Tender description

Serwis i upgrade licencji oprogramowania Oracle.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem, w postaci minimum 2 (dwóch) zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień, polegających na świadczeniu usługi serwisu licencji oprogramowania Oracle, o wartości co najmniej 700 000,00 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) każde.

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by wartość części zamówienia, wykonanej do terminu składania ofert, wynosiła nie mniej niż 700 000,00 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) każde, wraz z załączeniem dowodów określających czy te zamówienia są wykonywane należycie.

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym:

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca serwisu wykaże się, iż dysponuje:

a) 2 (dwiema) osobami posiadającymi certyfikaty inżynierskie w zakresie Oracle Database 11 lub wyższe;

b) 2 (dwiema) osobami posiadającymi certyfikaty inżynierskie w zakresie serwerów aplikacji Oracle WebLogic Server 11 lub wyższe,

przy czym jedna (dowolna) osoba może posiadać certyfikaty z różnych obszarów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykaz „doświadczenie”, tj. zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „doświadczenie” – załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykaz „potencjał kadrowy”, tj. osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „potencjał kadrowy” – załącznik nr 7 do SIWZ.

Warunki realizacji umowy
Warunki zostały określone w IPU.
Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy.

Procedura

Data
2020-06-23
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-23

11:30

Platforma zakupowa BGK – adres jak wyżej.

Czas lokalny
11:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

Precise information on deadline(s) for review procedures
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Electonic ordering will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-18
Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Electronic payment will be used
tak Main CPV code 72611000

Bidding information

Bidding deadline

23 Jun 2020

26 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Serwis i upgrade licencji oprogramowania Oracle.

End

2021-01-28

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone