Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz odbiór opakowań po wszystkich zużytych materiałach eksploatacyjnych.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1pkt 7 ustawy.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 176-398437
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-09
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-767

+48 224567701

+48 224567700

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224567701

+48 224567700

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do postępowań o wartości powyżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Main CPV code 30125100

Award details

This tender awarded a total of PLN 999,752 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 999,752

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 999,752

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz odbiór opakowań po wszystkich zużytych materiałach eksploatacyjnych. Rodzaj i ilości zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zawartość merytoryczna oferty Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawierać cenę ofertową wykonania przedmiotu zamówienia, wyliczoną w sposób określony w Rozdziale VI ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do oferty należy dołączyć formularz cenowy - wykaz oferowanego asortymentu wraz z kalkulacją cen jednostkowych - Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ze wskazaniem nazwy producenta (dystrybutora) wyrobu,symbolu/marki/nazwy handlowej lub innej informacji umożliwiającej niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z wyrobem, w oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Main site or place of performance

al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Rodzaj materiałów eksploatacyjnych

50

50

Additional information

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od daty podpisania umowy przez okres 8 miesięcy lub do wyczerpania środków.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Chicksands - Main road construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Road transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 billion Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Rhyl - Social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified