Tender description

Remont kapitalny pomp zasilających typu 15Z28x7V2 oraz pomp kondensatu typu 20K37Ax3G w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże.

Zakres prac w części 1 zamówienia (bez opcji):

— Wykonanie remontu kapitalnego pomp wody zasilającej zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji technicznej, przygotowanie i dostarczenie dokumentacji podwykonawczej oraz udział w rozruchach i ruchu próbnym. Zakres podstawowy obejmuje remont kapitalny dwóch pomp,

— Remont ułożyskowania silników remontowanych pomp zasilających wraz z ustawieniem silnika „w polu”.

Zakres prac w części 2 zamówienia (bez opcji):

— Remont kapitalny pompy kondensatu 4PK1 Gdańsk,

— Remont kapitalny pompy kondensatu 4PK2 Gdańsk,

— Remont kapitalny pompy kondensatu 2PK2 Gdynia,

— Modernizacja sterowania pompami kondensatu 4PK1/2 Gdańsk.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 075-167956

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że wszystkie złożone oferty wymagają wyjaśnienia w zakresie skalkulowania cen przez wykonawców. Zamawiający nie mógł jednoznacznie stwierdzić, czy kalkulacje ofert odpowiadają zakresowi zamówienia opisanemu w Specyfikacji Technicznej, wobec czego wystąpił do wszystkich wykonawców w trybie art. 87 ust. 1 PZP z wezwaniem do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wyjaśnienia złożone przez Wykonawców nie pozwoliły na porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty dla żadnej z dwóch Części zamówienia. Po dokonaniu oceny wyjaśnień wykonawców uznano, że opis zakresu prac podany w Specyfikacji Technicznej był niewystarczający dla prawidłowej kalkulacji cen ofert. Tym samym, otrzymane w postępowaniu oferty były nieporównywalne. Nieoczywiste skalkulowanie cen przez Wykonawców jest wynikiem braku w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia algorytmu wyliczenia cen oferty dla każdej z Części zamówienia.

Zamawiający stwierdził, że postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy i unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP. Sposób obliczenia ceny stanowi zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12) PZP element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednak z uwagi na upływ terminu składania ofert, nie było możliwości zmiany treści Specyfikacji Technicznej poprzez uszczegółowienie opisu zakresu prac. Postanowienia SIWZ powinny być bowiem jasne i nie budzące wątpliwości. Fakt, że wykonawcy nie wnioskowali na etapie opublikowania dokumentacji postępowania nie oznacza, że postanowienia SIWZ były jasne i precyzyjne dla wykonawców. Dopiero analiza złożonych ofert i wyjaśnień wykonawców potwierdziła, że algorytm wyliczenia ceny był dla wykonawców niejasny. Tym samym, z uwagi na nieodwracalne skutki związane z upływem terminu składania ofert jedyną prawną możliwością w niniejszym stanie faktycznym było unieważnienie postępowania.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31 Main CPV code 50510000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Remont kapitalny pomp zasilających typu 15Z28x7V2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, zakład Elektrociepłownia Gdańska w Gdańsku przy ul. Wiślnej 6

Value

PLN Not specified

Remont kapitalny pomp zasilających typu 15Z28x7V2 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, zakład Elektrociepłownia Gdańska w Gdańsku przy ul. Wiślnej 6

Zakres prac w części 1 zamówienia:

• Wykonanie remontu kapitalnego pomp wody zasilającej zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji technicznej, przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz udział w rozruchach i ruchu próbnym. Zakres podstawowy obejmuje remont kapitalny dwóch pomp.

• Remont ułożyskowania silników remontowanych pomp zasilających wraz z ustawieniem silnika „w polu”.

Description of options

Dla części 1 Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub części):

1. Dostawa z dopasowaniem i montażem części:

Korpus tłoczny pompy szt 1.

Korpus ssawny pompy szt 1.

Korpus stopniowy z upustem szt 1.

Nakrętka napinająca Superbolt do śruby ściągowej szt 8.

Rura odciążenia z zaworem odwadniającym kpl 1.

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, zakład Elektrociepłownia Gdańska w Gdańsku przy ul. Wiślnej 6.

Remont kapitalny pomp kondensatu w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, zakład Elektrociepłownia Gdańska w Gdańsku oraz zakład Elektrociepłownia Gdyńska w Gdyni

Value

PLN Not specified

Remont kapitalny pomp kondensatu w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, zakład Elektrociepłownia Gdańska w Gdańsku oraz zakład Elektrociepłownia Gdyńska w Gdyni

Zakres prac w części 2 zamówienia:

— Remont kapitalny pompy kondensatu 4PK1 Gdańsk,

— Remont kapitalny pompy kondensatu 4PK2 Gdańsk,

— Remont kapitalny pompy kondensatu 2PK2 Gdynia,

— Modernizacja sterowania pompami kondensatu 4PK1/2 Gdańsk.

Description of options

Dla części 2 Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub części):

1. Modernizacja sterowania pompami kondensatu 2PK1/2 Gdynia.

2. Remont kapitalny pompy kondensatu 4PK3 Gdańsk.

3. Remont kapitalny pompy kondensatu 2PK1 Gdynia.

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku, zakład Elektrociepłownia Gdańska w Gdańsku przy ul. Wiślnej 6 i zakład Elektrociepłownia Gdyńska w Gdyni przy ul. Puckiej 118.

SIMILAR TENDERS

Norway : Alta - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Oxford - Energy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Estonia : Tallinn - Repair and maintenance services of helicopters

Estonia

Value: Not specified

United Kingdom : London - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.8 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Repair and maintenance services of medical and precision equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.4 million Pound Sterling