegiem (w wymiarze co najmniej 1 noclegu) dla co najmniej 600 osób.

W przypadku świadczeń nadal wykonywanych liczba osób przeszkolonych/korzystających usługi restauracyjnej oraz usługi hotelarskiej z noclegiem musi dotyczyć części już wykonanej nie zaś całości w tym przyszłego nierealizowanego zakresu usług.

W przypadku świadczeń nadal wykonywanych Zamawiający wymaga aby usługa w zakresie warunku była w całości zrealizowana.

2.2. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania:

2.2.1 Rola: Trener/ka ds. komunikacji i obsługi interesanta. Minimalna liczba personelu: 12. Wymagane minimalne kwalifikacje zawodowe lub wykształcenie: Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki lub zarządzania zasobami ludzkimi lub nauk społecznych lub wykształcenie podyplomowe z zakresu psychologii lub pedagogiki lub zarządzania zasobami ludzkimi lub nauk społecznych oraz posiada dyplom lub świadectwo ukończenia w trybie stacjonarnym lub zaocznym Szkoły Trenerów lub kursu trenerskiego lub kursu pedagogicznego. Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził/a osobiście co najmniej 500 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) warsztatów lub treningów lub szkoleń miękkich i co najmniej 200 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) warsztatów lub treningów lub szkoleń z zakresu obsługi interesanta.

2.2.2. Rola: Trener/ka ds. prawnych. Minimalna liczba personelu: 9. Wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie: Posiada wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze oraz posiada wpis na listę radców prawnych lub adwokatów lub prawników zagranicznych. Minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert przeprowadził/a osobiście co najmniej 500 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut) warsztatów lub szkoleń z tematyki prawnej w szczególności procedur z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i nieletnich, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2) „Wykaz i krótki opis kwalifikacji”

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

2.2.10 Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli (wiedzy), której dotyczy certyfikat,

b) analogiczny stopień poziomu kompetencji,

c) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu,

d) potwierdzenie certyfikatu egzaminem, jeśli uzyskanie certyfikatu wymaga złożenia egzaminu.

e) Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy.

2.2.11 Zamawiający zastrzega, że w ramach zespołu osób nie dopuszcza łączenia przez jedną i tę samą osobę różnych ról, tzn. że role nie mogą być łączone, co oznacza, że jedna osoba nie może pełnić więcej niż jednej roli z wyłączeniem osoby wskazanej na stanowisko Front End Developer oraz osoby wskazanej na stanowisko Programista/Programista baz danych – tylko te dwie role mogą być łączone przez tę samą osobę.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

4. Przesłanki wykluczenia wykonawców

4.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp.

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

5.3. Do oferty Wykonawca, wymagane zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy, zobowiązany jest dołączyć wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami odpowiednio na temat ich wykształcenia, wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5.6. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Ciąg dalszy w sekcji III.1.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”Procedura

Data
2019-04-18
Warunki otwarcia ofert

2019-04-18

12:00

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, POLSKA

Rodzaj procedury konkursu
Open
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1481 i z 2018 r. poz. 106, 138, 650) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Informacje dodatkowe

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty.

3. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany do dnia 18.12.2020 r., przy czym:

1. realizacja warsztatów wskazanych w pkt. 1.1, 1.2 i 1.3 OPZ nastąpi do końca III kwartału 2020 r.

2. przeprowadzenie wszystkich spotkań superwizyjnych nastąpi do dnia 31.5.2020 r.

3. realizacja wszystkich działań związanych z wdrożeniem portalu internetowego nastąpi do dnia 18.12.2020 r. Termin ten obejmuje również czas niezbędny na dokonanie przez Zamawiającego odbioru tego portalu.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że środki finansowe, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i mogą nie zostać przyznane Zamawiającemu.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 80500000

Bidding information

Bidding deadline

18 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia w zakresie wdrażanych standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym:

a) przeprowadzenie warsztatów dla kadry zarządczej z nowego modelu komunikacji i zarządzania w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,

b) przeprowadzenie warsztatów dla pracowników obsługujących interesantów z nowego modelu komunikacji i zarządzania w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,

c) przeprowadzenie warsztatów dla kadry kierowniczej sądów powszechnych z nowego modelu komunikacji i zarządzania w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,

d) opracowanie szkoleń e-learningowych,

e) przeprowadzenie pilotażu superwizji indywidualnej,

f) opracowanie portalu internetowego.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że środki finansowe, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w części pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i mogą nie zostać przyznane Zamawiającemu.

Yes

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

Award criteria

Dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

36

Zatrudnienie osoby bezrobotnej, która będzie bezpośrednio uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia w zakresie realizacji usługi cateringowej (Z)

4

60

End

2020-12-18

Additional information

Zamówienie jest realizowane na podstawie Decyzji Ministra Sprawiedliwości nr POWR.02.17.00-00-0038/18-00 z dnia 11.12.2018 r., o dofinansowaniu projektu „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leicester - Fitness equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Driving-school services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Exhibition, fair and congress organisation services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Closed-circuit television cameras

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.2 million Pound Sterling

Norway : Kolbotn - Tableware

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Cardiff - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified