This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i serwis systemów niskoprądowych i automatyki w budynkach kompleksu BUW: budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, budynku SAT położonego przy ul. Dobrej 68/70 w Warszawie i budynku Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w Warszawie przez okres 24 m-cy”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”), pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. Wykonawca wykaże że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U.2019.1792 t.j. z dnia 20.9.2019)

2. Wykonawca wykaże, że posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczeń technicznych (Dz.U.2018.2142 t.j. z dnia 14.11.2018)

Selection criteria as stated in the procurement documents
tak
Warunki realizacji umowy

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach określonych we wzorze umowy.

3. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa takich warunków.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-20
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

11:00

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego – oficyna „Pod Wizytkami”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, pok. 33, POLSKA.

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

2) Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
3 kwartał 2021 r.
Informacje dodatkowe

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

5. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

6. Wykonawca złoży wraz z ofertą:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych);

2) dowód wniesienia wadium;

3) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi; 4) zobowiązanie – w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z SIWZ;

5) w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia, zgodnie z SIWZ.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów określonych w art. 5 SIWZ.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

9. Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców, Wykonawców/osoby mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują się w SIWZ.

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, tj. polegających w szczególności na konserwacji i serwisie systemów niskoprądowych i automatyki w budynkach kompleksu BUW: budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, budynku SAT położonego przy ul. Dobrej 68/70 w Warszawie i budynku Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w Warszawie oraz polegających na przedłużeniu umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w zakres której będą wchodziły usługi analogiczne do objętych zakresem podstawowym.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

http://uzp.gov.pl

Main CPV code 50700000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i serwis systemów niskoprądowych i automatyki w budynkach kompleksu BUW: budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, budynku SAT położonego przy ul. Dobrej 68/70 w Warszawie i budynku Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w Warszawie przez okres 24 m-cy”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”), pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Description of renewals

Powtórzenie podobnych usług, tj. polegających w szczególności na konserwacji i serwisie systemów niskoprądowych i automatyki w budynkach kompleksu BUW oraz polegających na przedłużeniu umowy o maksymalnie 6 miesięcy, w zakres której będą wchodziły usługi analogiczne do objętych zakresem podstawowym.

Additional information

Pełna nazwa zamówienia – „Konserwacja i serwis systemów niskoprądowych i automatyki w budynkach kompleksu BUW: budynku Biblioteki Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie, budynku SAT położonego przy ul. Dobrej 68/70 w Warszawie i budynku Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 w Warszawie przez okres 24 m-cy”.

Main site or place of performance

Budynki kompleksu BUW: budynek Biblioteki Uniwersyteckiej – ul. Dobra 56/66 w Warszawie, budynek SAT – ul. Dobra 68/70 w Warszawie i budynek Artes Liberales – ul. Dobra 72 w Warszawie.

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling