This tender in no longer available.

Tender description

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów po procesowych tj. pyłów, popiołów i żużli, powstałych w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) dla części I zamówienia - zrealizowali lub realizują: min. 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu (inne niż składowanie) co najmniej 3 000 Mg popiołów lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin stanowiących odpady z grupy 10 lub podgrupy 19 01, w tym odpadów niebezpiecznych;

b) dla części 2 zamówienia - zrealizowali lub realizują min. 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu (inne niż składowanie) co najmniej 10 000 Mg żużla lub popiołów paleniskowych stanowiących odpady z grupy 10 lub podgrupy 19 01.

W przypadku wykazywania zamówień w trakcie realizacji, ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów również musi być nie mniejsza niż ilości wskazane powyżej.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, w postaci JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

3. Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) dla części I zamówienia - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);

b) dla części II zamówienia - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, w postaci JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

3. Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b, Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

a) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. a - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną w pkt. 1 lit. a;

b) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. 1 lit. b - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną w pkt. 1 lit. b.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), dalej zwanej ustawą Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

b) dla części I zamówienia - posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach: 19 01 07*, 19 01 13* oraz uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o ww. kodach.

c) dla części II zamówienia - posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach: 19 01 12 oraz uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o ww. kodzie.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 r., ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

4. Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie poniższych dokumentów:

a) decyzja lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia w części, na którą Wykonawca złożył ofertę;

b) dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa wart. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach, odpowiednio w części, na którą Wykonawca złożył ofertę, ewentualnie podanie numeru rejestrowego potwierdzającego wpis;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają odpowiednie dokumenty zgodnie z SIWZ.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia, Wykonawcy składają odpowiednie dokumenty zgodnie z SIWZ.Procedura

Warunki otwarcia ofert

2019-04-24

12:30

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Data
2019-04-24
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
2020 rok
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 Ustawy.
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone z wykorzystaniem Systemu Zakupowego GK PGE. Aby złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w Systemie Zakupowym GK PGE dostępnym pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl. Pozostałe informacje dotyczące Systemu Zakupowego i składania ofert zawarte są w SIWZ.

2 Treść SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - w systemie SWPP2System PGE, https://swpp2.gkpge.pl.

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z Ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także wraz z ofertą JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz na wezwanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty zgodnie z SIWZ.

6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Z zastrzeżeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom GK PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym ustępie.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Main CPV code 90511000

Bidding information

Bidding deadline

24 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych i popiołów lotnych zawierających substancje niebezpieczne

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych i popiołów lotnych zawierających substancje niebezpieczne

Odbiór i zagospodarowanie:

1) odpadów stałych z oczyszczania gazów odlotowych - kod 19 01 07*

2) popiołów lotnych zawierających substancje niebezpieczne - kod 19 01 13*

Przewidywane szacowane ilości odpadów do odbioru i dalszego zagospodarowania szacuje się na:

— kod 19 01 07 * - ok. 7 000 Mg

— kod 19 01 13* - ok. 3 500 Mg

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Odbiór i zagospodarowanie żużli i popiołów innych niż wymienione w 19 01 11 - kod 19 01 12

Value

PLN Not specified

Odbiór i zagospodarowanie żużli i popiołów innych niż wymienione w 19 01 11 - kod 19 01 12

Odbiór i zagospodarowanie żużli i popiołów innych niż wymienione w 19 01 11 - kod 19 01 12

Przewidywane szacowane ilości odpadów do odbioru i dalszego zagospodarowania szacuje się na: kod 19 01 12 - ok. 31 000 Mg

Main site or place of performance

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Stirling - Environmental monitoring other than for construction

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Swords - Building services consultancy services

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Belgium : Brussels - Study Supporting the Elaboration of Guidelines for Best Risk Management Approaches in the Extractive Sector

Belgium

Value: 800,000 Euro

Norway : Oslo - Accommodation, building and window cleaning services

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone

Norway : Vinterbro - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

Norway

Value: Not specified

Norway : Hareid - Snow-clearing services

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone