This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz odpadów kuchennych z terenu Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ – Formularzach cenowych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa tego warunku.
Wykaz i krótki opis warunków
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że posiada aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami o kodach objętych przedmiotem zamówienia w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów – pakiety nr 1–6. Decyzję/zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów gastronomicznych – pakiet nr 7.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa tego warunku.

Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-08-18

11:00

Siedziba Zamawiającego, budynek K, I piętro, pokój 104.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-18
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-16
Czas lokalny
10:30

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia

Warszawa

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

KIO

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

odwolania@uzp.gov.pl

+48 224587800

https://www:uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że posiada aktualną decyzję/zezwolenie właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami o kodach objętych przedmiotem zamówienia w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów – pakiety nr 1–6. Decyzję/zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów gastronomicznych – pakiet nr 7.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

2.1. Oświadczenie Wykonawcy – jednolity europejski dokument zamówienia – wg zał. nr 4 do SIWZ. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, iż nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z rozdziałem X SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI, pkt 1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2.2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wg zał. nr 6 do SIWZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

W odpowiedzi na zamieszczoną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Wykonawca przekazuje stosowne oświadczenie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2.3. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

2.3.1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: aktualna decyzja/zezwolenie właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami o kodach objętych przedmiotem zamówienia w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów – pakiety nr 1–6. Decyzję/zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów gastronomicznych – pakiet nr 7.

2.3.2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oferta musi zawierać:

3.1. formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

3.2. JEDZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;

3.3. formularz cenowy dla oferowanych pakietów – wg zał. nr 5 do SIWZ.

4. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamawiający (Marketplanet), zgodnie z rozdz. X SIWZ.

5.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 25 % wartości zamówienia podstawowego.

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia

Warszawa

Main CPV code 90524000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

None

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Market and economic research; polling and statistics

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Norway : Sandvika - Construction work for school buildings

Norway

Value: 100.0 million Norwegian Krone

Norway : Heimdal - Transport services (excl. Waste transport)

Norway

Value: Not specified

Norway : Stavanger - Gravel, sand, crushed stone and aggregates

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Germany : Cologne - Conflict Zones Platform

Germany

Value: 200,000 Euro

Germany : Cologne - Framework Service Contract for Legal Advice on EASA Premises and Related Services

Germany

Value: 675,000 Euro

Norway : Sola - Health services

Norway

Value: 30.2 million Norwegian Krone