This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ, formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom PN i UE i być dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

4. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu w postaci pełnych opakowań i realizacji dostaw opakowań nienaruszonych.

5. Dostawy muszą być realizowane odpowiednim środkiem transportu i zabezpieczone na czas transportu.

6. Przez dostawę asortymentu należy rozumieć dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego.

7. Minimalny termin ważności asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z projektami umów, które stanowią Załączniki nr 4a i 4b do SIWZ.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-06
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-06

09:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pawilon nr VII, sala nr 203 lub 204

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

I. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w celu zabezpieczenia oferty.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (dla poszczególnych części zamówienia):

1) na część 1 zamówienia: 5,00 PLN;

2) na część 2 zamówienia: 20,00 PLN;

3) na część 3 zamówienia: 2 000,00 PLN;

4) na część 4 zamówienia: 3 000,00 PLN;

5) na część 5 zamówienia 8 000,00 PLN;

6) na część 6 zamówienia: 700,00 PLN;

7) na część 7 zamówienia: 1 000,00 PLN;

8) na część 7 zamówienia: 200,00 PLN;

9) na część 9 zamówienia: 150,00 PLN;

10) na część 10 zamówienia: 300,00 PLN;

11) na część 11 zamówienia: 100,00 PLN;

12) na część 12 zamówienia: 8 000,00 PLN;

13) na część 13 zamówienia: 4 000,00 PLN;

14) na część 14 zamówienia: 6 000,00 PLN;

15) na część 15 zamówienia: 15.000,00 PLN;

16) na część 16 zamówienia: 300,00 PLN;

17) na część 17 zamówienia: 350,00 PLN;

18) na część 18 zamówienia: 1 500,00 PLN;

19) na część 19 zamówienia: 100,00 PLN;

20) na część 20 zamówienia: 100,00 PLN;

21) na część 21 zamówienia: 100,00 PLN;

22) na część 22 zamówienia: 600,00 PLN;

23) na część 23 zamówienia: 2 000,00 PLN;

24) na część 24 zamówienia: 300,00 PLN;

25) na część 25 zamówienia: 100,00 PLN;

26) na część 26 zamówienia: 4 000,00 PLN;

27) na część 27 zamówienia: 500,00 PLN;

28) na część 28 zamówienia: 1 000,00 PLN.

3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 6.8.2020 do godziny 9.00.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 6.8.2020 do godziny 9.00.

6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem) do oferty należy załączyć dowód wniesienia wadium – dokonania przelewu.

II. Podstawy wykluczenia Wykonawcy:

1.Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z zapisami art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie Pzp i SIWZ.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia (w skrócie JEDZ) – Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego, aktualne na dzień ich złożenia: zostały szczegółowo określone w SIWZ – rozdział VII, ust. 2 – tabela.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ – rozdział VII, ust. 3.

5. Próbki oferowanego asortymentu do oceny jakościowej w zakresie zadań nr 3, 4, 7, 9 i 23 (należy dostarczyć upływem terminu składania ofert)

IIV. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu (wykorzystaniu) platformy e-Zamawiający:

http://www.marketplanet.pl/platforma-zamowienia-publiczne/: Subdomena Zamawiającego: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl. Założenie konta na platformie zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.Informacje dotyczące platformy e-Zamawiający opisane są w rozdziale XXVI SIWZ.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Estimated timing for further notices to be published
Czerwiec – lipiec 2021.
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Electronic payment will be used
tak
Electronic invoicing will be accepted
tak
Electonic ordering will be used
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801 / +48 224587722 / +48 224587801

[email protected]

+48 224587700 / +48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33111710

Bidding information

Bidding deadline

6 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet / Zadanie nr 1

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 1

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Introduktor krótki

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 2

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Introduktor długi

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 3

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Introduktor radialny

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 4

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 4

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Cewniki prowadzące 6F z szerokim światłem umożliwiające wykonanie PCI metodą kissing balloons

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 5

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 5

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Prowadniki do PTCA, cewniki balonowe, stenty

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 6

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 6

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Stenty do naczyń trudnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 7

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Pompa do PTCA z manometrem

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 8

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 8

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Urządzenia do trombectomii wieńcowej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 9

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 9

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 10

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 10

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Okluder tętniczy

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 11

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 11

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Zestaw do drenażu osierdzia

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 12

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 12

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Pakiet do zmian twardych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 13

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 13

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Pakiet do całkowitych okluzji

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 14

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 14

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Pakiet do naczyń obwodowych i wieńcowych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 15

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 15

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Cewniki do FFR

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 16

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 16

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Balony do IABP

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 17

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 17

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Stenty pokryte substancją antymitotyczną (DES) do zmian prostych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 18

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 18

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Zestaw do zabiegów z dojścia promieniowego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 19

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 19

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Prowadniki do CTO

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 20

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 20

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Prowadniki do trudnych zmian

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 21

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 21

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Zestaw do biopsji mięśnia sercowego

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 22

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 22

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Cewnik balonowy SC i NC

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 23

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 23

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Cewnik diagnostyczny

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 24

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 24

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Balony do CTO

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 25

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 25

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Cewnik w cewnik

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 26

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 26

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – PTCA do bifurkacji

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 27

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 27

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Balony pokryte lekiem DEB

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Pakiet / Zadanie nr 28

Value

PLN Not specified

Pakiet / Zadanie nr 28

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych do Pracowni Hemodynamiki do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. – Stenty pokryte substancją antymiototyczną Sirolimusem

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:

a) w Załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy;

b) w Załączniku nr 2a do SIWZ – parametry wymagane.

End

2021-08-31

Main site or place of performance

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Cork - Educational equipment

Ireland

Value: 350,000 Euro

United Kingdom : London - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 42.4 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Scanners

Norway

Value: Not specified

Norway : Alta - Pharmaceutical products

Norway

Value: Not specified