This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 39 napraw w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) serii EN57 o symbolu EN57AL zmodernizowanych wg dokumentacji technicznej nr PT/03/2011 (zwanych dalej EZT serii EN57AL).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu - Przesłanki wykluczenia Wykonawców:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d), pkt 15-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

2) wykluczenie Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w SIWZ następuje z uwzględnieniem odpowiednich postanowień art. 24 ust. 7 ustawy Pzp,

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d), pkt 16–20 lub art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu,

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 3,

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w pkt 2,

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Sekcji III.1.2 pkt 1 i Sekcji III.1.3 pkt 1,

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd. z Sekcji III.1.2

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 8 do SIWZ, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 9 do SIWZ.

Warunki realizacji umowy
Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Cd. z Sekcji III.1.3

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może zażądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2.

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym w Sekcji III.1.2 pkt 8 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2 dla każdego z Wykonawców oraz wezwie do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 1, które mogą być złożone wspólnie przez Wykonawców, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu łącznie przez Wykonawców.

5. Dokumenty wymienione w Sekcji III.1.1 pkt 4-6 w Sekcji III.1.2 pkt 4, pkt 7 ppkt 1-3, muszą być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej), dokumenty wymienione w Sekcji III.1.2 pkt 7 ppkt 4, w Sekcji III.1.2 pkt 8, pkt 12, w Sekcji III.1.3 pkt 2 mogą być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast pełnomocnictwa, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 7 ppkt 5 i 6 powinny być złożone w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł.

2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1, w Sekcji III.1.3 pkt 1, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 2.

7. Do oferty Wykonawca dołącza dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt 4 oraz odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 4, w Sekcji III.1.1 pkt 5-6, a także:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do SIWZ,

2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2 do SIWZ,

3) wypełniony i podpisany Formularz dotyczący zestawienia oferowanych cen jednostkowych za wykonanie prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 EZT serii EN57AL, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 3 do SIWZ,

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą,

5) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik,

6) pełnomocnictwo, o którym mowa w Sekcji III.1.8 (jeżeli dotyczy).

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dziesięć napraw w poziomie utrzymania P4 lub wyższym elektrycznych zespołów trakcyjnych.

2. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 - wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie,

2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2:

a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.2 pkt 12 ppkt 2 lit. a, składa dokument, o którym mowa w ppkt 2 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Oferta musi zachować ważność do
2020-06-15
Data
2020-03-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:30
Warunki otwarcia ofert

2020-03-18

10:00

Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., dostępnej na stronie https://km.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: POLSKA, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 26 (pok. nr 201).

Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest dwuetapowo, gdzie w pierwszej kolejności następuje odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego, a następnie udostępnienie zaoferowanych przez Wykonawców wartości w czasie rzeczywistym - on-line.

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800 / 4587803

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-02-11
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800 / 4587803

Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Platformie Zakupowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie (...) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...) odwołanie wnosi się w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (...). 10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na Platformie Zakupowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 12. Od wyroku sądu Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna. Main CPV code 50222000

Bidding information

Bidding deadline

18 Mar 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 39 napraw w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) serii EN57 o symbolu EN57AL zmodernizowanych wg dokumentacji technicznej nr PT/03/2011 (zwanych dalej EZT serii EN57AL).

2. Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ oraz złączniki do Istotnych postanowień umowy.

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SIWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający wymaga, aby Współczynnik niezawodności każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne okresy 3 miesięczne nie był niższy od 0,95. Szczegółowy opis dotyczący wymagań współczynnika Wn zawarty jest w § 6 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga na każdy cały EZT po naprawie w poziomie utrzymania P4 udzielenia gwarancji jakości na okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

5. Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

6. Zamawiający wymaga wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 pierwszego elektrycznego zespołu trakcyjnego, w terminie nie dłuższym niż 70 dni kalendarzowych i każdego kolejnego elektrycznego zespołu trakcyjnego, w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do naprawy.

Award criteria

Okres udzielonej gwarancji jakości na cały elektryczny zespół trakcyjny

20

Współczynnik niezawodności elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne okresy 3 miesięczne

10

70

Main site or place of performance

Miejsce wskazane przez Wykonawcę

SIMILAR TENDERS

Ireland : Galway - Office supplies

Ireland

Value: 1.5 million Euro

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Construction work

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Railway equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Management-related services

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Business and management consultancy and related services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Mosjøen - Tipper trucks

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone