Tender description

Prace serwisowe bieżącego utrzymania ruchu, konserwacyjno-remontowe, usuwanie usterek i awarii urządzeń maszynowni oraz systemów dodatkowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie remontów bieżących, konserwacji oraz prac związanych z usuwaniem usterek i awarii urządzeń cieplno-mechanicznych branży turbinowej, w tym pomp, sprężarek oraz turbin parowych i turbin gazowych o mocy co najmniej 20 MW wraz z instalacjami pomocniczymi o wartości łącznej netto minimum 400 000,00 PLN;

b) zapewni personel o udokumentowanych kwalifikacjach i w ilości:

— 2 (dwie) osoby posiadające uprawnienia typu E – eksploatacja dla prowadzonych prac w zakresie minimum: grupa 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (10 w zakresie 2, 3, 4, 5, 6, 7),

— 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia typu D – dozór dla prowadzonych prac w zakresie minimum: grupa 2 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 (10 w zakresie 2, 3, 4, 5, 6, 7),

— 2 (dwie) osoby posiadające uprawnienia typu E – eksploatacja dla prowadzonych prac w zakresie minimum: grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 w zakresie 4, 5, 6, 7, 8, 9),

— 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia typu D (dozór) w zakresie minimum: grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 w zakresie 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Przed podpisaniem umowy Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby mające realizować zamówienie, co będzie warunkiem dopuszczenia tych osób do realizacji prac. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień.

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z pkt 15.2 SIWZ;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 15.6 SIWZ.

2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. Samooczyszczenie:

Wykonawca, który podlegałby wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóca konkurencji.

6. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

6.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

7. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 20 SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie: część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie sekcję α, nie wypełnia sekcji A–D części IV), VI.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją złożenia JEDZ.

10. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wystarczy, że Wykonawcy spełnią warunek wspólnie.Procedura

Data
2020-06-15
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-15

10:30

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE, poprzez odszyfrowanie Ofert, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl oraz on-line za pomocą Skype 15.6.2020 o godzinie 10.30.

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z (...) – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w systemie zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. Pozostałe informacje dotyczące systemu zakupowego i składania ofert zawarte są w SIWZ.

2. Treść SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego – w systemie SWPP2.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

4. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 31 SIWZ.

Main CPV code 50530000

Bidding information

Bidding deadline

15 Jun 2020

18 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Wykonanie kompleksowe prac serwisowych bieżącego utrzymania ruchu (świadczone na wszystkich zmianach we wszystkie dni tygodnia), konserwacyjno-remontowych, z uwzględnieniem prac modernizacyjnych i remontów kapitalnych oraz kompleksowego wykonywania prac związanych z usuwaniem usterek i awarii urządzeń cieplno-mechanicznych branży maszynowej wraz z ich armaturą, instalacjami i układami pomocniczymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Energetyków 6, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone