Tender description

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, przesyłu danych i telefonii stacjonarnej oraz serwisu pogwarancyjnego dla systemu VoIP wraz z dostawą sprzętu do ich świadczenia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „Procedury odwróconej”, o której mowa wart. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy Pzp, po przeprowadzonych negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą usług, w ramach których zostaną ustalone warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Umowy o pracę osób wykonujących zamówienie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, lub wskazany przez tego Wykonawcę podwykonawca zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia osoby na umowę o pracę.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 223-510402

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Main CPV code 64210000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 4.5 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 4.5 million

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Świadczenie usług telefonii komórkowej, usług przesyłu danych i telefonii stacjonarnej oraz serwisu pogwarancyjnego dla systemu VoIP wraz z dostawą sprzętu do ich świadczenia dla centrali i jednostek terenowych NIK.

1.2 Do momentu rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) –Załącznik nr 1 do SIWZ – Wykonawca dostarczy (w razie potrzeby) wszystkie niezbędne do świadczenia usług karty SIM oraz zrealizuje niezbędne łącza i konfiguracje.

1.3 Przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatu technicznego dla pracowników Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.2 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ).

1.4 Przeprowadzenie wirtualizacji serwerów VoIP Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3.2 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ).

1.5 Dostawa i wymiana telefonów oraz dodatkowych akcesoriów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w:

2.1 Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dokument zawiera minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia).

2.2 Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami.

3. Termin wykonania zamówienia.

3.1 Dostawy:

Dostawa i wymiana telefonów oraz dodatkowych akcesoriów będzie realizowana w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji od Zamawiającego o wybranych modelach telefonów i ich ilościach w poszczególnych grupach A, B i C w poszczególnych latach obowiązywania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ).

3.2 Usługi:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych:

1) w zakresie telefonii stacjonarnej od 10.2.2019 r.

2) w zakresie telefonii komórkowej od 11.2.2019 r.

Lub w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy jeśli jej podpisanie nastąpi po 11.1.2019 r. do momentu upływu 48 miesięcy od momentu rozpoczęcia ich świadczenia tj. w przypadku rozpoczęcia ich świadczenia w dniu 10.2.2019 r. będą one świadczone do 10.2.2023 r.

3.3 Inne:

W terminie do 60 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawca przeprowadzi Warsztat techniczny dla pracowników Zamawiającego.

W terminie do 30.11.2019 r. Wykonawca przeprowadzi wirtualizację serwerów VoIP Zamawiającego.

Main site or place of performance

Siedziba Zamawiającego przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, POLSKA, siedziby Delegatur NIK i siedziba OS NIK w Goławicach, zgodnie z wykazem zawartym w pkt 1.2 OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Award criteria

Samoobsługowy system zarządzania dla usług telefonii komórkowej

10

System bezpieczeństwa

10

Łącze SIP wykonane w technologii światłowodowej

10

Podgląd statusu (wolna/trwająca rozmowa) komórek na telefonach stacjonarnych pod ustalonym przyciskiem

10

60

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Education and training services

Ireland

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Network equipment

Belgium

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Buzzers

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Norway : Egersund - Water-treatment work

Norway

Value: Not specified

Malta : Qormi - Site-clearance work

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 401,200 Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - Training and Executive Coaching Services

Luxembourg

Value: Not specified