This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Umowa zostanie zawarta i wykonana w oparciu o jej projekt stanowiący załącznik do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową polegającą na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 3 dostaw samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości pojedynczej dostawy na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN albo równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej co do ilości dostaw, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą spełnić łącznie poprzez zsumowanie ilości dostaw sprzętu, jednak każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać się realizacją co najmniej 1 zamówienia publicznego na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda: dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub; posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania kwoty ubezpieczenia, posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej w celu uzyskania wymaganego minimum w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy o Wykonawcach ubiegających się indywidualnie o udzielenie zamówienia. Warunek określony w sekcji V pkt 3 lit. a tiret 1 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie – poprzez przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego, że wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1 000 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub odrębnie poprzez przedstawienie przez niektórych lub wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia odrębnych dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy ci są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na łączna kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warunek określony w sekcji V pkt 3 lit. a tiret 2 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić poprzez przedstawienie przez wszystkich lub niektórych Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na łączną kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumy ubezpieczenia, wysokości posiadanych środków finansowych oraz zdolności kredytowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej określa SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający żąda przedłożenia wykazu należycie wykonanych co najmniej 3 dostaw samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości pojedynczej dostawy na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN albo równowartości tej kwoty wyrażonej w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy wypełnić w odpowiedniej rubryce JEDZ (Załącznik nr 3 do SIWZ), tj. część IV, litera C pkt 1b.

Warunek określony w sekcji V pkt 3 lit. B, SIWZ co do ilości dostaw, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą spełnić łącznie poprzez zsumowanie ilości dostaw sprzętu o parametrach wymienionych w sekcji V pkt 3 lit. b, jednak każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać się realizacją co najmniej 1 zamówienia publicznego na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażoną w innej walucie wg średniego kursu złotego NBP (Tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-12
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-12

12:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, ul. 3 Maja 2, 84-200 Wejherowo, POLSKA, sala nr 101 w dniu 12 sierpnia 2020 r., godz. 12.00.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Ze względu na elektroniczny sposób składania ofert zaleca się złożenie oferty co najmniej jeden dzień przed upływem terminu składania ofert.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Oferta, jednolity europejski dokument zamówienia, pełnomocnictwa, oświadczenie o przynależności (lub braku) do grupy kapitałowej, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w tym ich uzupełnienia, dokumenty pochodzące od podmiotów trzecich, w tym JEDZ, treść zobowiązań, winny być sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp. Wykonawca na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą JEDZ. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione w poszczególnych częściach, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przy czym w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Zamawiający zaleca przedłożenie razem z ofertą wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez KIO.

W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności Zamawiającego.

KIO odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych; odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych; odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu; odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes UZP

Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 34144210

Bidding information

Bidding deadline

12 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Wejherowo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Additional information

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu na składania ofert w wysokości 10 000,00 PLN. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Zamawiający będzie stosować „procedurę odwróconą”.

Start

2020-09-01

Main site or place of performance

Wejherowo

Award criteria

Okres gwarancji powyżej 24 miesięcy (OG)

20

Rodzaj skrzyni biegów (RSB)

10

Zwiększona moc silnika (ZMS)

10

60

End

2020-11-20

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Repair and maintenance services of ships

Norway

Value: Not specified

Norway : Korgen - Fire engines

Norway

Value: 8.9 million Norwegian Krone

Norway : Gardermoen - Signs and related items

Norway

Value: Not specified

Norway : Kopervik - Road signs

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Spare parts for goods vehicles, vans and cars

Ireland

Value: 1.0 million Euro

United Kingdom : Solihull - Fleet management, repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Floating structures

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone