Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych pojazdami samochodowymi (3 części), tj.:

— w części nr 1: świadczenie usług transportowych,

— w części nr 2: świadczenie usług transportowych samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności minimum 16 ton,

— w części nr 3: świadczenie usług transportowych.

Przedmiot zamówienia, dla każdej części, określono szczegółowo w rozdziale II SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Notice number in the OJ S
2018/S 199-452927

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-31 Main CPV code 60181000

Award details

This tender awarded a total of PLN 6,643,492 to 3 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 6.6 million

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Świadczenie usług transportowych

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług transportowych

Świadczenie usług transportowych:

1) 4 samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabudowanymi, przystosowanymi do przewozu minimum 5 osób plus kierowca i minimum 900 kg ładunku,

2) 5 samochodami ciężarowymi wyposażonymi w przewoźne żurawie samochodowe o udźwigu minimum 1,5 tony na wysięgu 3 metrów, oznakowane znakiem CE i dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, skrzynie przystosowane do przewozu materiałów o masie minimum 5 ton z możliwością mechanicznego rozładunku do tyłu i na boki, kabiny brygadowe do przewozu 6 osób plus kierowca,

3) 1 ciągnikiem siodłowym z jedną dłużycą samochodową o ładowności minimum 50 ton, umożliwiającą przewóz materiałów o długości do 18 m.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w rozdziale II SIWZ.

Świadczenia usług transportowych samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności minimum 16 ton

Value

PLN Not specified

Świadczenia usług transportowych samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności minimum 16 ton

Świadczenie usług transportowych 10 samochodami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności minimum 16 ton, z możliwością rozładunku do tyłu, w tym co najmniej 4 z możliwością rozładunku również na boki pojazdu.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w rozdziale II SIWZ.

Świadczenie usług transportowych

Value

PLN Not specified

Świadczenie usług transportowych

Świadczenie usług transportowych, tj.::

1) 4 samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zabudowanymi, w tym: 1 pojazdem skrzyniowym z plandeką i 3 pojazdami typu furgon, przystosowanymi do przewozu:

a) minimum 2 osób plus kierowca (1 pojazd),

b) minimum 6 osób plus kierowca (3 pojazdy) i minimum 900 kg ładunku,

2) 1 samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładowności minimum 16 ton, posiadającym możliwość rozładunku do tyłu i na boki,

3) 1 samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności minimum 16 ton, posiadającym możliwość rozładunku do tyłu i na boki,

4) 1 ciągnikiem siodłowym z naczepą burtową odkrytą o ładowności minimum 20 ton, posiadającym możliwość rozładunku do tyłu i na boki, umożliwiającą przewóz elementów o długości do 12 m,

5) 1 samochodem ciężarowym o ładowności minimum 4 tony, wyposażonym w przewoźny żuraw samochodowy (HDS) o udźwigu minimum 3 tony na wysięgu 3 metrów, oznakowanym znakiem CE i dopuszczonym do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego, wyposażonym w skrzynię przystosowaną do przewozu materiałów o masie minimum 4 ton z możliwością mechanicznego rozładunku do tyłu i na boki, kabinę brygadową do przewozu minimum 6 osób plus kierowca.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w rozdziale II SIWZ.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Solihull - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.3 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Taxi services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro

United Kingdom : Cambridgeshire - Transport services (excl. Waste transport)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

Netherlands : Amsterdam - Support services for land, water and air transport

Netherlands

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Taxi services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Birmingham - Railway transport services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling